• Karar No: 2007/UM.Z-2127
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :65
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2127
Şikayetçi:
 Koral Laboratuvar Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti., 5.Sanayi Sitesi 419/4 Sokak 20/1 35060 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Üniversite Caddesi Bornova İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.05.2007 / 15075
Başvuruya konu ihale:
 2007/30898 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif İki Kalem Malzeme Alımı (1. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 07.03.61.0017/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 02.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif İki Kalem Malzeme Alımı (1. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Koral Laboratuvar Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.05.2007 tarih ve 15075 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdare tarafından 02.04.2007 tarihinde yapılan ihalenin 1 nci kalemine teklif verdikleri, idare şartnamede yapılan düzenleme ile ihaleyi takip eden üç iş günü içinde numune teslim edilmesinin istenildiği ve istenilen numunelerin süresi içerisinde idareye teslim edildiği, idare tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ihalenin N.İ.C. Medikal Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde kaldığı, ancak bu istekli tarafından anılan ihaleye Diapath marka ürün teklif edilmesine rağmen Shandon marka malzemeye ait numuneyi idareye sunduğu, bunun haksız bir işlem olduğu, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Diapath marka ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 4.3.5.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.5.2 maddesi “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı maddelerinde; “İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin numuneleri ihaleyi takip eden üç iş günü mesai bitimine kadar, ihale komisyonunca incelenmek üzere E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Pataloji ABD’na 1. ve 2 nci kalemler için malzeme teslim edeceklerdir.Numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından tedarik edilecek mallara ilişkin olarak katalog ve fotoğraf istenilmediği, ihale dokümanında yapılan ve yukarıya aktarılan düzenlemeler çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığında; idarenin, numunelerin değerlendirilmesi esasına göre mal alım yöntemini seçtiği, numuneler için teknik şartnamedeki kriterleri sağlayıp sağlamadığı yönünde bir tespit yaptıktan sonra ihaleyi, numunesi teknik şartnamedeki kriterleri sağlayan ve en düşük teklifi veren isteklinin üzerinde bıraktığı anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca, ihale işlem dosyası içerisinde yer alan teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvellerinin incelenmesi neticesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin anılan ihalenin 1 inci kalemine “Diapath marka” ürün, başvuru sahibinin ise “Thermo Shandon marka” ürün teklif ettiği anlaşılmıştır.

 

Ancak; idarenin 11.05.2007 tarih ve 2859 sayılı yazısında, “firmaların teklif ettikleri ürünlerin aynı nitelikte olduğu üzerinde “Shandon” logosu bulunduğu ve teknik şartnameye uygun olduğu, bu ürünün ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından “Diapath” ambalajı içerisinde teslim edileceği” belirtilmesine rağmen,

 

İhale işlem dosyası içerisinde, ihaleye teklif veren isteklilerin hangi marka ürüne ilişkin numuneyi idareye verdiğine dair herhangi bir bilgi ve/veya belgenin bulunmaması nedeniyle, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

Diğer taraftan İhale ilanının 4.3.5.2 maddesinde ve idari şartnamenin 7.3.5.2 maddesinde “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı maddelerinde; “İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin numuneleri ihaleyi takip eden üç iş günü mesai bitimine kadar, ihale komisyonunca incelenmek üzere E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Pataloji ABD’na 1. ve 2 nci kalemler için malzeme teslim edeceklerdir.Numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye teklif veren firmaların numunelerini ihale tarihinde verildiği görülmekle birlikte numunelerin ihale saatinden öncemi yoksa sonra mı verildiği tespit edilememiştir. Ancak ihale ilanları ve İdari Şartname hükmünden de anlaşılacağı üzere, isteklilere teklif ettikleri ürüne ilişkin numuneleri ihaleyi takip eden üç iş günü mesai bitimine kadar verilme imkanı sağlanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde idareler, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini sağlamakla yükümlü tutulmuştur.

 

Aynı Kanunun tekliflerin değerlendirilmesinin düzenlendiği 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu itibarla; “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi durumunda, söz konusu numunelerin teklifler ile birlikte sunulmasının istenmesi gerekmektedir. Numunenin verilmesi yeterlik kriterleri arasında sayılmasına rağmen İdari Şartnamenin 7.3.5.2 maddesinde ihaleyi takip eden üç iş günü mesai bitimine kadar isteklilerce verilmesine imkan tanıyan düzenlemenin isteklilerin teklif zarflarının açılarak belge kontrollerinin yapılması ve teklif fiyatların açıklanmasından sonra numunelerin alınarak komisyonca değerlendirilmesinin yapılması ihale sürecini kesintiye uğratacağından ve Kanunun 5 maddesinde belirtilen temel ilkelerin sağlanmasını engelleyebileceği gibi 37 nci maddesinde belirtilen ihale sürecine ilişkin usule ve ihale sürecinin bütünlüğüne aykırı olacağından anılan Kanun maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Yapılan söz konusu düzenleme ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul