• Karar No: 2007/UM.Z-2186
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :42
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2186
Şikayetçi:
 Kamer Medikal ve Kimyasal Mad., Doktorlar Cad. Üçler II Apt. K.5 D. 8 - DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şehitler Mah. Akhisar Cad. No: 1 45000 - MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.05.2007 / 13767
Başvuruya konu ihale:
 2007/33077 İhale Kayıt Numaralı “2007 5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2. Kalem Elektrokoter Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 07.03.31.0165/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2. Kalem Elektrokoter Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Kamer Medikal ve Kimyasal Mad.’nin 03.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.05.2007 tarih ve 13767 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalenin 2 nci kalemine ilişkin tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

İhaleye teklif veren isteklilerin teklifleri yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan, Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan düzenleme gereği gerekli sorgulama işlemi yapılarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri halde kesinleşen ihale kararında teklif mektuplarının teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, idarenin şikayetleri üzerine verdiği cevapta ise tekliflerinin şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, iki cevap arasında çelişki bulunduğu, teklif ettikleri cihazın teknik şartnameyi birebir karşıladığı halde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin en yüksek teklif sahibi firma üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdare başvuru sahibinin teklifini, teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin 2 ve 9 uncu maddelerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmıştır. Her ne kadar kesinleşen ihale kararının bildiriminde teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi, teklif mektubunun teknik şartnameye uygun olmadığı gösterilmekteyse de ihale dosyasında bulunan diğer belgelerden başvuru sahibinin teklifinin teknik şartnamenin 2, 3 ve 9 uncu maddelerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.  Bu nedenle başvuru sahibinin teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine ilişkin kesinleşen ihale kararının bildirilmesi yazısı ile şikayet üzerine verilen cevap arasındaki çelişkinin esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibi ihalede Alsa Marka Elektrokoter cihazını, Sesan Tıbbi Cihazlar Teknik Servis San. ve Tic. Ltd. Şti. ise Bowa Marka Elektrokoter cihazını teklif etmiştir. Başvuru sahibi ve ihalenin şikayete konu 2 nci kalemine teklif veren diğer istekliler teklifleri ile birlikte teklif ettikleri ürüne ilişkin katalog ve broşür, teknik şartnameye uygunluk beyanı ve demonstrasyon taahhütnamesi sunmuşlardır.

 

İdare başvuru sahibinin teklifini teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 2 ve 9 uncu maddelerini karşılamadığı gerekçesiyle, Sesan Tıbbi Cihazlar Teknik Servis San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifini ise teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 1, 2 ve 9 uncu maddelerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmıştır. Sesan Tıbbi Cihazlar Teknik Servis San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şikayeti üzerine cihaza ilişkin demonstrasyon yapılması çağrısı yazısında başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın yukarıda belirtilen iki madde yanında teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 3 üncü maddesini de karşılamadığı belirtilmektedir.

 

İdarece hazırlanan teknik şartnamenin;

1 inci maddesinde, “Cihaz bünyesinde bulunan bu sistem sayesinde, çalışılmakta olan dokunun direncini saniyede 200 defa sürekli ölçerek, ayarlanmış olan çıkış gücünü sabit şekilde hastaya transfer edebilmelidir.” düzenlemesi,

2 nci maddesinde, “Cihazda gerek monoplar gerekse de bipolar olarak üçer adet jeneratör bulunmalı ve jeneratörler dokunun direncine göre sıralı olarak devreye girmek suretiyle sabit çıkış gücü sağlanmalıdır.” düzenlemesi,

3 üncü maddesinde, “Cihazın maksimum çıkış güçleri kesmede 300 W, koagülasyonda 120 W ve bipolarda 70 W olmalıdır.” düzenlemesi,

9 uncu maddesinde, “Seçilmiş olan güce nazaran %35 daha fazla çıkış gücü ölçüldüğünde otomatikman çıkış kesilmeli, sesli alarm vermeli ve  bunu hata kodu ile belirtmelidir.” düzenlemesi, yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığını, başvuru sahibinin ve Sesan Tıbbi Cihazlar Teknik Servis San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettikleri cihazların teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığını tespit edebilmek için idarece hazırlanan teknik şartname ve ihalenin şikayete konu kalemine teklif veren başvuru sahibi ve Sesan Tıbbi Cihazlar Teknik Servis San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettikleri ürünün teknik özelliklerini gösteren belgeler ve teknik şartnameye uygunluk beyanları da gönderilmek suretiyle bir akademik kurumdan teknik görüş alınmıştır.

 

Konuya ilişkin alınan akademik kuruluşun görüşünde; başvuru sahibinin teklif ettiği Alsa Marka Elektrokoter cihazının teknik şartnamenin 3 ve 9 uncu maddelerini karşıladığı, teknik şartnamenin 2 nci maddesini karşılayıp karşılamadığı hususunda ise cihaza ilişkin sunulan belgelerde herhangi bir bilgiye rastlanılmadığı,

Sesan Tıbbi Cihazlar Teknik Servis San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği Bowa Marka Elektrokoter cihazının teknik şartnamenin 1, 2 ve 9 uncu maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususunda cihaza ilişkin sunulan belgelerde herhangi bir bilgiye rastlanılmadığı,

şeklinde görüş belirtilmektedir.

 

Teknik görüşten de anlaşılacağı üzere başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 3 ve 9 uncu maddelerini karşıladığı, 2 nci maddesini karşılayıp karşılamadığının ise mevcut belge ve bilgilerden tespit edilemediği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün ise teknik şartnamenin 1, 2 ve 9 uncu maddelerini karşılayıp karşılamadığının mevcut belge ve bilgilerden tespit edilemediği, diğer yandan her iki isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin diğer maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususunda herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığı görülmektedir.

 

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak idari şartnamenin 7 nci maddesinde ve ihalenin şikayete konu 2 nci kalemi olan elektrokoter cihazı teknik şartnamesinde teklif edilecek ürünlere ilişkin katalog, broşür ve numune verileceğine, ayrıca istenildiğinde demonstrasyon yapılacağına ve teknik şartnameye uygunluk beyanı verileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak ihalenin diğer kalemlerinden EMG ve EP Cihazı, Ultrasonografi Cihazı ve Radyofrekans Cihazı teknik şartnamesinde teklif edilecek ürünlere ilişkin katalog, broşür ve numune verileceğine, ayrıca istenildiğinde demonstrasyon yapılacağına ve teknik şartnameye uygunluk beyanı verileceğine dair düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca idari şartnamede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede ve teknik şartnamede yer alan düzenlemelerden ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği, isteklilerin teklif ettikleri cihazların teknik şartnamede öngörülen koşulları karşılayıp karşılamadığı hususunun cihazın muayene ve kabul aşamasında tespit edileceği anlaşılmaktadır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenmesi gerekirken, idari ve teknik şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği halde yukarıda da belirtildiği üzere ihalenin şikayete konu olmayan diğer kalemlerine ait teknik şartnamelerde yer alan düzenlemeler dikkate alınarak sunulmuş olan belgelerden hareketle değerlendirme yapılması, başka bir isteklinin şikayeti üzerene yeni bir yeterlik kriteri ihdas edilerek isteklilerin demonstrasyon yapmaya davet edilmesi ve demonstrasyon yapmayan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ihale mevzuatına aykırı bulunmuştur.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale ilk önce yaklaşık maliyetin yaklaşık iki katı bedelle 62.000.-YTL’ye en yüksek teklif sahibi olan TYCO Sağlık A.Ş. üzerinde, Sesan Tıbbi Cihazlar Teknik Servis San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şikayeti üzerine yapılan düzeltici işlemle de yine yaklaşık maliyetin yaklaşık iki katı bedelle 59.450,00.-YTL’ye en yüksek ikinci teklif sahibi olan bu istekli üzerinde bırakılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ile ilgili olarak;

“İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhalenin 4 üncü kalemi teknik şartnamede tespit edilen eksiklikler nedeniyle ihale komisyonunca iptal edilmiştir. İhalenin 1 inci kalemi 49.000,00.-YTL bedelle TYCO Sağlık A.Ş. üzerine, 2 nci kalemi 59.450,00.-YTL bedelle Sesan Tıbbi Cihazlar Teknik Servis San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerine, 3 üncü kalemi 33.450,00.-YTL bedelle İncekaralar Lab. Cih. Paz. A.Ş. üzerine, 5 inci kalemi ise 36.335,00.-YTL bedelle Ema Elektronik Med. Analitik Sis. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. üzerine olmak üzere toplam 178.635,00.-YTL bedelle ihale edildiği, bu durumda ihalenin 2 nci ve 5 inci kalemlerinin yaklaşık maliyetin üzerinde  alınmasına karar verildiği tespit edilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında anılan Tebliğde yer alan düzenleme gereği gerekli sorgulama işleminin yapıldığına ilişkin herhangi bir belge ve bilgiye rastlanmamıştır. Bu nedenle ihalenin 2 nci ve 5 inci kaleminin anılan Tebliğ gereği gerekli sorgulama yapılmadan adı geçen istekliler üzerinde bırakılmasının ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalenin 2 nci kalemine ilişkin tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhaleye teklif veren isteklilerin teklifleri yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan, Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan düzenleme gereği gerekli sorgulama işlemi yapılarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul