En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2259
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :2
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2259
Şikayetçi:
 Pamak Petrol Nak. Tic. Ltd. Şti. Camikebir Mah. Rahmialtan İşhanı Kat:1 No:102 Ezine/ÇANAKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müd.Barbaros Mah. Atatürk Cad. 17020 ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.06.2007 / 18679
Başvuruya konu ihale:
 2007/55437 İKN’li “Kalorifer Yakıtı ve Motorin Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 07.04.62.0184/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 05.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kalorifer Yakıtı ve Motorin Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hastek Pamak Petrol Nak. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 28.06.2007 tarih ve 18679 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından verilen teklif bedelinin aşırı düşük olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda; özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, daha önce bir başka ihalelerini de buna yakın bir iskonto oranı ile kazandıkları, taahhüdün tam ve zamanında ifa edildiği, iki farklı araçtan alınan numunelerin TSE’ye ve TÜBİTAK’a gönderildiği ve alınan analiz sonuçlarının standartlara uygun çıktığı, ayrıca [ihale üzerinde bırakılan isteklinin bayisi olduğu dağıtıcı firma olan] ALPET ile yaptıkları yazışma neticesinde anılan firmanın, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının ticari açıdan uygulanabilir olduğunu belirttiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından verilen teklif bedelinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadığı hususlarına yer verilmiştir.

Konusunu piyasada hazır halde alınıp satılan malların teşkil ettiği mal alımı ihalelerinde, isteklilerin kendi koşulları çerçevesinde teklif fiyatı verdikleri hususunda genel bir kabul bulunmaktadır. Bu bağlamda; verilen teklif fiyatlarının aşırı düşük olduğundan bahisle idarelerce aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması halinde, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi muvacehesinde konu, firmaların bu sorgulama çerçevesinde yapmış oldukları açıklamalar ve sundukları belgeler çerçevesinde ele alınmakta, diğer taraftan idarelerce bu yönde bir sorgulama yapılmasına gerek görülmeyen hallerde ise bu durum bir eksiklik olarak değerlendirilmemektedir.

 

Ayrıca, 20.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı “Petrol Piyasası Kanunu” ve 17.07.2004 tarih ve 25525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliği” uyarınca 01.01.2005 tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerinin fiyatları piyasada serbest olarak oluşmaya başladığından, idarelerce aşırı düşük teklif sorgulamasında kullanılabilecek resmi bir fiyat tarifesi bulunmamaktadır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından verilen teklif fiyatının aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmamasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Kalorifer Yakıtı ve Motorin Alımı” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, dokuz isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, 05.06.2007 tarihinde yapılan ihaleye yedi isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 435.367,60 YTL olan ihalede;

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin (Başkent San. Tic. Ltd. Şti.) teklif ettiği bedelin 364.600 YTL olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 38. maddesinde “ İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedelin, yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olması sebebiyle; idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekirken aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaması işlemi yukarıda zikredilen Kanun hükmüne aykırılık taşımaktadır. Bu nedenle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmak suretiyle ihale işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. Anılan gerekçeyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul