• Karar No: 2007/UM.Z-2130
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :68
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2130
Şikayetçi:
 Dasmed Medikal Sağ. Araç Gereçleri Teks. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Üniversite Bulvarı 23 Nisan Mahallesi No:247/b Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 25 Aralık Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sarıgüllük Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No:41 Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.05.2007 / 14210
Başvuruya konu ihale:
 2006/178212 İhale Kayıt Numaralı “388 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (170, 175, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 205, 207 ve 208. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 07.03.41.0197/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            25 Aralık Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 18.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 388 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (170, 175, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 205, 207 ve 208. Kalemler) ihalesine ilişkin olarak Dasmed Medikal Sağ. Araç Gereçleri Teks. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.05.2007 tarih ve 14210 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, 170, 175, 182, 183, 185, 187, 189, 191 ve 205 Kalemlerde ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

207 ve 208 inci kalemlerde gelen tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından bu kalemlere ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

“388 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı” ihalesinin 170, 175, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 205, 207 ve 208 inci kalemlerine teklif ettikleri teknik şartnameye uygun olan malzemelerinin idare tarafından teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

a) Başvuru sahibinin 170 ve 175 nolu kalemlerde "Hızlı Emilebilen Sentetik Multifilamant-Monofilamant Cerrahi Sütür Teknik Şartnamesi" kapsamında ve "Peter´s Optime-R/Fransa" isimli ürün ile katıldığı, bu ürünün "Hızlı Emilebilen Sentetik Multifilamant-Monofilamant Cerrahi Sütür Teknik Şartnamesi"nin 1 inci maddesini,

 

b) 182, 183, 185, 187, 189, 191 nolu kalemlerde "Atr. Polyglactingın-Lactomer 9.1 veya Benzerleri Teknik Şartnamesi" kapsamında ve "Peterglyd/Fransa" isimli ürün ile katıldığı, "Atr. Polyglactingın-Lactomer 9.1 veya Benzerleri Teknik Şartnamesi"nin 1 ve 2 nci maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususlarında akademik bir kuruluştan teknik görüş istenmiş ancak ilgili kuruluştan istenen teknik görüş yazısı, Kuruma Kurul tarihi itibariyle ulaşmadığından konu hakkında değerlendirme yapılamamıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İdare tarafından hazırlanan ihale ilanının ve idari şartnamenin ilgili maddelerinde;  “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” düzenlemesi,

 

 İdare tarafından hazırlanan ihale ilanının ve idari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı ilgili maddelerinde; “Teklif edilen malzemelerin kataloglarının verilmesi zorunludur.” düzenlemesi,

 

İdare tarafından hazırlanan ihale ilanının “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler” başlıklı 4.3.2. maddesinin (c) bendinde; “Teklif edilen malzemelerin Teknik Şartnamelerindeki her kriter için madde madde cevap verilecektir.” düzenlemesi ile (d) bendinde; “Demonstrasyon Taahhütnamesi verilecektir.(Demonstrasyonun hangi şartlarda ve nasıl yapılacağını Satınalma Komisyonu belirler.)” düzenlemesi,182, 183, 185, 187, 189, 191 inci kalemlere ait “Atr Polyglactin 910-Laktomer 9.1 veya Benzeri” adlı teknik şartnamenin 20 nci maddesinde; “İhale sırasında komisyona yeterli sayıda numune bırakılacak, numuneler test edilip, uzman ve klinik görüşü alınacak ve cevap verilecektir.” düzenlemesi,

 

205, 207 ve 208 inci kalemlere ait “Propilen” teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde; “İstenen miktarda numune sağlanmalı, numuneler denenmeli ve sonuca göre uygunluk alınmalıdır.” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

170 ve 175 nci kalemlere ait "Hızlı Emilebilen Sentetik Multifilamant-Monofilamant Cerrahi Sutur Teknik Şartnamesi"nde numune verilmesine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

İdarenin “2006/178212 İKN’li 388 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesi” başlıklı bila tarihli numune değerlendirme tutanağında;

 

“168 - 180 ve 226 no´lu kalemlerde belirtilen hızlı emilebilen sentetik multifılaman - monofilaman cerrahi sütur numuneleri kullanılarak ve teknik şartnameye uygunlukları incelenerek değerlendirilmiş; Türev firmasının Vicryl Rapid numunesi dışında ihaleye katılan diğer firma numunelerinin teknik şartnamenin l. maddesine uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

181 - 192 no´lu kalemlerde belirtilen atravmatik polyglaktin 910 - Laktomer 9.1 veya benzeri cerrahi sütur numuneleri kullanılarak ve teknik şartnameye uygunlukları incelenerek değerlendirilmiş; Atramat numunelerinin etken madde açısından teknik şartnameye uymakla beraber, kullanım esnasında düğüm emniyetinin güven vermemesi, bağlama esnasında ipliğin sık sık kopması, ipliğin iğne birleşim yerinden ayrılması gibi cerrahi uygulama açısından önemli sorunlarla karşılaşılmıştır. Medsorb, Peterglyd,ve Rusdımed numunelerinin etken maddeleri şartnameye uymamaktadır, Vicryl ve Polysorb numuneleri teknik şartnameye uygundur ve bu numunelerin cerrahi kullanımı esnasında yukarıda belirtilen sorunlarla karşılaşılmamıştır.

 

193 - 211 ve 222 no´lu kalemlerde belirtilen polypropilen sütur numuneleri kullanılarak ve teknik şartnameye uygunlukları incelenerek değerlendirilmiş; Ethicon ve Doğsan markalı süturlar dışındaki diğer süturların esneklik ve düğüm emniyetinin güven vermemesi, süturun iğne birleşim yerinden ayrılması - kopması gibi cerrahi kullanım açısından önemli ´Sebeplerle teknik şartnameye uymadıkları kanaatine varılmıştır. Ancak 3\0 ve daha ince süturların Plastik cerrahi ve Göğüs Kalp Damar Cerrahisi klinik hekimlerince daha sıklıkla ve özellikli operasyonlarda kullanılması sebebiyle bu kalemlerde özellikle bu kliniklerin görüşlerinin alınması önerilir.”

 

Değerlendirmeleri yapılmıştır.

 

Yukarıdaki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; idarece idari şartnamenin 7 nci maddesi ile ihale ilanında isteklilerden yeterlik kriteri olarak numunelerin istenmediği, ancak şikayet konusu 182, 183, 185, 187, 189, 191 inci kalemlere ait “Atr Polyglactin 910-Laktomer 9.1 veya Benzeri” adlı teknik şartnamenin 20 nci maddesinde ve 205, 207 ve 208 inci kalemlere ait “Propilen” adlı teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde numunenin istendiği, 170 ve 175 inci kalemlere ait "Hızlı Emilebilen Sentetik Multifilamant-Monofilamant Cerrahi Sutur Teknik Şartnamesi"nde numune verilmesine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı ancak itirazen şikayet konusu üç kalemde de teklif değerlendirmesinin numuneler üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir.

 

19.06.2007 tarih ve 8033 sayılı Kurum yazısı ile ihale işlem dosyasında mevcut olmayan numune isteme yazılarının gönderilmesi istenmiş, İdare tarafından gönderilen 20.06.2007 tarih ve 3804 sayılı yazının ekinde yer alan 18.01.2007 tarih ve 76029 sayılı yazılardan isteklilerden numunelerin ihale tarihi olan 18.01.2007 tarihinden sonraki bir tarih olan 23.01.2007 tarihi saat 16.00’a kadar teslim edilmesinin istendiğinin tespiti yapılmış, idarenin 31.05.2007 tarih ve 3358 sayılı yazısı ekinde yer alan numune teslim tutanaklarından isteklilerin anılan tarihe kadar  idareye numunelerini teslim ettiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde idareler, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini sağlamakla yükümlü tutulmuştur.

 

Aynı Kanunun tekliflerin değerlendirilmesinin düzenlendiği 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu itibarla; ihale dokümanında düzenleme yapılarak “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi durumunda, söz konusu numunelerin teklifler ile birlikte sunulmasının istenmesi gerekmektedir. İdarenin numunelerin ihale tarihinden sonraki bir tarih olan 23.01.2007 tarih saat 16.00’ya kadar isteklilerce verilmesine imkan tanıyan yazısının isteklilerin teklif zarflarının açılarak belge kontrollerinin yapılması ve teklif fiyatların açıklanmasından sonra numunelerin alınarak komisyonca değerlendirilmesinin yapılması; ihale sürecini kesintiye uğratacağından ve Kanunun 5 maddesinde belirtilen temel ilkelerin sağlanmasını engelleyebileceğinden Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen ihale sürecine ilişkin usule ve ihale sürecinin bütünlüğüne aykırılık teşkil edecektir.

 

2) İhale Komisyon kararında ihale komisyonunun çalışmasının başından itibaren yapılan işlemler ile kendisini böyle bir karar almaya yönelten unsurların gerekçeleriyle birlikte ayrıntılı bir açıklamasının yapılması gerekmektedir. Değerlendirmeye alınmayan ya da uygun görülmeyen tekliflerin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin ihale komisyon kararında belirtilmesi gerekmekte ayrıca bu hususlara kesinleşen ihale kararlarında da kısaca değinilmesi gerekmektedir. 06.04.2007 tarihli İhale komisyon kararında belgeleri eksik olan ve/ veya uygun olmayan istekliler haricindeki tüm isteklilerin “teklifi geçerli” kabul edilmiştir. İdare tarafından yapılan numune değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan tutanaktaki gerekçelere ihale komisyon kararında yer verilmemiş, ancak ihaleler, numune değerlendirmesi sonucu teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olduğu tespit edilmiş istekliler üzerinde bırakılmıştır.

 

Numuneye ilişkin düzenlemeye ihale ilanı ile idari şartname yerine teknik şartnamelerde yer verilmesi, numune değerlendirmesi sonuçlarına ihale komisyon kararında ve kesinleşen ihale kararlarında yer verilmemesi, “saydamlık” ve “güvenirlik” ilkesi başta olmak üzere 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir.

 

3) İdari şartnamede isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin olarak, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimleri, kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, tedarik edilecek malların katalogları istenilmekte iken 182, 183, 185, 187, 189, 191 inci kalemlere ait “Atr Polyglactin 910-Laktomer 9.1 veya Benzeri” adlı teknik şartnamenin 17 nci maddesinde; “Teklif edilen iplikler için geniş referans listesi verilecektir.Birinci derecede üniversite hastaneleri ve büyük devlet hastaneleri için verilen referans tercih edilecektir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

İhale dokümanında yer verilen düzenlemeden, isteklilerden istenilen referans belgesinin ihaleye katılım koşulu olarak belirlendiği anlaşılmakta olup söz konusu düzenleme, ihaleye katılımı ve rekabeti engellediğinden 4734 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

 

4) İhale komisyon kararının incelenmesi neticesinde; 207 ve 208 inci kalemlerde gelen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, 170, 175, 182, 183, 185, 187, 189, 191 ve 205 kalemlerde ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) 207 ve 208 inci kalemlerde gelen tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından bu kalemlere ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul