• Karar No: 2007/UM.Z-2254
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :131
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2254
Şikayetçi:
 Pusula Medikal Tıbbi ve Teknik Cihazlar Tic. Paz. Ltd. Şti., Yeni Baraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Cad. Yılmaz Apt. K:1 D:2 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Erdemli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Alata Mah. Hastane Cad. No:100 Erdemli 33740 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.05.2007 / 14396
Başvuruya konu ihale:
 2007/51523 İhale Kayıt Numaralı “27 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (26. ve 27. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.06.2007 tarih ve 07.0344.0160/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erdemli Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 24.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “27 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (26. ve 27. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Pusula Medikal Tıbbi ve Teknik Cihazlar Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin 11.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.05.2007 tarih ve 14396 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Erdemli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 24.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen “27 kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı” ihalesinin 26 ve 27 numaralı kalemlerindeki ürünler için hazırlanan teknik şartnamelerde bir firmanın ürünlerinin tarif edildiği, kendi firmalarının da ihaleye katılabilmesi için teknik şartnamelerin istekleri doğrultusunda değiştirilmesi için yaptıkları başvuru sonucunda idarece zeyilname düzenlenerek söz konusu ürünlerin teknik şartnamelerinin değiştirildiği ancak rekabeti engelleyen kriterlerin değiştirilmediği, ihaleye katılmalarının engellendiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibi, 11.05.2007 tarihinde kayıtlara alınan dilekçesi ile (27 kalemden oluşan listenin) 26 ncı kalemindeki Ultrasonik Eğri Uçlu Koagülasyon Makası 5 mm - 14 cm ile 27 nci kalemdeki Ultrasonik Eğri Uçlu Koagülasyon Makası 5 mm - 36 cm – Elden Aktivasyonlu tıbbi malzemeleri için idarece düzenlenmiş olan teknik şartnamede değişiklik yapılması talebinde bulunmuştur. 

Bu talep üzerine idarece söz konusu malzemeler için 14.05.2007 tarihli zeyilname düzenlenmiş ve başvuru sahibinin talepleri kısmen karşılanmıştır. İdarenin 15.05.2007 tarihli yazısı ile başvuru sahibinin dilekçesine cevap verilmiş olup değişiklik taleplerinin bir kısmının uygun bulunduğu, ancak tıbbi açıdan önemli olan bazı özelliklerin korunduğu hususunda açıklama yapılmıştır. İdarenin cevabında başvuru sahibinin (teknik şartnamede) yapılmasını istediği her bir değişiklik için tek tek açıklama yapılmıştır. Başvuru sahibinin gerek idareye gerekse Kurum’a verdiği dilekçelerinde; mevcut haliyle teknik şartnamenin bir ürüne (firmaya) yönelik olduğu, kendilerinin ihaleye katılamadığı belirtilmektedir. Ancak, idarenin isteklerinin (tespitlerinin) yerinde olmadığına, dolayısıyla istenen kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmadığına, kendi ürünlerinin de idarenin ihtiyacını, beklentilerini karşılayabileceğine dair bir tespit, delil yer almamaktadır.

 

            26 ve 27 nci kalemdeki Ultrasonik Koagülasyon Makasları için teknik şartnamede bulunan ve başvuru sahibinin şikayetine sebep olan kriterler;

 

a)  “aletin ucu eğri bir bıçak ....”,

b) “doku tutucu pad teflondan yapılmış olmalı”,

c) “Bıçak titanyumdan olmalı”,

d) “şaft kamera ışığının yansımasını engelleyen siyah renk paslanmaz çelikten kaplanmış olmalıdır.”,

e) “alet ucunda bıçak ve doku tutucu pad’ın uzunluğu en az 15 mm olmalı”,

f) “elden aktivasyon sağlayabilmesi için işaret parmağıyla kontrol edilebilen min ve max tuşları bulunmalıdır.”.

Şeklindedir.

 

Bu bu kriterlerin idarece istenilmesine gerekçe olarak, başvuru sahibine hitaben verilen 15.05.2007 tarihli yazılı cevapta;

 

a)  “aletin ucu eğri bir bıçak ....”, olarak ifade edilen koşul için; “Endolaparaskopik cerrahide ve open cerrahide aletlerin eğri uçlu olması vaka esnasında maniplasyon kolaylığı, daha kontrollü diseksiyon yapma imkanı sağlar ve özellikle endolaparoskopik cerrahide görüntü iki boyutlu düzleme taşındığı için aletin arka bacağının gözlenebilme üstünlüğü sağlar. Bu nedenle makasın eğri uçlu olması istenmektedir.”,

 

b) “doku tutucu pad teflondan yapılmış olmalı”, olarak ifade edilen koşul için; “Ultrasonik kesme ve koagülasyon cihazı termal koagülasyon sağlayan bir sistemdir. Teflon yüzeyli olması, kesim yapılan dokuların aletin kesim uçlarına yapışmasını ve aletin açılması esnasında dokuların koparak tekrar kanamaya başlamasını engellemesi için istenmektedir.”

 

c) “Bıçak titanyumdan olmalı”, şeklinde ifade edilen koşul için; “İstenilen alet her ne kadar disposable kabul edilse de birçok merkezin ve cerrahın bu aletleri sterilize ederek birden fazla vakada kullandığı bilinmektedir. Bu nedenle daha sağlam olduğu düşünülen titanyum malzeme tercih edilmiştir. Ayrıca, titanyum geç ısındığı olası termal doku hasarlarını azaltmaktadır.”

 

d) “şaft kamera ışığının yansımasını engelleyen siyah renk paslanmaz çelikten kaplanmış olmalıdır.” şeklinde ifade edilen koşul için; “Ameliyat esnasında aletlerden kaynaklanan parlama ameliyat ekibinin görüşünü bozarak vakayı zorlaştıran bir etkendir. Bu olay özellikle endolaparoskopik cerrahide daha fazla önem kazanmaktadır.”

 

e)alet ucunda bıçak ve doku tutucu pad’ın uzunluğu en az 15 mm olmalı”, şeklinde ifade edilen koşul için; “10 mm’ye kıyasla 15 mm’lik uç ile bir seferde daha fazla doku kesme ve koagüle etme şansı mevcuttur. Bu nedenle de bu özellikten vazgeçilmesi uygun görülmedi.”

  

f) “elden aktivasyon sağlayabilmesi için işaret parmağıyla kontrol edilebilen min ve max tuşları bulunmalıdır.” şeklinde ifade edilen koşul için; “Elden aktivasyon özelliği cerrahi alana cerrahın odaklanması ve konforu sağlar. Bu nedenle elden aktivasyon özelliğinin istenilmesinden vazgeçilmeyecektir.” 

 

Şeklinde açıklamada bulunulmuştur.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında;

 

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.”

 

 “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.”

 

hükmü bulunmaktadır.

 

İtiraz konusu ürünlere ilişkin özelliklerin belirlenmesi hususunda 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak koşuluyla idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. İdarenin Ultrasonik Koagülasyon Makası alımı teknik şartnamelerinde ihtiyaç duyulan ürüne ilişkin teknik özelliklerin, şartların yer aldığı görülmektedir. İdare tarafından başvuru sahibine hitaben verilen açıklamadan da; istenilen kriterlerin verimliliğe ve fonksiyonelliğe ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 6 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı 1 isteklinin teklif verdiği göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul