• Karar No: 2007/UM.Z-2187
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :43
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2187
Şikayetçi:
 Anamur Belediye Meclis Üyeleri; Durmuş Deniz, Naci İnan, A. Sami Adil, Mehmet Yağmur, M. Nuri Çelik, M. Adnan Bulut, Samet Oral, Mahmut Boz, Naim Arı, Ahmet Soydal Anamur Belediyesi Anamur/ MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Anamur Belediye Başkanlığı, Anamur Belediyesi Anamur/ MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10147
Başvuruya konu ihale:
 2007/20747 İKN’li “Haşere İle Mücadele İçin 7 Kalem İlaç Alınması"” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 07.02.26.0200/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Anamur Belediye Başkanlığı’nca 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/20747 İKN’li "Haşere İle Mücadele İçin 7 Kalem İlaç Alınması" ihalesine ilişkin olarak Anamur  Belediye  Meclis Üyeleri’nin (Durmuş Deniz, Naci İnan, A. Sami Adil, Mehmet Yağmur, M. Nuri Çelik, M. Adnan Bulut, Samet Oral, Mahmut Boz, Naim Arı, Ahmet Soydal) 04.04.2007 tarih ve 10147 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen  tarih ve  sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 12.04.2007 tarih ve 2007/AK.M-226.1 sayılı Kurul iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına karar verildiği, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; iddiaların uygun bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; ihale şartnamesinde “Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi yapılmak suretiyle belli bir firma dışındaki bütün firmaların ihaleye katılımının engellendiği, ihtiyaç listesindeki “100 litre Novaluron en az %40” ifadesinin belli bir ilaca (Bayer) uygun hale getirilmek amacıyla ilanda “100 litre Novaluron en az %10” olarak değiştirildiği, ihalenin gerçek fiyatının iki katına verildiği iddialarına yer verilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 inci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: …h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği…” hükmü, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. …İhale dokümanında kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklilerce ihale konusu alımın bir kısmına/kalemlerine teklif verilmesi halinde, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin değerlendirilmesi, teklif verilen kısımlar/kalemler itibarıyla yapılır.” hükmü yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliğinin 1 inci bölümün XIII numaralı fıkranın I bendinde “Kısmi Teklif” başlığı altında; “1- Mal ve Hizmet Alımlarında: İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir…” açıklaması getirilmiştir.

 

İddia konuları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, ihalenin beşinci kalemi olan “imidacioprid WG” ve yedinci kalemi olan “novaluron en az %10 EC” nin ilaç markası olup olmadığı, bu kalemlere sadece tek bir firmanın teklif verebileceği iddiasının doğru olup olmadığı ve ihalenin tamamına teklif verilmesine yönelik yapılmış olan düzenlemenin rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığı sorulmuştur. Gelen cevapta, bahsi geçen kalemlerin, ihalenin diğer kalemleri gibi ilaç ismi olmayıp, aktif madde ismi olduğu, ülkemiz koşullarında mevcut durum göz önünde bulundurularak söz konusu ihale kalemlerini oluşturan aktif maddeleri ihtiva eden ilaçların, Sağlık Bakanlığından izin alınmak suretiyle üretim ve ithalat işlemlerini gerçekleştirmenin mümkün olduğu, kayıtlarında yapılan incelemede, ihalede belirtilen tüm aktif maddeleri içeren ilaçların ülkemizde tek başına üretimini ve ithalatını yapan hiçbir firmanın bulunmadığı, bu nedenle yalnızca bir firma tarafından teklif verebileceği iddiasının doğru olmadığı, Bayer firmasının ihalenin yedinci kalemi olan “Novaluron” aktif maddesini diğer firmalardan temin etmek kaydıyla ancak teklif verebileceği hususları belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığından gelen görüş yazısı doğrultusunda ihaleye sadece bir firmanın teklif verebileceği iddiası yerinde bulunmamıştır.   

           

05.02.2007 tarihli lüzum müzekkeresinde, ihtiyaç listesinin yedinci sırasının “Novaluron en az % 40 EC” olarak belirlendiği, 26.02.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanında da ihtiyaç listesinin yedinci sırasının aynı şekilde belirtildiği, daha sonra Kamu İhale Bülteninde yayınlanan 01.03.2007 tarihinde yayınlanan düzeltme ilanı ile ihtiyaç listesinin 7. sırasındaki “novaluron 100 litre en az % 40 EC” ifadesinin “7- Novaluron 100 litre en az %10 EC” olarak değiştirildiği tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığından gelen görüş yazısında Bayer firmasının ihalenin yedinci kalemi olan “Novaluron” aktif maddesini diğer firmalardan temin etmek kaydıyla ancak teklif verebileceği hususları belirtilmiştir. Gelen görüş yazısı doğrultusunda ihtiyaç listesindeki “100 litre Novaluron en az %40” ifadesinin Bayer ilacına uygun hale getirilmek amacıyla ilanda “100 litre Novaluron en az %10” olarak değiştirildiği iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddialar yerinde bulunmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Anamur Belediye Başkanlığının 20.03.2007 tarihinde yapmış olduğu 2007/20747 İKN’li ihale ile ilgili olarak yapılan incelemede;

 

          24/5/2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliği değiştiren 22.06.2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinde İddiaların İncelenmesinin Kabul koşulları ve inceleme Usulü Başlığı altında “ (1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

          koşulları aranır.

 

          (2) Kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi kararıyla birlikte ihale sürecine ilişkin de karar alınır. İnceleme, bu Yönetmelikte itirazen şikayet başvurusu için düzenlenen usule göre ve  iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılır.”

 

          Aynı Yönetmeliğin Yürürlük maddesi başlığı altında 33. maddesinde ise “(1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile iddiaların incelenmesine ilişkin hükümleri 22/6/2007 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

 

          24/5/2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliğin 28. maddesinde iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesi için sözleşmenin imzalanmamış olması kabul koşulları arasında sayılmazken 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğin 22. maddesinde; iddiaların incelenmesi istemli başvuruların Kurulca kabul edilebilmesi için başvuruya konu ihalenin sözleşmesinin imzalanmamış olması iddia incelenmesine geçilebilmesi kabul ön şartına bağlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin 33. maddesinde ise iddiaların incelenmesine ilişkin hükümlerin 22.06.2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

 

          Yukarıda zikredilen düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinde getirilen değişiklikle Kurul tarafından İddiaların İncelenmesi Kararı verilebilmesi için “Kabul koşulları” arasında sayılan başvuruya konu ihalenin sözleşmenin imzalanmamış olmasına ilişkin şartın somut olayda gerçekleşmediği, zira idarece 03.04.2007 tarihinde sözleşmenin imzalanmış olduğu anlaşılmıştır. Usule ilişkin yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği anda uygulanması gereken hükümlerden olması ayrıca söz konusu yönetmeliğin İddiaların İncelenmesine ilişkin hükümlerin 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş ve uyuşmazlığı sona erdiren nihai bir karar verilmemiş olması sebebiyle, başvuruya konu ihale ile ilgili olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına ilişkin karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul