En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2181
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :36
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2181
Şikayetçi:
 Boer İnşaat Elektronik Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Göksu Evleri, Çamlık Cad., Villa B, 28/a, Kavacık/İSTANBUL(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Ptt Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalkmaz Cad., No:2, F Blok, Kat:1, 06101 Ulus/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.05.2007 / 15892
Başvuruya konu ihale:
 2007/32300 İhale Kayıt Numaralı “300 Adet Kablolu Barkod Okuyucu ve 1070 Adet Barkod Yazıcı Alımı (1070 Adet Barkod Yazıcı Alımı Kalemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 07.03.82.0200/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ptt Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nca 19.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “300 Adet Kablolu Barkod Okuyucu ve 1070 Adet Barkod Yazıcı Alımı (1070 Adet Barkod Yazıcı Alımı Kalemi)” ihalesine ilişkin olarak Boer İnşaat Elektronik Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.05.2007 tarih ve 15892 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; teknik şartnamede “Yazıcının baskı uzunluğu 26 mm ile 600 mm arasında olacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu ürünün standart memory ile 11-279 mm, ilave memory ile 22-558 mm arasında baskı yapabildiği, bu ürünün ek maliyet gerektiren ilave memory ile birlikte dahi teknik şartnamede belirtilen özelliği karşılamadığı, idarenin yazıcının baskı değerinin 26 mm ile 600 mm arasında olmasının yeterli olacağına dair yapmış olduğu yorumun hatalı olduğu, ihalenin iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Kanununun 29’uncu maddesinde:

“Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.” hükmü mevcuttur.

Teknik Şartnamenin 3.2.3’üncü maddesinde, “Yazıcının baskı uzunluğu, 26 mm ile 600 mm arasında olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanını satın alan İGE Ltd. Şti. tarafından 29.03.2007 tarihli yazıyla, yukarıda belirtilmiş olan madde ile, minumum 26 mm ile maksimum 600 mm baskı uzunluğunun mu, yoksa 26 mm ile 600 mm arasındaki herhangi bir baskı uzunluğu değerinin mi ifade edildiğinin sorulduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca başvuru sahibi Boer İnşaat Elektronik Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 31.03.2007 tarihli yazıyla, ithalat ve servis belgelerinin yenilenmesi ihtiyacının hasıl olduğu, bu işlemlerin ihale tarihine yetişmeyeceğini düşündükleri için ihalenin ertelenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

İdare tarafından bu yazılar üzerine hazırlanan zeyilname ve “soru ve cevapları” yazıları ihale dokümanını satın alan firmalara gönderilmiştir. Gönderilen “soru ve cevapları” yazısında, teknik şartnamenin 3.2.3’üncü maddesinde kastedilenin 26 mm ile 600 mm arasındaki herhangi bir baskı uzunluğu olduğu ifade edilmiştir. Aynı zamanda bu yazıda, ihalenin ertelenmesine gerek olmadığına karar verildiği bildirilmiştir. Bahsedilen yazıların başvuru sahibine, 09.04.2007 tarihinde idare tarafından bildirildiği anlaşılmaktadır.

İdare tarafından, teknik şartnamenin ilgili maddesinin açıklamaya verilen cevap doğrultusunda  değerlendirildiği tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan şirketin teklif etmiş olduğu ürünün 11 inch=279 mm baskı uzunluğuna sahip olduğu ve bu özelliğin teknik şartname ve açıklama talebine verilen cevap birlikte değerlendirildiğinde, teknik şartnameye uygun olduğu anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul