• Karar No: 2007/UM.Z-2128
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :66
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2128
Şikayetçi:
 Ak Medikal Tic. San. Ltd. Şti., İki Nisan Cad., Kupik Apt. Altı, No:1 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Van Devlet Hastanesi Baştabipliği, Vali Mithatbey Mah., 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14809
Başvuruya konu ihale:
 2007/21385 İhale Kayıt Numaralı “Ürolojik Endoskopi Seti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 07.03.51.G022/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ürolojik Endoskopi Seti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ak Medikal Tic. San. Ltd. Şti.’nin 27.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14809 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; istekli olarak katıldıkları ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunmalarına rağmen, Hastanenin uzman doktorları tarafından ihale dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye uygun olmadığının belirtildiği, demostrasyon ve teknik bilgiler için görüşmek istedikleri fakat görüşme taleplerinin kabul görmediği, oysa teklif ettikleri cihazın teknik şartnameyi karşıladığı, bütün URS Teleskoplarının içinin flexible lenslerden yapıldığı, dışının metal ile kaplandığı, esnek olması yani semi rijid olmasının avantaj sağladığı, sundukları URS´in lenslerinin kırılmayacağı, sadece zorlamada eğileceği, teleskoplarının çapının istenilenden daha da ince olduğu, özel lenslerden yapıldığı, bunun da daha avantaj sağladığı, Bu hususların sundukları katalogda belirtildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “Ürolojik Endoskopi Seti Alımı” işi olduğu, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21.1 inci maddesinde bu ihalede işin tamamı için teklif verileceği belirtildikten sonra, 36.2. maddesinde ise ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.6. maddesinde tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları istenilmiştir.

 

İdare, ihalede en avantajlı teklifi veren başvuru sahibi firmanın ve Serhat Medikal Tıbbi Malz. Paz.’nın teklif ettikleri cihazı teknik şartnameye uygun bulmayarak tekliflerini değerlendirme dışı bırakmıştır. Başvuru sahibi ise teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin anılan maddelerine uygun olduğu iddiasında bulunmuştur.

 

İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibi firmanın (A firması) teklif ettiği cihazın teknik özelliklerinin, teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususuyla ilgili olarak alınan teknik görüşte:

 

“A firmasının teklif ettiği üreterorenoskop semi rijid özellikte olduğundan hastanenin istediği rijid üreterorenoskop şartlarını sağlamamaktadır. Ayrıca üreterorenoskop çapları, optiklerin özelliği olması gereken “alınan görüntünün merkezden laterale gittikçe bozulmasını önleyen özelliği olmalıdır" ve sistoskopi setindeki kavrama forsepsleri ile ilgili boyutlar tarafımıza gönderilen katologlarda anılan bilgiler yer almamakladır. Tarafımıza gönderilen veriler ışığı altında A firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğu kararına varılmıştır. şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Bu durumda, ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerle, teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibi firmanın teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşılamadığı anlaşıldığından, anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu tespit edilmiş ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul