En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2125
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :55
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2125
Şikayetçi:
 Draeger Medikal Ticaret ve Servis Ltd. Şti., Eston Çamlıevler A6 Blok 5 34752 İçerenköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak 10 34394 Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.05.2007 / 15908
Başvuruya konu ihale:
 2007/13136 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Merkezi ve Hastabaşı Monitörü Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.06.2007 tarih ve 07.03.84.0185/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Merkezi ve Hastabaşı Monitörü Alımı” ihalesine ilişkin olarak Draeger Medikal Ticaret ve Servis Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.05.2007 tarih ve 15908 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 3,6, 3.7, 3.9 ve 3.17.2 maddelerini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin;

 

3.6 ncı maddesinde; “Monitörlerde yetişkin, pediadrik ve neotanal hastaları için en az üç ayrı konfigürasyon ayarı bulunacak, tüm monitorizasyon algoritmalar ve alarmlar bu ayarlar çerçevesinde değiştirilecektir.”

 

3.7 nci maddesinde; “Merkezi hasta monitorizasyon sisteminin oluşturduğu yerel ağ bir gateway vasıtasıyla hasta bilgisayar ağına ve modem aracılığı ile de telefon hattına bağlanacak ve hastane bilgisayar ağına bağlı ya da modemi olan Windows XP yüklü her hangi bir pc den her hangi bir hasta başı monitörünün yada telemetri hastasının ekran görüntüsü sürekli time olarak ya da trend datası izlenecek ve trend datası Excel formatında kaydedilecektir.”

 

3.9 uncu maddesinde; “Merkezi Monitörü en az 18.2 GB SCSI hard diske ve 256 MB belleğe sahip olmalıdır.”

 

3.17.2 nci maddesinde; “Merkezi Monitörde event disclosure özelliği olmalı ve her hastaya ait son 1000 olay hafızaya kaydedilmeli ve network lazer printerdan raporu alınmalıdır.”

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhale komisyonunca en düşük fiyatı teklif eden istekli AMS Tıb. Cih. İm. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen cihazların istenen teknik kriterleri karşılayıp karşılamadığını tespit etmek maksadıyla anılan istekliye ait cihazların demonstrasyonunun yapılmasına  27.03.2007 tarihinde karar verildiği, bu doğrultuda aynı gün anılan isteklinin 5 (beş) iş günü içinde demonstrasyon yapmaya davet edildiği, belirtilen süre içinde yapılan demonstrasyonda teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygun bulunduğu, bu hususa ihale komisyon kararında yer verildiği,

 

Başvuru sahibinin şikayet başvurusu ekinde iddialarına dayanak teşkil etmesi maksadıyla  GE Healthcare Marka iCentral Enterprise Model merkezi monitörüne ilişkin orijinal dokümanlara yer verdiği (Ek:9), oysaki, İhale üzerinde kalan istekli tarafından GE Healthcare Marka Solar 8000i Model Hastabaşı monitörü ve GE Healthcare Marka CIC Model Merkezi Monitör sisteminin teklif edildiği,

 

Başvuru sahibinin “ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazların teknik şartnamenin 3,6, 3.7, 3.9 ve 3.17.2 maddelerini karşılamadığı” yönündeki iddiaları ile idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda; başvuru sahibinin iddialarına dayanak teşkil etmesi maksadıyla farklı bir cihaza ilişkin dokümanların sunduğu tespitiyle, teklif edilen cihazların yapılan demonstrasyonda anılan maddelere uygun bulunduğu belirtilerek şikayet başvurusunun reddedildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibince teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygunluğunu tevsik etmek maksadıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında idareye sunulan  dokümanların tetkikinden; anılan teknik şartname düzenlemelerinin karşılanıp karşılanmadığı net olarak anlaşılamaktadır. Ancak, idarece yapılan demonstrasyonda teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygun bulunması hususu, başvuru sahibince itirazen şikayet dilekçesi ekinde iddialarını ispatlamak maksadıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazdan farklı bir cihaza ilişkin dokümanlara yer verilmesi hususu ile birlikte değerlendirildiğinde idarece tesis edilen işleme itibar edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Kaldı ki; tekliflerin değerlendirme aşamasında, idarelerce ihale konusu malın uygun görülmesi, idarenin, muayene ve kabul aşamasında, istenen teknik kriterlere uygun malı kabul etme hususundaki hukuki sorumluluğunu bertaraf etmeyecektir. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul