• Karar No: 2007/UM.Z-2124
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :60
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2124
Şikayetçi:
 Elçin HASGÜL - Hasgül Çevre Sağlığı İlaç. ve Sisl. Cihz. Tic., İnönü Caddesi 550/b Poligon / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü,Anafarta Mah. Ergen Cad.2 45010 / MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.05.2007 / 14213
Başvuruya konu ihale:
 2007/45700 İhale Kayıt Numaralı “Sulak Alanlarda Larva Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Gelişim Düzenleyici (Igr) Larvasit Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.06.2007 tarih ve 07.03.39.0185/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce 01.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sulak Alanlarda Larva Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Gelişim Düzenleyici (Igr) Larvasit Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elçin HASGÜL - Hasgül Çevre Sağlığı İlaç. ve Sisl. Cihz. Tic.’nin 20.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.05.2007 tarih ve 14213 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 01.05.2007 tarihinde yapılan 2007/45700 İKN´li “Sulak Alanlarda Larva Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Gelişim Düzenleyici (Igr) Larvasit Alımı” ihalesine ait teknik şartnamenin tek bir firmayı işaret eder şekilde hazırlanması ve ihalenin kısmi teklife kapatılması dolayısıyla ihalede rekabetin engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusunun, 660 kg. Diflubenzeron Granül, 80 kg. Diflubenzeron Efervesan Tablet ve 200 kg. Diflubenzeron WP (suda eriyen toz) olmak üzere üç kalemden oluştuğu (Ek:6), ihalenin kısmi teklife kapalı olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibince idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda özetle; Belediyenin sorumluluk kapsamındaki JIT (üreme) alanlarının mevcut durumu dikkate alınarak yapılan çalışmalara göre formülasyon yapılarının ve aktif madde oranının teknik şartnamedeki gibi tespit edildiği ve ihtiyaçların uygun zamanda ve şartlarla temini ile kaynakların verimli kullanılması ilkeleri göz önünde tutularak ihaleyi kısmi teklife açıp açmama yönündeki takdir haklarının kısmi teklife kapama yönünde kullanıldığı ifade edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin, teknik şartnamenin tek bir firmayı işaret edecek şekilde hazırlandığı iddiasına ilişkin olarak akademik bir kuruluştan 25.05.2007 tarih ve 850-6943 sayılı yazı ile “Teknik şartnamede tanımlanan larvasitlerin (Diflubenzuron granül, Diflubenzuron Efervesan Tablet, Diflubenzuron WP) teknik özelliklerinin ayrı ayrı  belli bir markayı tarif edip etmediği” hususunda görüş sorulmuştur.

 

Alınan teknik görüşte;

 

“İhale şartnamesinden ihale sahibi belediyenin 3 farklı formulasyonda "Gelişim Düzenleyici (IGR) Larvasit" almak istediği anlaşılmaktadır. Buna göre ihale şartnamesinde yer alan; Diflubenzuron granül (%4) ve Diflubenzuron efervesan tablet (%2) formulasyonlarına uyan T.C. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ürünler yine "İnsektisit Alımı İhalesinde" olduğu gibi Entosav Firmasına aittir. Bu formulasyonlara uyan T.C. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı başka firmanın bir ürünü bulunmamaktadır.

 

İhalede yer alan üçüncü ürün Diflubenzuron, suda eriyen toz (%25) olarak tanımlanmıştır. Bu formulasyona uyan ve T.C. Sağlık Bakanhğı´ndan Ruhsatlı birden fazla ürün bulunmaktadır. Ancak anlaşıldığı üzere bu ihalede "ihalenin tamamına teklif verilebilir" şartı getirilmiştir. Sonuçta diflubenzuron, suda eriyen toz (%25) formulasyonuna sahip firmalar bu ihalede yer alamayacaktır. Dolayısıyla bu ürünlerin ihalesine tek bir firma dışında bir firmanın girebilmesi mümkün görünmemektedir. İhalelerin temel amacının birden fazla firmanın katılımı ile rekabetin arttırılması olduğu düşünülürse bu ihalede de gerekli rekabet ortamının sağlanamadığı görüşündeyiz.” hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun,

 

“Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

“Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü mevcuttur.

 

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; idarelerin ihale konusu alıma yönelik teknik kriterleri belirledikleri teknik şartnamelerde, rekabeti engelleyecek şekilde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtmemeleri ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer vermemeleri gerekmektedir. Alınan görüşten, ihalenin birinci kalemini oluşturan Diflubenzuron granül (%4) ve ikinci kalemini oluşturan Diflubenzuron efervesan tablet (%2) formülasyonların belirli bir marka ve modeli tarif ettiği, bu itibarla, idarece yapılan teknik şartname düzenlemelerinin rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kaldı ki; idarenin şikayet başvurusu üzerine verdiği cevap göz önüne alınarak, Belediyenin sorumluluk kapsamındaki JIT (üreme) alanlarının mevcut durumları dikkate alınmak suretiyle yapılan çalışmalara göre formülasyon yapılarının teknik şartnamedeki gibi belirlenmesinin bir zorunluluk olduğu ve idarenin ihale konusu alımı kısmi teklife açıp açmama konusunda sahip olduğu takdir hakkını kullandığı kabul edilse dahi, idarelerin birden fazla kalem alımından müteşekkil ihaleleri kısmi teklife açıp açamama konusundaki takdir haklarını Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkelere halel getirmeyecek şekilde, bir başka anlatımla, bu ilkeler çerçevesinde kullanmaları gerekmektedir. Ancak, başvuru konusu ihalede, en azından üçüncü kalem açısından rekabet ortamı tesis edilebilecekken, ihalenin kısmi teklife açılmaması sebebiyle Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan rekabet ilkesine aykırı işlem tesis edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, mevcut teknik şartname ve idari şartname düzenlemelerinin Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırı olarak rekabeti engelleyecek şekilde hazırlandığı, bu itibarla, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul