• Karar No: 2007/UM.Z-2133
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :58
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2133
Şikayetçi:
 Barmak Barutçuoğlu Gıda ve Makina San. Tic. A.Ş., Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Cad. 8 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Belediyesi Park Bahçe ve Fuar Müdürlüğü, İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bul. 46100 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.05.2007 / 14538
Başvuruya konu ihale:
 2007/32992 İhale Kayıt Numaralı “2007/23899 İKN|li Ekmek Fabrikası Fırın Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.06.2007 tarih ve 07.03.47.0063/2007-33 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Belediyesi Park Bahçe ve Fuar Müdürlüğü tarafından 19.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/23899 İKN´li “Ekmek Fabrikası Fırın Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Barmak Barutçuoğlu Gıda ve Makina San. Tic. A.Ş.’nin 18.05.2007 tarih ve 14538 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı tarafından şikayete konu alımın 2006 yılında açılan ihalesinde Özköseoğulları firmasının ürünlerinin tanımlandığının görülmesi üzerine firmalarının ihaleye katılmayarak itirazda bulunmaları üzerine ihalenin iptal edildiği,

 

Yine, aynı işle ilgili olarak 15.02.2007 tarihinde tekrar ihale açıldığı, söz konusu ihaleye 3 firmanın teklif verdiği ve sadece Özköseoğulları firmasının teklifinin açıldığı, diğer  2 firmanın teklifinin açılmaması üzerine yapılan itiraz sonucunda 27.02.2007 tarihinde ihalenin iptal edildiği,

 

19.04.2007 tarihinde Ekmek Fabrikası Malzemesi Alımı ihalesi internetten öğrenerek Özköseoğlu firması ile birlikte ihaleye katıldıkları, teklif zarflarının açılması üzerine en düşük teklifi firmalarının verdiği, ihalenin kendilerinde kaldığı, ancak işin anılan firma üzerinde kaldığının görüldüğü,

 

Ayrıca, kesinleşen ihale kararının postayla gönderilmesine rağmen kararda “Bu mektup 24.04.2007 tarihinde tarafınıza elden tebliğ edilmiştir” denildiği, burada yapılmak istenilenin firmalarının itiraz hakkını ortadan kaldırmak olduğu, bugüne kadar yapılan ve iptal edilen ihalelerin en başından itibaren işin önceden belirlenmiş bir firmaya verebilmesini temin amacıyla davranıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir. Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin, idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin ve başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 31.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1-Başvurunun  şekil yönünden reddine,

 

2-İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c ) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul