• Karar No: 2007/UM.Z-217
  • Toplantı No: 2007/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,22.01.2007 tarih ve 2007/UM.Z-217 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 02.07.2007 tarih, 2007/UM.Z-2179 olmuştur.
Toplantı No :2007/003
Gündem No :107
Karar Tarihi:22.01.2007
Karar No :2007/UM.Z-217
Şikayetçi:
 Computek Bilg. Otom. Sis. San. Tic. Ltd. Şti., Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı Ata-2 Site. Söğüt Cad. Salkımsöğüt Çıkmazı 9 Çengelköy- Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başıbüyük 34854 Maltepe/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.12.2006 / 40478
Başvuruya konu ihale:
 2006/151647 İhale Kayıt Numaralı “50 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2006 tarih ve 07.10.41.0165/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 31.10.2006 tarihinde Pazarlık Usulü (21/b) ile yapılan “50 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Computek Bilg. Otom. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.12.2006 tarih ve 40478 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin idarece geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, kendi tekliflerinin ise ihaleye sundukları standart formlarda ihale kayıt numarasının bulunmadığı, orijinal kartuş istendiği halde önerdikleri kartuşun muadil olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye üç kez itirazda bulundukları ama tatmin edici bir cevap alamadıkları, idareye yapmış oldukları itirazların Kuruma yapılan şikayet başvurusunda da dikkate alınması iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin idarece iptaline ilişkin gerekçe ile sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin yeterlik başvurusu için gerekli belgelere ilişkin 15 inci maddesinde; “15.1. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

            b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

            1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

            c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ,

            d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

            e) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

            f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 13 üncü maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise isteklilerin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

h) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen başvuru mektubu,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 15.3.1 maddesinde; “... İhale konusu işle ilgili istekli tarafından teklif edilen bedelin %25’i tutarındaki bedelle ihale konusu alıma ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edecektir.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 15.3.3 maddesinde; “... İsteklinin idari ve teknik şartname hükümlerine uyacağına ve kabul ettiğine ilişkin taahhütname” düzenlemesi,

 

            Toner ve kartuş teknik şartnamesinin 1 inci maddesinde; “Toner ve kartuşlar orijinal olmalıdır.”, 4 üncü maddesinde; “Kartuş ve tonerler ürün barkotlarını taşımalıdır.” düzenlemeleri,

 

            yer almaktadır.

 

1) Computek Bilg. Otom. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi, sunduğu teklif mektubu, ortaklık/hisse beyanı, taahhütname ve başvuru mektubunda ihale kayıt numarası yazılmadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Başvuru sahibi Computek Bilg. Otom. Sis. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye sunduğu belgeler incelendiğinde, idarenin de teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gösterdiği gerekçede olduğu gibi, idari şartnamenin 15.3.3 maddesinde istenen taahhütnamede, ortaklık/hisse beyanında, başvuru mektubunda ve teklif mektubunda ihale kayıt numarasının bulunmadığı; ayrıca, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamesinde de ihale kayıt numarasının bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

            Her ne kadar söz konusu belgelerde ihale kayıt numarası bulunmasa da söz konusu belgelerin ihaleyi yapan idareye hitaben yazıldığı, ayrıca bu belgelerden ortaklık/hisse beyanı hariç diğer belgelerde ihalenin adının yazıldığı görülmektedir. Kurumuzca hazırlanan standart ortaklık/hisse beyanında da ihale adının yazılacağı bir bölüm bulunmamaktadır. Söz konusu belgeler idareye hitaben yazıldığından ve belgelerde ihale adı belirtildiğin bu belgelerin şikayete konu ihaleye ilişkin sunulduğu anlaşıldığından, bu belgelerde ihale kayıt numarasının belirtilmemesi eksikliğinin teklifin esasını etkileyen aykırılık olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle bu hususun teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilmesi yerinde bulunmamıştır.

 

            Ancak, idare başvuru sahibinin 07.12.2006 tarihli şikayetine verdiği 11.12.2006 tarihli cevapta, teklif mektubunda belirtilen “ürünlerimizin markaları printer markalarından farklıdır veya uyumludur” ibaresinin teknik şartnamede belirtilen “toner ve kartuşlar orijinal olacaktır” maddesine aykırı olduğunu belirtmektedir.

 

            Başvuru sahibi ise idareye 12.12.2006 tarihinde yaptığı şikayetinde, teknik şartnamede yer alan “Toner ve kartuşlar orijinal olmalıdır.” düzenlemesinin ihale dokümanında toner ve kartuş alınacak yazıcıların marka ve modeli belirtildiğinden belli bir marka ve modeli tarif ettiği, bunun ise 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; ihale konusu işlerin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği; belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı, idarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği, ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde; mal alım ihalelerinde teknik şartnameler ve kalite belgelerine ilişkin olarak ise özellikle yedek parça alımlarında, ihale konusu işin tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modeli belirtilerek teknik şartname düzenlenebileceği belirtilmiştir.

 

İhale konusu dikkate alındığında idarenin hali hazırda kullandığı yazıcılara toner ve kartuş aldığı, özelliği gereği her yazıcıda kullanılan toner ve kartuşların farklılık göstermesi nedeniyle anılan Tebliğ hükmü gereği idarenin işi tanımlamak amacıyla yazıcıların marka ve modellerini belirtmesinde ihale mevzuatına bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Diğer yandan başvuru sahibinin teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, teklif mektubunda “Ürünlerimin markaları printer markalarından farklıdır veya farklı olabilir” ibaresine, teklif cetvelinde ise marka ve modelden sonra “...veya uyumlu” ibaresine yer verilmiştir. Ayrıca başvuru sahibinin teklifi ekinde sunduğu Shanghai Anpoll Computer Technology Co. Ltd. tarafından düzenlenen ihracatçı beyanında, firmanın imal ettiği ürünlerin performansının orijinal ürünlere tamamen eşdeğer ve orijinal olduğu ve bu beyanın Brother, Canon, Epson, Hewlett Packard, IBM, Kyocera, Lexmark, Minolta, Oki,Panasonic, Samsung ve Xerox marka kartuş, toner ve şerit için geçerli olduğu belirtilmektedir. Başvuru sahibinin ihtiyaç listesinde belirtilen bu markalı yazıcılar için teklif etmiş olduğu ürünler bu belgeye göre kabul edilse bile, başvuru sahibinin idareye sunduğu belgeler arasında diğer marka ve model yazıcılar için teklif edilen ürünlerin yazıcılara uyumluluğuna ilişkin herhangi bir belge bulunmamaktadır.

 

İdare, idari şartnamede teklif edilen ürünün orijinal ve ürün barkotunu taşımasını istemiştir. Tekliften, bütün kalemlere teklif edilen ürünlerin de orijinal veya yazıcılara uyumlu olup olmadığı tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu nedenle idarenin başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) CMS Elektro Bil. Tekno. Kimya. İnş. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi, sunduğu teklif mektubu, taahhütname, ortaklık hisse beyanı ve başvuru belgesinde idarenin adı ve ihale kayıt numarası bulunmadığından, ortaklık hisse beyanında firma kaşesi ve imza bulunmadığından, vekaletname ve adres beyanı verilmediğinden, Ticaret Odası faaliyet belgesi ve imza beyan ve sirküleri belgesi fotokopi olduğundan değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

CMS Elektro Bil. Tekno. Kimya. İnş. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi ekinde sunduğu belgeler incelendiğinde; firmanın sunduğu ortaklık/hisse beyanında, başvuru mektubunda, teklif mektubu ve başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamesinde idare adı ve ihale kayıt numarasının bulunmadığı, ayrıca ortaklık/hisse beyanında firma kaşesi ve imza bulunmadığı, başvuru mektubunda da ise firma kaşesi bulunmadığı, istekli tarafından imzalanması gereken belgelerin farklı imzalar ile imzalandığı, ancak farklı imzalı belgelerin tamamına ilişkin imza beyannamesi ve vekaletnamenin bulunmadığı, sunulmuş olan imza beyannamelerinin ve Ticaret Odası faaliyet belgesinin fotokopi olduğunun belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            İdari şartnamenin belgelerin sunuluş şekline ilişkin mevzuata uygun bir şekilde düzenlenen 15.5.1 maddesinde; “İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.” düzenlemesi

 

            15.5.2 maddesinde; “Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi,

 

15.5.3 maddesinde; “İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

            Yukarıda tespit edilen hususlar idari şartnameye ve ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca firma ihaleye 9.430,08.-YTL tutarında iş deneyim belgesi sunmuştur. İş deneyim belgesi güncellendiğinde belge tutarı 10.517,00.- YTL olmaktadır. Firmanın teklifinin 45.454,50.-YTL ve istenen iş deneyim oranının %25 olduğu dikkate alındığında sunulması gereken iş deneyim belgesi tutarı 11.363,62.-YTL olması gerekmektedir. Bu durumda firmanın sunmuş olduğu iş deneyim belgesi teklifini karşılamamaktadır. Bu nedenlerle; CMS Elektro Bil. Tekno. Kimya. İnş. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Merkez Bilgisayar Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifi, sunduğu Ticaret Odası faaliyet belgesi, imza beyan ve sirküleri, vekaletname, geçici teminat, şartname bedeli belgesinin fotokopi olduğundan değerlendirme bırakılmıştır.

 

            İsteklilerin belgeleri nasıl sunacakları yukarda da belirtildiği üzere idari şartnamenin 15.5 maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Düzenleme gereği belgelerin istenilen şekilde sunulması gerekmektedir.

 

            İdarece, firmanın sunmuş olduğu Ticaret Odası faaliyet belgesi, imza beyan ve sirküleri, vekaletname, geçici teminat, şartname bedeli belgesinin fotokopi olduğu tespit edildiğinden teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Tekno Yazılım Ltd. Şti.’nin teklifi, sunduğu teklif mektubu, ortaklık hisse beyanı, başvuru mektubu ve taahhütnamede idarenin adı ve ihale kayıt numarası bulunmadığından, tebligat adresi ve iş deneyim belgesi verilmediğinden değerlendirme bırakılmıştır.

 

Firmanın sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde teklif mektubu, ortaklık hisse beyanı, başvuru mektubu ve firmanın 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamesinde idarenin adı ve ihale kayıt numarasının bulunmadığı, ayrıca tebligat adresi ve iş deneyim belgesinin verilmediği tespit edilmiştir.

 

            İsteklilerin belgelerin belgelerini ihale mevzuatına uygun bir şekilde sunmaları gerekmektedir. Bu nedenle Tekno Yazılım Ltd. Şti.’nin teklifinin, istenilen belgeleri eksik sunması, sunulan belgelerin de istenilen şekilde mevzuata uygun olarak sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhaleye teklif veren dört isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması yerinde olduğundan ve ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesinde ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul