• Karar No: 2007/UM.Z-2129
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :67
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2129
Şikayetçi:
 Dispomed - Yunus Emre Özçelik, Av. E. Bora Yürükoğlu, Tunalı Hilmi Cad., No:98/21 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 S.B Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliği, Halil Sezai Erkut Cad., Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16372
Başvuruya konu ihale:
 2007/11869 İhale Kayıt Numaralı “15 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (9,10,11,12,13. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 07.03.98.G022/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            S.B Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliği’nce 28.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “15 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (9,10,11,12,13. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Dispomed - Yunus Emre Özçelik’in 17.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.06.2007 tarih ve 16372 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararıyla tekliflerinin, idari şartnamenin 7.2.1.c bendinin 3 üncü paragrafında belirtilen “bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. Ayrıca bilançolar ve mali durum ile ilgili belgeler şartnameler ve yönetmeliklerde istenen kriterleri sağlamalıdır.” denmesine rağmen bu evrakın ilgili mercilerce onaylanmadığı" gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği ve idareye yaptıkları şikayet başvurusunun da haksız yere reddedildiği, oysa teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belgedeki eksikliğinin bildirilmesi, bu eksikliğin giderilmesinin istenmesi ve bundan sonra tekliflerin değerlendirilmesine geçilmesi gerektiği, daha avantajlı teklif veren firmalarının değerlendirme dışı bırakılmasının kamu yararına aykırı olduğu, idarenin takdir yetkisini hukukunun temel ilkelerine aykırı olarak kullandığı, kaldı ki ihale dışı bırakılmaya konu bilançonun sözleşmeli yeminli mali müşavir tarafından hazırlandığı, söz konusu belgede yeminli mali müşavirin hem unvanına hem de oda sicil numarasına yer verildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Aranacak Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler” başlıklı 7.2. Bölümünün “İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri” kısmında:

 

“…Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarım veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin a bendinin 2 nci alt bendinde idarelerce isteklilerden ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosunun veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenebileceği belirtilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ nin 32 nci maddesinde: “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nde : “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. Diğer taraftan yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebileceklerdir.” şeklinde ifade yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi, “bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” şartına uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Anılan firma, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belgedeki eksikliğinin bildirilmesi, bu eksikliğin giderilmesinin istenmesi ve bundan sonra tekliflerin değerlendirilmesine geçilmesi gerektiğini, ayrıca bilançonun sözleşmeli yeminli mali müşavir tarafından hazırlandığını belirtmektedir.

 

Başvuru sahibinin idareye sunduğu bilançonun incelenmesinden; sunulan evrakın serbest muhasebeci, mali müşavir veya vergi dairesince onaylanmadığı tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar başvuru sahibi firma, Kamu İhale Kurumu’na yaptığı şikayet başvurusunda, bilançonun sözleşmeli yeminli mali müşavir tarafından hazırlandığını belirtmekte ise de; söz konusu firmanın sunduğu bilançonun ilgili mercilerce onaylanmadığı ve anılan firma tarafından da bu hususla ilgili olarak herhangi bir bilgi ve belgenin de sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve ilgili düzenlemeler dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu düşünülmüş ve bu hususla ilgili iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde: “tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmüne yer verilmiş,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması İle Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı 52 nci maddesinde: “…ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

idarelerce tamamlatılır.”

 

Şeklinde düzenlemeye yer verilmiş, Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” Bölümünün, “L- İdarelerce Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” kısmında da aynı düzenleme yer almıştır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında, başvuru sahibinin idareye sunduğu bilançonun serbest muhasebeci, mali müşavir veya vergi dairesince onaylanmadığı görüldüğünden ve bu hususun da teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin “belgedeki eksikliğinin bigi eksikliği kapsamında değerlendirilerek, tamamlatılması gerektiği” yolundaki iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul