• Karar No: 2007/UM.Z-2189
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :45
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2189
Şikayetçi:
 Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri San. ve Dış Tic. A.Ş., Y.Öveçler Mahallesi 2.Cadde 116.Sokak 19/3 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, Dikmen Caddesi 89 06100 A.Ayrancı Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.06.2007 / 17835
Başvuruya konu ihale:
 2007/57984 İhale Kayıt Numaralı “Yazıcı ve Tarayıcı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 07.04.42.0017/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı tarafından 02.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yazıcı ve Tarayıcı Alımı ihalesine ilişkin olarak Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri San. ve Dış Tic. A.Ş.’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.06.2007 tarih ve 17835 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 02.07.2007 tarihinde yapılacak olan “Yazıcı ve Tarayıcı Alımı” ihalesi için hazırlanan teknik şartnamenin;

 

* 2.9.1 inci maddesinin “Tüm yazıcılar aynı marka olmalıdır”

 

* 2.9.2 inci maddesinin “Tüm tarayıcılar aynı marka olmalıdır” şeklinde düzenlendiği,

 

Söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 12 inci maddesine aykırı olduğu belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibi, yazıcı ve tarayıcı alım ihalesi için hazırlanan teknik şartnamenin;

 

* 2.9.1 inci maddesinin “Tüm yazıcılar aynı marka olmalıdır”,

 

* 2.9.2 inci maddesinin “Tüm tarayıcılar aynı marka olmalıdır” şeklinde düzenlendiği, yapılan bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 12 inci maddesine aykırılık oluşturduğunu iddia etmektedir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, alım konusu malın 1200 adet yazıcı ve 234 adet tarayıcıdan oluştuğu anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin;

 

“Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 18 nci maddesinin “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunacak toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir”,

 

“Kısmi teklifler” başlıklı 21 inci maddesinin “Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir”,

 

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36.2 inci maddesinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Yukarıdaki düzenlemelerden de görüleceği üzere, ihalenin kısmi teklife kapalı olduğu, alıma konu yazıcı ve tarayıcılar için idare tarafından herhangi bir marka ve/veya modelin belirtilmediği, sadece yazıcı ve tarayıcıların kendi grupları içerisinde aynı marka olma zorunluluğunun getirildiği, bu hususunda 4734 sayılı Kanunun 12 inci maddesine herhangi bir aykırılık oluşturmadığı anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından alınacak olan 1200 adet yazıcının, idarenin 20 ayrı biriminde, 234 adet tarayıcının ise 3 ayrı biriminde kullanılacağı dikkate alındığında, tüm yazıcı ve tüm tarayıcıların kendi grupları içerisinde aynı marka olma zorunluluğunun getirilmesinde idare açısından, teknik servis hizmetlerinin sağlıklı yürümesi ve herhangi bir karışıklığa sebep verilmemesi, her bir ürün için ayrı ayrı üreticilerle temas halinde olunmaması, sarf malzemelerin süresi içerisinde ve zamanında temin edilebilmesi, garanti sürelerinin düzenli bir şekilde takip edilebilmesi açısından büyük bir kolaylık sağlayacağı değerlendirilmiştir.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde kısmi teklif verilip verilemeyeceğinin işin idari şartnamesinde belirtilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca kısmi teklif verilmesine izin verip vermemek idarenin yetki ve sorumluluğundadır.

 

            İhale ilanının 9 uncu ve idari şartnamenin 21 inci maddesinde, bu ihalede işin tamamı için teklif verilebileceği belirtilmiştir.

 

Yapılan incelemede, idarenin ihale ilanı ve idari şartname ile kısmi teklif verilmesine izin vermediği anlaşılmış olup, idarece yapılan işlemin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

Netice itibariyla, başvuru sahibinin, dökümanda yapılan düzenlemenin, 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırılık oluşturduğu yönündeki iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul