En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2147
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :63
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2147
Şikayetçi:
 Mahmut Tatlı, Murat Medikal 847 Sokak No:28/105 Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Türkan Özilhan Bornova Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Baştabipliği, Ankara Asfaltı Üzeri No:305/a Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16340
Başvuruya konu ihale:
 2007/26611 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 43 Kalem Cerrahi İğne ve İplikler Alımı (1,2,3,4,5,6. kalemler İle 11-35 Arası Kalemler "31.Kalem Hariç" )” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 07.03.97.0197/2007-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkan Özilhan Bornova Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Baştabipliği tarafından 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı 43 Kalem Cerrahi İğne ve İplikler Alımı (1,2,3,4,5,6.  kalemler İle 11-35 Arası Kalemler "31.Kalem Hariç" ) ihalesine ilişkin olarak Murat Medikal Mahmut Tatlı’nın 06.06.2007 tarih ve 16340 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 43 Kalem Cerrahi İğne ve İplikler Alımı ihalenin çeşitli kalemlerine teklif verdiklerini, idare  tarafından idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde istenen kalite belgesini teklif zarflarının içinde sundukları, sundukları kalite belgesinin geçerlilik süresinin ihale tarihinden önce sona erdiği gerekçesiyle idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığını, teklif zarfları içinde sundukları AT sertifikasının (EC Certificate) Sağlık Bakanlığının 11.4.2006 tarih ve 2006/43 sayılı Genelgesinin 1 inci maddesi gereğince yeterli olduğu, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarında hukuka uygunluk bulunmadığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde kısmi teklife açık olan ihalede, şikayete konu ihalenin belirtilmediği, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği tespit edilmiştir. Tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 13.06.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun şekil yönünden reddine;

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına;

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul