• Karar No: 2007/UM.Z-2009
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :31
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2009
Şikayetçi:
 H Pirint Bilgisayar ve İletişim Sist. Dış Tic. Ltd. Şti., Mecidiye Cad. Cevher Apt. No:3/13 Mecidiyeköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, 253 Sokak No:143 35370 Basınsitesi-Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 14025
Başvuruya konu ihale:
 2007/6916 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 6 Aylık Kırtasiye Malzemesi Alımı (1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 nci Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.06.2007 tarih ve 07.03.35.0207/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 23.02.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan 2007 Yılı 6 Aylık Kırtasiye Malzemesi Alımı (1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 nci Kalemler) ihalesine ilişkin olarak H Pirint Bilgisayar ve İletişim Sist. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 14025 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve /veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Yapılan ihalenin açık ihale usulü olduğu, idarenin yeterlik ihalesine çıkmış gibi bir süreç izlediği, kendilerince uyarılmaları üzerine idarenin cevabi yazısında bu duruma hiç değinmediği, değerlendirme dışı bırakma gerekçesini değiştirdiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayete konu işlemin farkına varıldığı tarihin 10.04.2007 olduğu, başvuru sahibinin 25.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin bu başvuruyu 26.04.2007 tarihinde cevaplandırdığı, idarenin kararının 03.05.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, idarenin 18.04.2007, 19.04.2007, 24.04.2007 ve 25.04.2007 tarihlerinde 4 ayrı istekli ile sözleşme imzaladığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi gereğince idareye yapılacak şikayetler, sözleşme imzalanmamışsa ve şikayete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen 15 gün içinde yapılmışsa idarece dikkate alınacaktır. Şikayet başvurularının idarece dikkate alınıp işlem yapılabilmesi için kanunun 55 inci maddesi gereğince sözleşme imzalanmama ve başvurunun 15 gün içinde yapılma şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. İncelemeye konu ihalede başvuru sahibi 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunmuş, fakat idare Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun olarak şikayet başvurusundan önce sözleşme imzalamıştır. Bu nedenle inceleme iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 14.03.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekliler üzerinde bırakıldığı, ihale komisyon kararının 15.03.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, kesinleşen ihale kararının isteklilere gönderildiği, 16.03.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile birlikte başvuru sahibine gönderilen 16.03.2007 tarih ve 5575 sayılı yazıda; “İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesi gereği 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 ve 27 nolu kalemlerde teknik şartnameye birebir uymadığınızdan ve idari şartnamenin 7.3.3 maddesi gereği 24 üncü kalem için numune getirmediğinizden teklifiniz yeterli bulunmamıştır.” şeklinde bildirimde bulunulduğu,

 

            Başvuru sahibinin 28.03.2007 tarihli yazı ile idareden tekliflerinin hangi açılardan teknik şartnameye uymadığına ilişkin olarak gerekçe sorması üzerine idarenin 02.04.2007 tarih ve 7124 sayılı yazısında; “H Print firması tarafından numune olarak verilen tonerlerin uygunluk için denemesi yapılmıştır. Yapılan denemelerin sonucunda: a) Alınan çıktılarda lekelere rastlanmıştır. b) Tonerlerin denemesi sırasında cihazın içine toz dökülmüştür. Bu tip sorunlar cihazda arızalara sebep olacaktır. c) Hastanemizde bulunan tonerlerin çıktılarıyla ilgili firmanın tonerlerinden alınan çıktılar karşılaştırıldığında hastanemizde kullanılan çıktıların daha kaliteli olduğu saptanmıştır. Yukarıda yazılı sebeplerden dolayı Hprint firmasının tonerlerine uygunluk verilmemiştir.” şeklinde gerekçe bildirdiği, gerekçe bildirme yazısının 10.04.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği,

 

            Gerekçe bildirme yazısının tebliği üzerine başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayet başvurusunu; “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesi; idareye şikayet süresi, ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür” şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla ilgili ihalede şikayet süresi, kesinleşen ihale kararının bildirildiği 16.03.2007 tarihli yazının tarafınıza tebliğ tarihi ile başlamaktadır. İlgili şikayet dilekçenizden farkına varılan/varılması gereken tarih olarak değerlendirme dışı kalma gerekçesi cevabının tebliğ tarihinin baz alındığı, hesaplamanın bu tarihten itibaren yapıldığı anlaşılmaktadır. Şikayet süresinin Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesine dayanarak talep edilen değerlendirme dışı kalma gerekçesinin gönderilmesine ilişkin yazının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren başlatılması, şikayet süresinin mevzuata aykırı olarak uzatılması anlamına gelmektedir ki bu yasa maddesine aykırı bir yorumdur. Bu sebeple şikayetinizin süresinde yapılmadığı anlaşılmış olup, şikayetinizin uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.” şeklinde cevaplandırdığı tespit edilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 7.3.3. maddesinin 2 nci fıkrasında; “Teklif edilen her bir malzemenin teknik şartnameye uygun birebir numuneleri, ihale aşamasında dizi pusulasıyla komisyona teslim edilecektir. Belgelerin incelenmesinden sonra uhdesinde malzeme kalan firmalar iade ambarından ve teknik komisyondan uygunluk alacaklardır. Uygunluk alınan numunelerle, teslim edilecek malzemenin birebir uygunluğu firmanın sorumluluğunda olacaktır. Bu nedenle uygunluk alınan numuneler şahit numune olarak saklanmak kaydıyla idare ambarına teslim edilecek ve sözleşme sonunda iade edilecek veya son ürün olarak kullanılacaktır.” düzenlemesine, 32.2.1. maddesinde; “Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            Yazıcı sarf malzeme teknik şartnamesinde; “Alınması öngörülen malzemelerin kullanılacağı yazıcı ve diğer cihazların çoğunun garanti kapsamında olması nedeniyle ve cihazların verimlilik ve fonksiyonelliğinin sağlanması açısından cihaz markalarına birebir uyumlu kendi markalı orijinal veya birebir dengi sarf malzemeleri tercih edilecektir. Bu nedenle alınacak ürünlerde marka isimleri evsaf belirtmek için kullanılmıştır. Tüm ürünler orijinal ambalajlarında olacak ve ambalaj üzerinde marka ve model kodları açıkça görülecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhalenin 9 ve 24 üncü kalemlerine teklif veren istekliler numune getirmediği için bu kalemlerde değerlendirme dışı bırakılmaları nedeniyle geçerli teklif kalmadığından bu kalemler iptal edilmiş olup, bu iptal kararı idari şartnamenin yukarıdaki düzenlemeleri gereğince kamu ihale mevzuatına uygundur.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi ile idareler, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlü tutulmuştur.

 

4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Yazıcı sarf malzeme teknik şartnamesinin genel hükümler bölümünün 4 üncü maddesinde; “Ürünlerle ilgili teknik şartnameye uygunluk belgesi verilecek ve uygunluğun denetlenmesi için 1 (bir) adet numune ihale aşamasında idareye teslim edilecek ve idare ambarının vereceği uygunluk ve/veya uygunsuzluğa göre değerlendirme yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş fakat değerlendirmenin hangi kriterlere göre yapılacağına ilişkin olarak bir düzenleme yapılmamıştır.

 

İdari ve teknik şartnamede numune istenmesine karşın numunelerin nasıl değerlendirileceği, alınacak malzemelerin ve numunelerin taşıması gereken kriterler konusunda teknik şartnamede herhangi bir düzenleme yapılmadığı, başvuru sahibinin tekliflerinin hangi açılardan teknik şartnameye uymadığına ilişkin olarak gerekçe sorması üzerine idarenin ileri sürdüğü değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinde yer alan; “H Print firması tarafından numune olarak verilen tonerlerin uygunluk için denemesi yapılmıştır. Yapılan denemelerin sonucunda: a) Alınan çıktılarda lekelere rastlanmıştır. b) Tonerlerin denemesi sırasında cihazın içine toz dökülmüştür. Bu tip sorunlar cihazda arızalara sebep olacaktır. c) Hastanemizde bulunan tonerlerin çıktılarıyla ilgili firmanın tonerlerinden alınan çıktılar karşılaştırıldığında hastanemizde kullanılan çıktıların daha kaliteli olduğu saptanmıştır.” şeklindeki kriterlerinde ihale dökümanında yer almadığı, teknik şartnamede yer almayan kriterler ile değerlendirme yapılmasının keyfiliğe yol açabileceği, subjektif değerlendirmelerin yapılabileceği ve sağlıklı bir değerlendirmenin yapılamayacağı anlaşılmıştır. İsteklilerce verilen numunelerin idarece değerlendirmeye konu yapılabilmesi için numunelerin hangi kriterleri sağlaması gerektiğinin teknik şartnamede belirtilmesi ve idarenin sunulan numuneleri bu kriterler çerçevesinde değerlendirmesi gerekmektedir. Oysa teknik şartnamede numunelerin hangi kriterlere göre değerlendirileceğine ilişkin olarak bir düzenleme yapılmamıştır. İdarece talep edilen numunelere ilişkin değerlendirme kriterlerinin teknik şartnamede belirtilmemesine karşın, istekliler tarafından bilinmeyen kriterler idarece baz alınarak bu kriterler doğrultusunda bir değerlendirme yapılması “saydamlık” ilkesi başta olmak üzere 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere ve Kanunun 12 nci maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır” hükmü, “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde “idareye yapılacak şikayetlerin, şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa idarece dikkate alınacağı” hükmü düzenlenmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin idareye şikayet başvurusunu düzenleyen bölümün 5 inci fıkrasında; “4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan dahil bütün isteklilere bildirilmesi üzerine, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde idareye yazılı talepte bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesini isteyebilir. İdare tarafından talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerin bildirilmesi zorunludur. Tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmemesine karşı yapılacak şikayet başvurusunda, istekliler kararın gerekçelerinin bildirilmesiyle şikayet konusundan haberdar olduklarından sürenin hesabında ihale kararının bildirim tarihinin değil, kararın gerekçelerinin bildirim tarihinin esas alınması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden; 16.03.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının 23.03.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 28.03.2007 tarih ve 6011 sayı ile idare kayıtlarına alınan yazı ile idareden tekliflerinin hangi açılardan teknik şartnameye uymadığına ilişkin olarak gerekçe sorduğu, idarenin gerekçe bildirme yazısının başvuru sahibine 10.04.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 25.04.2007 tarih ve 7827 sayı ile idare kayıtlarına alınan yazı ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede, başvuru sahibi değerlendirme dışı bırakma gerekçelerini sorduğu için idareye şikayet başvuru süresi kesinleşen ihale kararının tebliğinden değil, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerini sorduğu yazısına idarenin verdiği cevabın tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır. İdarenin gerekçe bildirme yazısı başvuru sahibine 10.04.2007 tarihinde tebliğ edilmiş, başvuru sahibi de 25.04.2007 tarihinde 15 inci gün idareye şikayet başvurusunda bulunmuş olup, idareye şikayet başvurusu, süresi içinde yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 ve 42 nci maddelerine uygun olarak, şikayet başvurusundan önce sözleşme imzalandığı için mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ihale işlemlerinin, idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve /veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul