En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2144
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :51
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2144
Şikayetçi:
 Denizhan Medikal Tıbbi Cihaz ve Kimyevi Madde Pazarlama, Sümer Mahallesi Baraj Yolu Hastaneler Kavşağı 100 Sokak 1 k.1 D.1 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Tıbbiye Caddesi Üsküdar İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.06.2007 / 17177
Başvuruya konu ihale:
 2007/6120 İhale Kayıt Numaralı “273 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesi (12,13,14,53,54,161,264,265,266,267. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2007 tarih ve 07.04.19.0017/2007-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 273 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesi (12,13,14,53,54,161,264,265,266,267. Kalemler) ihalesine ilişkin olarak Denizhan Medikal Tıbbi Cihaz ve Kimyevi Madde Pazarlama’nın 14.06.2007 tarih ve 17177 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun süre yönünden reddine,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Haydarpaşa Numune Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.03.2007 tarihinde yapılan Tıbbi Sarf Malzemesi alımı ihalesinin 12, 13, 14, 53, 54, 161, 264, 265, 266 ve 267 nci kalemlere teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uymasına rağmen, ihale tarihinde verilen numunelerin idare tarafından değerlendirilmesi neticesinde fonksiyonelliği etkilemeyecek unsurlardan dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ihalede en avantajlı teklifin kendilerine ait olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 14.05.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 01.06.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul