• Karar No: 2007/UM.Z-2131
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :111
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2131
Şikayetçi:
 Smartmeter Elektronik Sistemler Araştırma ve Geliştirme San. ve Tic. Ltd. Şti., Vekili Av. Raşit Sarıkaya, Kader Sokak No: 4/11 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karacabey Belediye Başkanlığı, Runguçpaşa Mah. Cumhuriyet Alanı No:1 Karacabey / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.05.2007 / 13609
Başvuruya konu ihale:
 2007/25388 İhale Kayıt Numaralı “Elektronik Kartlı, Ön Ödemeli Soğuk Su Sayacı Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 07.0325.0160/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

                  

            Karacabey Belediye Başkanlığı’nca 05.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Elektronik Kartlı, Ön Ödemeli Soğuk Su Sayacı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Smartmeter Elektronik Sistemler Araştırma ve Geliştirme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.05.2007 tarih ve 13609 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Karacabey Belediye Başkanlığı tarafından 05.04.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Elektronik Kartlı, Ön Ödemeli Soğuk Su Sayacı Alımı” ihalesinin dokümanının ihaleye katılacak firmalar açısından eşitlik sağlamadığı, tek bir firmanın tarif edildiği, rekabetin engellendiği, satın alınacak 2000 adet sayacın montajının yapılmasının da istenildiği, mal alımı ile hizmet işinin bir arada ihale edildiği, bu işin bir arada ihale edilmesinin uygun olmadığı, montaj, işletmeye alma, servis, yedek parça ve bakım konusunun ihale dokümanında ayrıntılı olarak tanımlanmadığı, yüklenicinin sorumluluklarının belirsiz olduğu, bu nedenle fiyat belirlenemediği,

 

Teknik Şartnamenin 3, 6, 7, 8, 13 ve 14 üncü maddelerinde istenilen kriterlerin bir firmaya göre düzenlendiği, 13.2.2 (j) numaralı maddedeki ihaleye teklif veren firmanın en az beş yıldan beri üretimde olması şartının daha kısa süreli faaliyeti olan firmaların ihaleye katılmasını engellediği, kurulacak servis ekibi ve teçhizat için bir açıklama bulunmadığı, garanti süresince verilecek hizmetin maliyetinin hesaplanamadığı iddia edilmektedir. 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) İhale dokümanındaki düzenlemeye göre ihale konusu işin su sayacı alımı ve bu sayaçların montajı işi olduğu, sayaç alımı ile sayaçların montajı işinin ayrı ayrı mal ve hizmet alımları olarak ihale edilmesinin gerektiği hususundaki iddiaya ilişkin olarak;      

           

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında;  “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümden; aralarında doğal bir bağlantı bulunan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bir arada ihale edilebileceği anlaşılmaktadır.

 

İhalenin İdari Şartnamesinin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin adı; Elektronik Kartlı, Ön Ödemeli Soğuk Su Sayacı Satın Alınması ve Montajı işi olarak tanımlanmıştır. Alınacak sayaçlar ile bu sayaçların montajı işi arasında doğal bir bağlantı bulunduğu çok açık olup bu hususta 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.         

 

2) İhale dokümanındaki düzenlemeye göre ihale konusu işin 2000 adet su sayacı alımı ve bu sayaçların 8 aylık süre içerisinde montajı işi olduğu, ancak montajın nasıl yapılacağı, su sayaçlarının işletmeye alınması, servis, yedek parça, bakım ve servis elemanları hususlarında dokümanda detay açıklama bulunmadığı, dolayısıyla fiyat tespiti yapılamadığı hususundaki iddiaya ilişkin olarak yapılan değerlendirme

 

            İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısında idarece yapılan düzenlemelerin incelenmesinden; yüklenicinin idarenin satın alacağı su sayaçlarının montajından da sorumlu tutulduğu anlaşılmaktadır.

 

Teknik Şartnamenin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Karacabey Belediyesi hudutları içerisinde, 2000 (iki bin) adet su abonesinin tüketimini izlemek ve yönetmek üzere alınacak olan mal ve hizmetlerin tanımı, istenilen asgari teknik özellikleri ve fonksiyonları, akıllı kartları, sayaç ve abone yönetim sistemi, bu sistem ile ilgili yazılım ve donanım fonksiyon ve özellikleri,  montaj, işletmeye alma, servis, yedek parça ve bakım, servis elemanları ve idari personelin eğitimi ile ilgili şartlar ihale dosyasının bu bölümünde tanımlanmıştır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Gerek bu maddedeki düzenlemeden gerekse ihale dokümanının bütününün incelenmesinden su sayaçlarının Belediye sınırları içerisindeki su abonelerinin adreslerine monte edileceği anlaşılabilmektedir. Teknik şartnamede su sayaçların takılacağı adresler belirtilmemekle birlikte montaj konusunda bilgiler bulunduğu görülmektedir. İdarenin ihaleye katılacak firmalarda iş deneyimi aradığı hususu da dikkate alındığında, Belediye hudutları içerisinde gerçekleştirilecek işin montaj ve işletmeye alma maliyetleri konusunda basiretli bir tacirin maliyet tespiti yapması dolayısıyla teklif fiyatı belirlemesi mümkün görülmektedir. Ayrıca, 4734 sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve inceleme konusu ihalenin dokümanındaki düzenlemeler, istekli olabilecek firmaların ihale tarihinden belli bir süre öncesinde idareye başvurarak ihale dokümanındaki düzenlemeler hakkında açıklama talep etmelerine imkân vermektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan hüküm ile ihale ilân süreleri ve kuralları belirlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümlere göre, işin ihaleden belli bir süre önce ilân edilmesi sağlanmakta ve isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmektedir. Ayrıca, işin ihaleden belli bir süre öncesinde ilân edilmesi ile potansiyel isteklilerin ihale dokümanına ilişkin itirazlarının ve/veya önerilerinin idarece değerlendirmeye alınmasına ve gerekiyorsa dokümanda değişiklik yapılmasına imkân tanınmaktadır.

 

Elektronik Kartlı, Ön Ödemeli Soğuk Su Sayacı Satın Alınması işi ihaleden 21 gün önce, 14.03.2007 tarihinde ilân edilmek suretiyle duyurulmuştur. Başvuru sahibinin şikayet dilekçesi ise ihale tarihinde idare kayıtlarına alınmıştır. İhale dokümanındaki düzenlemeye ilişkin olarak ihale tarihinden önce ve mevzuata uygun olarak açıklama talebinde bulunulmamıştır. Başvuru sahibinin, ihale dokümanında yeterli açıklama bulunmadığından teklif fiyatı belirlenemediği hususundaki şikayeti yerinde bulunmamaktadır.

 

3) Teknik Şartnamede yapılan düzenlemelerde bir firmanın ve/veya ürünlerin tarif edildiği hususuna ilişkin olarak;

 

 Yapılan incelenmeden, Teknik Şartnamenin şikayet konusu 3, 6, 7, 8, 13 ve 14 üncü maddelerinde ihale konusu ürüne ilişkin teknik özelliklerin, şartların yer aldığı anlaşılmıştır. Cihaza ilişkin özelliklerin belirlenmesi hususunda 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak koşuluyla idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

 

Şikayetçinin dilekçesinde ve eklerinde Teknik Şartnamenin yukarda yer verilen düzenlemelerinin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırılığına, mevcut düzenleme nedeniyle başvuru sahibinin hak kaybına uğradığına dair bir tespit, delil yer almamaktadır. Ayrıca, başvuru sahibi Teknik Şartnamenin bir firmaya göre düzenlendiğini iddia etmektedir. Ancak, dilekçede belirtilen firma tarafından ihaleye teklif verilmemiştir. Açıklanan nedenlerle, bu husustaki şikayet yerinde bulunmamıştır.   

 

4) Teknik Şartnamenin 18 inci maddesinde garanti süresi içinde ve garanti süresinin bitiminde arızalara yapılacak müdahalelere değinilmiş olup, bu maddede abonelere, teçhizata  ve servis verecek ekibe ilişkin açıklama yapılmadığından fiyat belirlenemediği hususundaki iddiaya ilişkin olarak yapılan değerlendirme;

 

Teknik Şartnamenin 18 inci maddesinde Bakım/Onarım başlığı altında;

 

“18.1 Garanti süresi içinde

a) Garanti kapsamı ve süreci içerisinde, alınacak olan mal ve hizmetlerde, meydana gelecek hata ve arızalar ücretsiz olarak yüklenici Firma tarafından giderilecektir.

 

 18.2 Garanti süresi bitiminde

a) Alınacak mal ve hizmetlerde meydana gelecek hata ve arızalar her yıl başa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan ölçü ve aletleri tamir ayar ücret tarifelerine uygun olarak ücretleri mukabilinde yüklenici tarafından yapılacaktır.

b) Sisteme müdahale etme yetkisi Su İşleri Müdürlüğüne ait olacak ve firma bu konudaki yeterli desteği Sözleşme kapsamında sağlayacaktır.” Şeklinde düzenleme bulunmaktadır.       

 

Bu madde de ihale konusu iş için garanti süresi içinde ve garanti süresinin bitiminden sonra verilecek bakım ve onarım hizmetine ilişkin düzenleme yapıldığı görülmektedir. İhale konusu iş ise Teknik Şartnamenin diğer maddelerinde tanımlanmış bulunmaktadır. Teknik Şartnamenin incelenmesi bakım ve onarım hizmetleri hususunda fiyat tespitine izin vermektedir. Yukarıda belirtildiği üzere, dokümana ilişkin olarak ihale öncesinde isteklilerin  idareden açıklama talep etmesi mümkündür. Ancak, başvuru sahibi tarafından ihale öncesinde idareden açıklama istenilmemiştir. Bu durumda, eğer ihale için verilecek fiyat tespit edilemiyorsa bunun sorumluluğu başvuru sahibine ait olmaktadır. Açıklanan nedenlerle bu husustaki şikayet yerinde görülmemiştir.  

 

5) Teknik Şartnamenin 13.2.2 numaralı maddesinde ihaleye teklif verecek firmanın en az 5 yıldan beri üretimde olduğunu belgelendireceğine dair şart bulunduğundan bu süreden daha kısa bir zamanda üretimde bulunan firmaların ihaleye girişinin engellendiği hususundaki  iddiaya ilişkin olarak;

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun şartnameler başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü, aynı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

Teknik Şartnamenin “Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayaçları” başlıklı bölümünde 13.2.2 (j) maddesinde “Firmalar ISO 9001 – 2000 Kalite Sistem Belgesine sahip olmalıdır ve en az 5 yıldan beri üretimde bulunduklarını ve referanslarını tekliflerinde belgelendireceklerdir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır. 

 

4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta ihaleye katılım koşulu olarak hangi kriterlerin kullanılabileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. İdarenin ihaleye katılacak firmalardan en az beş yıl üretimde bulunduğunu gösteren belge istemesi 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun bir koşul değildir. Ancak, mevcut şartın başvuru sahibinin veya bir başka firmanın ihaleye katılmasına engel teşkil ettiğine dair bir tespit, delil bulunmadığından bu husustaki şikayet  yerinde bulunmamıştır.   

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede en az 3 ihale dokümanı satın alındığı 1 isteklinin teklif verdiği göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üstünde olduğu,  Bu durumda Kamu İhale Genel Tebliğine göre yaklaşık maliyetin tekrar sorgulanarak teklifin değerlendirilmesi gerektiği, bu işlem yapılamadan ihalenin sonuçlandırılması anılan Tebliğe aykırıdır.

 

İş deneyimi de istenen sözkonusu ihalede, teknik şartnamenin 13.2.2.(j) maddesindeki “en az 5 yıldan beri üretimde bulunmak” şartı 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırılık içermektedir.

 

Bu haliyle başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

                                                                  KARŞI OY

         

Teknik Şartnamenin 13.2.2 numaralı maddesinde ihaleye teklif verecek firmanın en az 5 yıldan beri üretimde olduğunu belgelendireceğine dair şart bulunduğundan bu süreden daha kısa bir zamanda üretimde bulunan firmaların ihaleye girişinin engellendiği hususundaki  iddiaya ilişkin olarak yapılan değerlendirme;

 

Teknik Şartnamenin “Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayaçları” başlıklı bölümünde 13.2.2 (j) maddesinde “Firmalar ISO 9001 – 2000 Kalite Sistem Belgesine sahip olmalıdır ve en az 5 yıldan beri üretimde bulunduklarını ve referanslarını tekliflerinde belgelendireceklerdir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır. 

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun şartnameler başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü, aynı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

                                

İdarenin teknik şartnamedeki düzenleme ile ihaleye katılacak firmalardan en az beş yıl üretimde bulunduğunu gösteren belge istemesinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun bir mesleki ve teknik yeterlik kriteri olmadığı söz konusu düzenlemenin belli bir istekliyi tarif edecek şekilde düzenlendiği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle söz konusu karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

Abdullah DÜNDAR

Üye

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul