En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2140
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :53
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2140
Şikayetçi:
 Tem-Art İnşaat Taah. Tem. Med. Sağ. Sos. Hiz. İlet. ve Bil. Tek. San. Tic. Ltd. Şti., Kuleli Sokak No:49/16 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliği, Bağlarbaşı Mahallesi 71100 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.06.2007 / 17361
Başvuruya konu ihale:
 2007/30224 İhale Kayıt Numaralı “Diyaliz Servisine 18 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (1.,2. Kalem Diyalizörler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2007 tarih ve 07.04.22.0134/2007-32 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliği tarafından 12.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diyaliz Servisine 18 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (1.,2. Kalem Diyalizörler)” ihalesine ilişkin olarak Tem-Art İnşaat Taah. Tem. Med. Sağ. Sos. Hiz. İlet. ve Bil. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.06.2007 tarih ve 17361 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süre yönünden reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 12.04.2007 tarihinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi tarafından açık ihale usulü ile yapılan “18 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (1.,2. Kalem Diyalizörler)”  işi ihalesine Haidlyna marka Polysülfone diyalizör ile teklif verdikleri, sundukları tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmasına rağmen ihalenin uhdelerine bırakılmadığı, teknik şartnamenin rekabeti engelleyici ve belli bir marka imajı yaratacak nitelikte olduğu, idarenin teklif edilen Haidlyna marka ürünün teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımaması nedeniyle elendiklerinin kendilerine tebliğ edildiği ancak bunun yerinde olmadığı, Helixone olarak adlandırılan ürünün bir membran materyali olmadığı ve polysülfon membran materyaline ait bir ürün olduğu,  iddialarına yer verilmiştir.

 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

            Şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetin dokümana yönelik olduğu, şikayetçinin doküman satın aldığı 12.04.2007 tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde ve her halûkarda ihaleye teklif vermeden önce idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, 12.04.2007 tarihindeki ihaleye teklif verdikten ve 15 günlük süreyi de geçirdikten sonra şikayet başvurusunda bulunduğu (15.05.2007 tarihinde), ayrıca Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun da süresinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)  Başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul