• Karar No: 2007/UM.Z-2123
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :54
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2123
Şikayetçi:
 Elçin HASGÜL - Hasgül Çevre Sağlığı İlaç. ve Sisl. Cihz. Tic., İnönü Caddesi 550/b Poligon / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü,Anafarta Mah. Ergen Cad.2 45010 / MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.05.2007 / 14212
Başvuruya konu ihale:
 2007/44262 İhale Kayıt Numaralı “Vektör Kontrolünde Kullanılmak Üzere Açık Alan İnsektisit Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.06.2007 tarih ve 07.03.40.0185/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce 27.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Vektör Kontrolünde Kullanılmak Üzere Açık Alan İnsektisit Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elçin HASGÜL - Hasgül Çevre Sağlığı İlaç. ve Sisl. Cihz. Tic.’nin 20.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.05.2007 tarih ve 14212 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin geneli itibariyle tek bir firmayı işaret eder şekilde hazırlandığı, bununla birlikte anılan şartnamenin 4 üncü maddesinin ithalat yapan ve Türkiye’de üretim tesisi bulunan firmaların ihaleye katılımını engelleyici nitelikte olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde; “İnsektisit pratik kullanıma ve depolamaya uygun olmalı; depolama sırasında stabilitesi bozulmamalı ve daha toksik maddelere dönüşmemelidir. Bunun için Sağlık Bakanlığının kabul ettiği bir resmi kurum tarafından yapılmış stabilite testleri ihale dosyasında bulunmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Teknik şartnamede alımı yapılacak insektisit maddesinin içeriğinin % 30 Cyphenothrin, % 15 tetramethrin, % 30 P.B.O. olarak belirlendiği ve ilacın EC formülasyon yapısına uygun olmasının arandığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibince “teknik şartnamenin tek bir firmayı işaret edecek şekilde hazırlandığı” yönündeki iddiası ile idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda özetle; çevreye ve insanlara zarar vermemek ile insanlara zarar veren vektörleri kontrol altına almak amacıyla, saha denemeleri, formülasyon uygunluğu, referanslar göz önünde tutularak formülasyon ve aktif madde oranının teknik şartnamedeki gibi belirlendiği ve alınacak ürünlerin kalitesini güvence altına almak için de stabilite testlerinin istendiği ifade edilmiştir. 

 

Başvuru sahibinin, iddiasına ilişkin olarak akademik bir kuruluştan 25.05.2007 tarih ve 850-6943 sayılı yazı ile “Teknik şartnamenin belli bir markayı tarif edip etmediği” hususunda görüş sorulmuştur.

 

Alınan görüşte;

 

“İhalede alınacak olan insektisitin %30 Cypenothrin, %15 Tetramethrin, %30 PBO içermesi istenmiş ve formülasyonun EC formülasyon yapısında olması gerektiği vurgulanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı´nda bu özelliklere tam olarak uyum gösterebilen sadece bir adet ruhsatlı ürün bulunmaktadır (Entosav, Ecomix T-75). Dolayısıyla bu durum bir ihalede gerekli olan rekabet ortamını sağlayamamaktadır.

 

İhale ile satın alınmak istenen insektisitin; Cyphenotrin, Tetrametrin ve PBO içermesi isteniyorsa, adı geçen aktif maddelerin ürün içerisindeki kesin konsantrasyonlarını belirtmek yerine istenilen en az ve/veya en yüksek konsantrasyonların (en az %20 en çok %30 Cyphenotrin içermelidir şeklinde) belirtilmesinin daha uygun olacağı görüşündeyiz. Aksi durumlarda bu örnekte de olduğu gibi belli bir ürünü tanımlamış olma ihtimali her zaman olacaktır.

 

İhale sahibi eğer satın almak istediği ürünün kesinlikle % 30 oranında Cyphenotrin, %15 oranında Tetrametrin ve %30 oranında PBO içermesi gerektiğini düşünüyorsa bu durumda bu isteğin sebebi bilimsel olarak açıklanmalıdır. Ancak bu açıklama yapılırken T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde ihalede istenmiş olan ürün içeriğine çok yakın pek çok ruhsatlı formulasyonların bulunduğu ve bu ürünlerin biyolojik etkinliklerinin, raf ömürlerinin (stabilite) ve çevrede oluşturabilecekleri risklerinin T.C. Sağlık Bakanlığı tarafında onaylandığının göz önünde bulundurulması gerektiği düşüncesindeyiz.

 

        İhalenin 4 .maddesinde yer alan " … Sağlık Bakanlığının kabul ettiği bir resmi kurum tarafından yapılmış stabilite testleri ihale dosyasında bulunmalıdır." şeklindeki tanımlama ihaleye katılacak firmaların stabilite testlerini Sağlık Bakanlığının kabul ettiği bir resmi kurum tarafında yapılmış olmasını zorunlu hale getirmektedir. Halbuki Sağlık Bakanlığı "Ruhsat" verirken başvuru sahibi firmalara böyle bir zorunluluk getirmemiştir. Kendi firmasında teknik altyapısı olanlar stabilite testlerini kendileri yapabilmektedirler. Sonuçta Sağlık Bakanlığı, yapılışı ve sonucu itibarıyla "Ruhsat Dosyasında" yer alan stabilite testleri kabul edilebilir niteliklerde ise (testlerin başvuru sahibi firma tarafında veya bir kurum tarafında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın) bu testi ve dolayısıyla bu ilacın raf ömrünü onaylamaktadır. Dolayısıyla, Firmaların stabilite testlerini Sağlık Bakanlığının kabul ettiği bir kurumda yaptırmış olması veya Firmanın kendisinin yapmış olması bir tercih unsuru olmamalıdır görüşündeyiz. Sağlık Bakanlığından Ruhsatlı her ürünün stabilitesi ve dolayısıyla raf ömrü Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış anlamına gelmektedir.”  hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun,

 

“Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

“Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü mevcuttur.

 

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; idarelerin ihale konusu alıma yönelik teknik kriterleri belirledikleri teknik şartnamelerde, rekabeti engelleyecek şekilde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtmemeleri ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer vermemeleri gerekmektedir. Alınan görüşten, teknik şartnamede, ürünün içeriği ve formülasyon yapısına yönelik düzenlemelere uyan tek bir ruhsatlı ürün olduğu, alımı yapılacak ürünün içerdiği kimyasal maddelere ilişkin net oranlar verilmesi yerine yüzdelik oran aralığını verilmesi ve formülasyon yapısına ilişkin kısıtlayıcı düzenlemelere yer verilmemesi durumunda, rekabetin sağlanması amacına hizmet edebileceği anlaşılmıştır. Bu itibarla; idarece ürünün içeriğine yönelik yapılan teknik şartname düzenlemesinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kaldı ki; idarenin şikayet başvurusu üzerine verdiği cevap göz önüne alınarak, saha denemeleri, formülasyon uygunluğu, referanslar dikkate alınmak suretiyle formülasyon ve aktif madde oranının teknik şartnamedeki gibi belirlenmesinin bir zorunluluk olduğu kabul edilse dahi, anılan teknik görüşten, teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde yer alan ve ihaleye katılacak firmaların stabilite testlerini Sağlık Bakanlığının kabul ettiği bir resmi kurum tarafından yapılmış olmasını zorunlu tutan maddesinin rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Zira, yine teknik görüşte, Sağlık Bakanlığı "Ruhsat" verirken başvuru sahibi firmalara Bakanlıkça kabul edilen bir resmi kurum tarafından yapılmış stabilite testlerinin sunulması yönünde bir zorunluluk getirilmediği belirtilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, mevcut teknik şartname düzenlemelerinin Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırı olarak rekabeti engelleyecek şekilde hazırlandığı, bu itibarla, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul