En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2180
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :35
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2180
Şikayetçi:
 Duemed Medikal Ürünler Ltd. Şti., Eski Büyükdere Caddesi Yunus Emre Sokak Topçu İş Merkezi No:1/12 4.Levent/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Babahasan Alemi Mah. Horhor Cad. No:5/4 Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13270
Başvuruya konu ihale:
 2007/3959 İhale Kayıt Numaralı “Elektrokoter Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.06.2007 tarih ve 07.03.17.0110/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 15.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Elektrokoter Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Duemed Medikal Ürünler Ltd. Şti.’nin 27.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.05.2007 tarih ve 13270 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Duemed Medikal Ürünler Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak geçerli tekliflerin tekrar değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, tekliflerinin teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin “Teknik Özellikler” başlığı altındaki 1 inci maddesine uymaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartnamenin “B.TEKNİK ÖZELLİKLER” başlığı altındaki 1 inci maddesinde, “Elektrokoter çalışmakta olan dokunun direncini sürekli ölçerek ayarlanan çıkış gücünü sabit bir şekilde hastaya transfer edebilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin iddia ettiği hususun değerlendirilmesini teminen 24.05.2007 tarih ve 6893 sayılı yazı ile teknik görüş talep edilmiş olup, alınan teknik görüş yazısında, “…Yapılan dosya incelemesi sonucunda; itiraza konu olan ilgili Teknik Şartnamenin B.1 maddesi, itiraz eden firmanın cihazında mevcut olan ve daha önce değerlendirilmiş bulunan B.9 maddesi ile aynı fonksiyonu ifade etmektedir. Cihaza ait katalogun 5.2. sayfasının 6. maddesinde açıklandığı gibi; cihaz hasta ile elekrod arasındaki direnci monitörize etmektedir ve elde ettiği direnç değerine göre kendisini ayarlamaktadır. Bu fonksiyonel özellik söz konusu şartnamenin B.1 ve B.9 maddelerinde istenen fonksiyonları karşılamaktadır.

 

Sonuç olarak itiraz sahibinin elektrokoter cihazının (WEM marka SS-501S model) itiraza konu olan B.1 maddesindeki özelliklere sahiptir.” denilmektedir.

 

İddia edilen hususun, idare tarafından gönderilen belgeler ve alınan teknik görüş çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, başvuru sahibinin, teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin “Teknik Özellikler” başlığı altındaki 1 inci maddesine uymaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Duemed Medikal Ürünler Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak geçerli tekliflerin tekrar değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul