• Karar No: 2007/UM.Z-2126
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :61
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2126
Şikayetçi:
 As Mühendislik Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., 5853 Sokak 8 Karabağlar/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi Baştabipliği,Alpaslan Cad. 1 78200 / KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.06.2007 / 16562
Başvuruya konu ihale:
 2007/55558 İhale Kayıt Numaralı “Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 07.04.03.0185/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 25.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak As Mühendislik Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.06.2007 tarih ve 16562 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-Teknik Şartnamenin 4.ı maddesinde “Montajı yapılacak ürünün, kurulacak sistemin %50 si büyüklüğünde Türkiye’deki kamu hastanelerinde en az 5 adet kurulumu tamamlanmış çalışır durumda örnek uygulaması olmalı ve bunu belgeleyebilmelidir” şeklinde yer alan düzenlemenin belli firmaları işaret eder şekilde hazırlandığı,

 

2-Teknik Şartnamenin 4.k maddesinde sistem kurulumu esnasında oluşabilecek aksaklıklar ve sistemin devreye alınması için en az 2 adet elektrik/elektronik mühendisi  istenmesinin açıkça bir firmayı işaret ettiği ve bu nedenle 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu,

 

3- Teknik Şartnamenin 5.a.5 maddesinde sistem içerisinde taşınan kan ve kan ürünlerinin hemoliz olmadığı raporunun yurt içindeki referans olarak 5 adet kamu hastanesinden istenmesinin rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırı olduğu,

 

4- Teknik Şartnamenin 5.a.5 maddesindeki operasyon panellerinin sadece LCD ekran ihtiva etmesi şartının yeni bir teknoloji kullanılmasına imkan vermeyeceği, dolayısıyla, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamayı engelleyeceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 4.ı maddesinde; “Montajı yapılacak ürünün, kurulacak sistemin %50 si büyüklüğünde Türkiye’deki kamu hastanelerinde en az 5 adet kurulumu tamamlanmış çalışır durumda örnek uygulaması olmalı ve bunu belgeleyebilmelidir” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise; ihale konusu alıma ilişkin teknik kriterlere ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ikinci fıkrasında ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde, isteklilerin yeterliklerini ölçmek amacıyla iş deneyim belgesi istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bununla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesi “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan hüküm ve düzenlemelere göre; idarelerce, Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkeler çerçevesinde ihale konusu malın yeterliğine yönelik teknik kriterlere teknik şartnamelerde yer verilmesi, teklif edilen malın yeterliğine ilişkin teknik kriterlerin karşılanması dışında referans belgelerinin istenmemesi gerekmektedir. Teknik şartnamenin 4.ı maddesinde düzenlenen alım konusu sistemin Türkiye’deki  5 adet kamu hastanesinde çalışır durumda olduğunu tevsik eden referans belgelerinin istenmesi, bu belgelerin yeterlik kriteri olarak öngörülmesi niteliğini taşıdığından, anılan teknik şartname düzenlemesinin yukarıda yer verilen hüküm ve düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 4.k maddesinde, yükleniciler tarafından sistemin kurulmasında taşeron firma kullanılamayacağı, bu sebeple sistemin kuruluşu esnasında oluşabilecek aksaklıkları gidermek maksadıyla isteklilerin bünyesinde 2 adet elektrik/elektronik mühendisi bulundurulması ve bu hususun belgelendirilmesi düzenlenmiştir.

 

            Başvuru sahibince bu düzenlemenin rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu ve belli bazı firmaları işaret ettiği iddia edilmektedir.

 

            4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “temel ilkeler başlıklı” 5 inci maddesinde; “idarelerin 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu,

 

            4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; İhaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine yönelik olarak İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler istenebileceği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında; ihale konusu alımın/işin özelliğine göre, teklif edilen malın üretim aşamalarında istenilen kalite ve özelliklerde üretilebilmesini teminen gerekli yeterliğe sahip personel çalıştırıldığına dair belgeler ile ihale konusu malın ve daha sonra gerektiğinde yedeklerin, yedek parçaların kolay ve hızlı temin edilebilirliği ile servis ve bakım-onarım hususlarında iyi bir organizasyon yapısına sahip olunduğuna ilişkin belgeler istenilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Anılan hükümler uyarınca, idareler, Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkelere halel getirmeyecek şekilde ihale konusu işin ihale dokümanında belirlenen kayıt ve şartlarda yerine getirebilmesini teminen ihaleye teklif veren isteklilerce belirli nitelikleri haiz personelin çalıştırılmasını mesleki ve teknik kriter olarak öngörebilirler. Bu bağlamda; idarece sitemin kurulumu sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıkların bizatihi kurulumu yapacak yüklenici tarafından giderilmesini temin etmek maksadıyla ihaleye teklif veren isteklilerden iki adet elektrik/elektronik mühendisin istihdam edilmesinin istenmesinde mevzuata aykırılık olmamakla birlikte, ihaleye teklif verme aşamasında sadece taahhüt edilmesi ve akabinde ihalenin üstlenildiği zaman ihale konusu işi gerçekleştirecek personelin istihdam edilmesine olanak verecek düzenlemelerin yapılması yerine ihaleye teklif verme aşamasında istekliler bünyesinde çalıştırılmasının aranması, amaca hizmet eder görülmemiştir. Bu itibarla; anılan teknik şartname düzenlemesinin rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

       

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 5.a.5 maddesinde sistem içerisinde taşınan kan ve kan ürünlerinin hemoliz olmadığını tevsik etmek maksadıyla teklif edilen sistem ile aynı marka sistemin kullanıldığı en az 15 istasyona sahip 5 hastaneden alınacak raporun aslı veya noter onaylı suretinin ihale dosyasına eklenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

            Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak verilen açıklamalara paralel olarak, idarece kan ve kan ürünlerinin hemoliz olmadığını tevsike yönelik referans belgesinin istenmesi mevzuata aykırılık taşıdığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

            

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalenin iptalini gerektirecek nitelikte aykırılıklar tespit edildiğinden, ihale konusu sistem konusunda uzman bir kurum veya kuruluştan teknik görüş alınmaksızın gerekli hukuki incelemenin yapılmasının mümkün olmadığı başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak inceleme yapılmasın gerek görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 10.05.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, ihale yetkilisince 14.05.2007 tarihinde ihale komisyonun oluşturulduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, ihale işlem dosyasının birer örneğinin gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu maddeden zımni olarak ihale komisyonunun en geç ihale ilan tarihini izleyen üç gün içerisinde oluşturulma zorunluluğu doğmaktadır.

 

Bu bağlamda; başvuru konusu ihalede, ihale yetkilisince ihale ilanını takip eden üç günlük süre geçirildikten sonra ihale komisyonunun oluşturulması anılan hükme aykırılık teşkil etmektedir.

 

(A) ve (B) bölümünde tespit edilen aykırılıklar birlikte değerlendirildiğinde; ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul