En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2145
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :52
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2145
Şikayetçi:
 Özateş Petrol İnş. Hayv. Nak. Maden Gıda ve Tic. San. Ltd. Şti., Genç Cad. Şişli Sokak 2 Bingöl
 İhaleyi yapan idare:
 Bingöl Belediye Başkanlığı, İnönü Mah., Mevlana Cad., 12000 BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.06.2007 / 16569
Başvuruya konu ihale:
 2007/31950 İhale Kayıt Numaralı “10016 Ton Kum ve 6677 Ton Kırmataş Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 07.04.04.G022/2007-30 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Bingöl Belediye Başkanlığı’nca 12.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “10016 Ton Kum ve 6677 Ton Kırmataş Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özateş Petrol İnş. Hayv. Nak. Maden Gıda ve Tic. San. Ltd. Şti.´nin 08.06.2007 tarih ve 16569 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde;

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 2 firmanın teklif verdiği ihalede Gülsan İm. İnş. Oto. Tem. Mat. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale evrakları eksik olduğundan ve tekliflerin alınması ve ön yeterlik için değerlendirilmesi aşamasında şirket yetkilisinin imzaları veya vekalet sahibinin imzasıyla teslim alınmadığından dolayı değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde ihalenin bu firmanın uhdesinde bırakıldığı, itirazlarının dikkate alınmadığı, 1(a) grubu madenlerin açılması işletilmesi tamamen ruhsatlandırılmaya bağlı olduğundan ilgililerin ocak ve işletme ruhsatı almak şartıyla işletme yapabileceği, mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediyeden işletme ruhsatı ve il özel idaresinden ocak ruhsatı alınacağı, mücavir alan sınırları dışında ise özel idareden ocak ve işletme ruhsatı alınmak suretiyle işletme faaliyetinde bulunulabileceği belirtilmesine rağmen ihale üzerinde bırakılan firmanın İhale evrakları içinde ruhsat vb belgelerin bulunmadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde idareye yaptıkları başvurunun reddedilerek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 36 ve 37 nci maddelerine aykırı hareket edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı başvuruya verilen cevapta; “…İhaleye iştirak eden 1 nolu teklif sahibi GÜLSAN İm. İnş. Oto. Tem. San. Mad. Ltd. Şti. firmasının teklif zarfı 12.04.2007 tarihinde saat: 13.58´de kapalı ve imzalı, kaşeli zarfla teslim alınmıştır. İhale saati olan 14.00 itibari ile ihaleye iştirak eden 2 firmanın kapalı zarfları iştirakçiler huzura çağırılarak isteklilerin huzurunda ihale komisyonunca zarf sıra numaralarına göre açılmıştır. İlgili yazınızda bahsedilen 1 nolu teklif sahibi GÜLSAN İm. İnş. Oto. Tem. San. Mad. Ltd. Şti. firmasının dış zarfının kapatılan kısmı, teklif mektubu ve diğer tüm imzalanması gereken evraklarının şirket müdürü olarak imza yetkisine sahip Abdulhamit SAVAŞ tarafından imzalandığı ihale komisyonumuzca firmanın noter tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden anlaşıldığından bu konudaki iddianız yerinde görülmemiştir.” denilmiş,

 

Diğer iddiaya ilişkin olarak ise: “…İdaremizce yayınlatılan ihale ilanında ve tip idari şartnamesinde isteklilerin mesleki faaliyetlerini sürdürdüğüne dair işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı idaremizce istenilmemiştir. Zaten Belediye sınırları dışında faaliyet gösteren kum ocakları işyerleri İl Özel İdareleri tarafından denetlenmektedir. İhale ilanı ve tip idari şartnamede isteklilerin imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler istenmiştir. İhaleye 1 nolu teklif olarak iştirak eden GÜLSAN İm. İnş. Oto. Tem. San. Mad. Ltd. Şti. firması ihalede sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu sunmuştur. Firmanız ise işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile maden ruhsatı ve kapasite raporu sunmuştur. Bunun üzerine ihale komisyonumuzca yukarıda sayılan belgelerden işyeri açma, ve çalıştırma ruhsatı, sanayi sicil belgesi ve kapasite raporlarını düzenleyerek veren Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile il özel İdarelerine görüş talebiyle resmi yazılar yazılmıştır. Söz konusu yazılara cevabi yazı olarak cevap veren kurumlardan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı kapasite raporlarının, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü sanayi sicil belgelerinin, İl Özel İdaresi ise işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının üreticilik belgesi yerine geçtiğini belirtmişlerdir.

 

İhale komisyonumuzca söz konusu cevabi yazılar üzerinde yapılan son değerlendirmeler sonucu kapasite raporu, sanayi sicil belgeleri ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının ayrı ayrı olarak üreticilik belgeleri yerine geçtiği anlaşıldığından firmalara ait ihale dosyaları yeterli görülerek ihale ekonomik açıdan en düşük teklifi veren GÜLSAN İm. İnş. Oto. Tem. San. Mad. Ltd. Şti. firmasında bırakılarak kesinleşen ihale kararları iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla 04.05.2007 tarihinde gönderilmiştir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İhale ilanının “üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler” başlıklı 4.3.1. maddesinde:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu  gösteren belgeler” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdarece verilen cevap ve ihale ilanı incelendiğinde; ihale üzerinde bırakılan GÜLSAN İm. İnş. Oto. Tem. San. Mad. Ltd. Şti.’ne ait dış zarfın kapatılan kısmının, teklif mektubunun ve imzalanması gereken diğer tüm evrakların şirket müdürü olarak imza yetkisine sahip Abdulhamit SAVAŞ tarafından imzalandığının belirtildiği, ihale ilanında ve tip idari şartnamesinde isteklilerin mesleki faaliyetlerini sürdürdüğüne dair işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının istenilmediği, anılan firmanın sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu sunduğu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nca gönderilen yazıda kapasite raporlarının, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nce gönderilen yazıda ise sanayi sicil belgelerinin ayrı ayrı olarak üreticilik belgesi yerine geçtiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 11.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 22.05.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 08.06.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 1- Başvurunun süre yönünden reddine;

2-     İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul