• Karar No: 2007/UM.Z-2183
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :39
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2183
Şikayetçi:
 GAMED Tıp Gereç ve İlaç San. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK Sağlık 1 Sokak No:59/15 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Talatpaşa Bulvarı Hamamönü Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16194
Başvuruya konu ihale:
 2007/8357 İKN|li “2007 Yılı 45 Kalem Eczane Sarf Malzemesi Alımı” İhalesi (1-12 nci kalemler)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 07.03.88.0184/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 45 Kalem Eczane Sarf Malzemesi Alımı(1-12 nci kalemler)” ihalesine ilişkin olarak GAMED Tıp Gereç ve İlaç San. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK’nin 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 04.06.2007 tarih ve 16194 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif verdikleri ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi oldukları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci kalemlerin, teklif ettikleri ürünlerin alımının Sağlık Bakanlığınca tedbiren durdurulmuş olması gerekçe gösterilerek ihale yetkilisince iptal edildiği iddia edilmekte ve ihalenin ilk 12 kalemine ilişkin iptal kararının Kurumumuzca iptal edilmesi talep edilmektedir.

 

İdarenin ihaleyi iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda yapılan tespit ve değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar…

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Belirtilen hüküm çerçevesinde, ihale yetkilisinin ihale kararını iptal etmek hususunda bir takdir hakkı bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede 02.05.2007 (Çarşamba) tarihli ihale komisyonu kararı ihale yetkilisinin onayına sunulmuş, ihale yetkilisi 08.05.2007 tarihinde ihalenin ilk 12 kalemine ilişkin ihale kararını iptal ederken diğer kalemlerine ilişkin ihale kararını onaylamıştır.

 

İhale Komisyonu Kararının altına ihale yetkilisince düşülen şerhte, “Stür materyallerini içeren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu kalemlerin komisyon kararı ekteki gerekçeye dayanarak uygun görülmemiş olup, bu kalemlerin alımına yönelik karar ihale yetkilisi olarak tarafımca iptal edilmiş, diğer kalemlerin alımına yönelik komisyon kararı uygun görülerek onaylanmıştır.” denmektedir.

 

Söz konusu şerhte bahsi geçen gerekçede ise;

 

“Hastanemiz tarafından, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu Açık ihale usulü ile ihale edilen, 2007/8357 İhale Kayıt Numaralı, 12.03.2007 tarihinde saat 10:00´da yapılmış olan 2007 YILI 45 KALEM ECZANE SARF MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALESİ ile ilgili olarak; İhale Komisyonunca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. kalemlerle ilgili olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan GAMED TIP GEREÇLERİ VE İLAÇ SAN.TİC.LTD.STİ.´nin yetkilisi olduğu CES TIBBİ ÜRÜNLER İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.´nin ürünlerinin üretim tesisleri olan ve Türkiye tek yetkili distribütörü bulunduğu Huaiyin Medical Instruments Co.Ltd., Çin firmasının birtakım ürünleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23947 sayı ve 20.12.2006 tarihli yazısında belirtilen 730.08-2006/4-70 nolu , 24.11.2006 tedbir başlangıç ve 15.12.2006 tarihli Tıbbi Cihaz Uyarı Raporunda sterilite/iğne ve iplik kopma dayanımı ve çap ölçümü/homojenite açısından araştırma başlatıldığı ve inceleme süresi sonuçlanana kadar söz konusu cihazların piyasaya arzlarının ihtiyaten geçici olarak durdurulması, hizmete sunumun durdurulması şeklinde tedbir alındığı görülmüştür.

 

Hernekadar   hastanemize   teklif  edilen   ürünler,   adı   geçen   raporda   yer almamakta ise de firmanın aynı merkezde üretimini yaptığı ürünler olması hasebiyle tarafımca tereddüt hasıl olmuş olup bu konuda Bakanlık görüşünün istenmesi kanatine varılmıştır.

 

GAMED TIP GEREÇLERİ VE İLAÇ SAN.TlC.LTD.ŞTl.´nin yetkilisi olduğu CES TIBBİ ÜRÜNLER İÇ VE DIŞ TİC.LTD. ŞTİ.´nin ilgili ürünleri Çin´de bulunan Huaiyin Medical Instruments Co. Ltd. şirketinde ürettirdiği belgelerinden anlaşılmakta ve üçüncü ülke menşeyli bazı sütur materyalleri ile ilgili basında çıkan çok sayıda menfi yayının bulunması ve konularla ilgili olarak Bakanlık tarafından gerekli inceleme ve araştırma sonuçlarının henüz elde olmaması Bakanlık nezdinde görüş sorulmasını gerektirmektedir.

 

Adı geçen istekli firmanın ve yetkilisi olduğu CES TIBBİ ÜRÜNLER İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.´nin ihale dokümanlarında teknik şartnameye uygun bazı koşullarının aynı firmaların 04.05.2007 tarihi itibariyle internet sitelerinde şartnamedeki özellikleri karşılamayacak şekilde farklı koşulları ilan ettirmeyi sürdürdüğü, bununda birtakım tereddütlere sebeb olduğu, bu nedenle Bakanlık tarafından gerekli denetimin yapılması için yine Bakanlık görüşünün alınması gerekmektedir.

 

 

En önemli husus olarak, insan vücudunda doğrudan kullanılacak ve insan sağlığını yakından ilgilendiren, kalitesiz malzemelerin kullanılması nedeni ile telafisi güç ve imkansız sonuçlar doğabilecek alanda temin edilmek istenen sütur malzemesi alımının, yukarıda açıklanan nedenlerle Bakanlık görüşü alındıktan sonra yeniden ihale yapılacağı ve bu nedenle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu sütur materyallerini içeren kalemlerin alımı ile ilgili verilmiş olan ihale komisyonu kararı iptal edilmiştir.”

 

açıklamasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından ihalenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci  kalemlerine teklif verilmiş olmasına rağmen, ihalenin ilk 12 kaleminin iptaline ilişkin olarak başvuruda bulunduğu anlaşılmaktadır. Başvuru sahibinin ihalenin 8 ve 12 nci kalemlerine teklif vermediği tespit edildiğinden, ihale yetkilisinin iptal gerekçesi, başvuru sahibinin teklif verdiği kalemler üzerinden değerlendirilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1.b maddesinde; isteklilerden “İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerini” sunmaları istenmiştir.

 

Yine idari şartnamenin 7.3.1.d maddesinde; “Teklif veren firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “……….” marka………..model malzemesi teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmaların başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan “Yetkili Satıcı Belgesinin” tetkikinden; CES Tıbbi Ürünler İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin başvuru sahibine, distribütörü bulundukları Huaiyin Medical Instuments Co. Ltd. firmasının üretimi olan “Carelife” marka “cerrahi sütürlere” ilişkin olarak 2007 yılı dahilinde Ankara il sınırları dahilinde açılacak olan bütün ihalelere katılım yetkisi verdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca yine başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan bir başka yetki belgesinden de, CES Tıbbi Ürünler İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin, genel olarak ürettikleri sütürler için Türkiye satış temsilcileri ve distribütörleri olarak Huaiyin Medikal Instuments Co. Ltd. firması tarafından yetkilendirildiği görülmektedir.

 

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu “Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanından”, ihalenin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı kalemlerine teklif ettiği ürünlerin markasının “Carelife” olarak belirtildiği, başvuru sahibi tarafından teklif verilen diğer kalemler olan 7, 9, 10 ve 11 numaralı kalemler için marka belirtilmediği görülmüştür. Bununla birlikte başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde teklif verilen bütün kalemlerin “Carelife” marka olduğunun belirtildiği görülmektedir. Bu itibarla başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünlerin hepsinin Huaiyin Medikal Instuments Co. Ltd. firması tarafından üretilen ürünler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale yetkilisince ilgili ihale kararlarının iptaline ilişkin olarak hazırlanan gerekçe yazısında, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığından görüş sorulduğu/sorulacağı belirtilmektedir. İhale dosyası muhteviyatında anılan Bakanlıkça bu konuda verilen herhangi bir görüşe rastlanmamıştır. Bununla birlikte, ihale dosyası muhteviyatında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandığı anlaşılan 15.12.2006 tarihli bir “Tıbbi Cihaz Uyarı Raporuna” ve ayrıca bir duyuruya rastlanmıştır. Bu uyarı raporunda  Huaiyin firması tarafından üretilen belli ürünlerin piyasaya arzlarının yapılan incelemeler neticelenene kadar geçici olarak durdurulduğu belirtilerek, anılan üretici firmanın Türkiye’deki yetkili temsilcilerinden birinin de CES Tıbbi Ürünler İç ve Dış Tic. Ltd. Şti olduğu ifade edilmiştir.

 

Bilahare Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan 30.05.2007 tarih ve 4930 sayılı Bakanlık makamı onaylı belgenin sonuç kısmında da; “Huaiyin Medical Ins. Co. Ltd. üreticisinden ithalat yapılan tüm cerrahi iplik ve iğne ürün spektrumunun Türkiye’de kullanımının ve piyasaya arzının durdurulmasına” karar verildiği belirtilerek, yine anılan üretici firmanın Türkiye’deki yetkili temsilcilerinden birinin de CES Tıbbi Ürünler İç ve Dış Tic. Ltd. Şti olduğu ifade edilmiştir.

 

İhale yetkilisince kaleme alınan iptal gerekçesinde, “… hastanemize   teklif  edilen   ürünler,   adı  geçen   raporda   yer almamakta ise de firmanın aynı merkezde üretimini yaptığı ürünler olması hasebiyle tarafımca tereddüt hasıl olmuş olup bu konuda Bakanlık görüşünün istenmesi kanaatine varılmıştır.” denmektedir. Dolayısıyla İhale yetkilisince ilgili ihale kararlarının iptaline ilişkin iptal kararı Sağlık Bakanlığının 15.12.2006 tarihli bu ilk uyarı raporuna binaen alınmıştır.

 

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığının daha sonra yayımladığı 30.05.2007 tarihli duyuruda“Huaiyin Medical Ins. Co. Ltd. üreticisinden ithalat yapılan tüm cerrahi iplik ve iğne ürün spektrumunun Türkiye’de kullanımının ve piyasaya arzının durdurulmasına” karar verildiği belirtilmektedir. Bu yasağın ihale yetkilisinin iptal gerekçe yazısında bahsi geçen Sağlık Bakanlığının 15.12.2006 tarihli duyurusunda bahsi geçen kapsamdan da daha geniş bir kapsamı işaret etmekte olduğu açıktır.

 

Bu çerçevede, ihalede teklif edilen ürünler ile Sağlık Bakanlığının 15.12.2006 tarihli duyurusunda yer alan ürünler örtüşmese dahi, Sağlık Bakanlığının  bu  duyurusu çerçevesinde anılan üretici firmanın bu ürün spektrumunda yer alan diğer ürünlerin de güvenirliğinin tartışmaya açık olduğu düşüncesinden hareketle ihale yetkilisince ilgili kalemlere ilişkin ihale kararlarının iptal edildiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, anılan üretici firma hakkında yoğunlaşan şikayetler üzerine bilahare Sağlık Bakanlığının 30.05.2007 tarihli duyurusu ile anılan üretici firmanın ”tüm cerrahi iplik ve iğne ürün spektrumunun Türkiye’de kullanımının ve piyasaya arzının durdurulmasına” karar verilmiş olmasının, ihale yetkilisince yaşanan tereddütleri haklı çıkardığı ve doğrudan insan sağlığı ile ilgili bu hususta alınan söz konusu iptal gerekçesinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul