• Karar No: 2007/UM.Z-2260
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :3
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2260
Şikayetçi:
 Akelsan Elektronik Sistemler Sanayi ve Tic. A.Ş., Halil Rıfat Paşa Mah. Aydınlıktepe Sokak 20 K.3 Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Orgeneral Nafiz Gürman Cad. Koca Mustafa Paşa Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17727
Başvuruya konu ihale:
 2007/44781 İhale Kayıt Numaralı “Video Konferans Cihazı, Kamera Sistemi, Güvenlik Kamera Sistemi, Ses ve ışık Düzeni Sistemi Kurulması 4 Kalem Mal Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 07.04.38.0185/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 17.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Video Konferans Cihazı, Kamera Sistemi, Güvenlik Kamera Sistemi, Ses ve ışık Düzeni Sistemi Kurulması 4 Kalem Mal Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akelsan  Elektronik Sistemler Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin 17.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  19.06.2007 tarih ve 17727 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu ihaleye ait teknik şartnamede hizmet yeri yeterlik ve ISO 9001:2000 belgelerinin istendiği, fakat ihale ilanında bu belgelere yer verilmeyerek teknik şartnameye atıfta bulunulmakla yetinildiği ve düzeltme ilanı yapılmadığı, dolayısıyla, bu hususun mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Şikayet başvurusunun raportör görevlendirilmeden, satın alıma komisyonunca incelendiği, bu nedenle, idarenin şikayet üzerine verdiği cevabın usulüne uygun olmadığı,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

 

İlanın 4.1.2.3 maddesinde, “İstekli teknik şartnamede istenen kalite belgelerini ihale dosyasında sunacaktır.” düzenlemesinin mevcut olduğu, aynı düzenlemeye idari şartnamenin 7.1.r maddesinde de yer verildiği,

            İhale konusu alımın 4 kalemden müteşekkil olduğu ve sadece “Güvenlik Kamera Sistemi Alımı” kalemine ait  teknik şartnamenin “Genel Teknik Şartlar” başlıklı 1 inci maddesinin 19 uncu bendinde “Teklif verecek firmalar ilgili sistem /sistemleri kapsayan TSE hizmet yeri yeterlik belgesi ve ISO 9001:2000 belgelerine sahip olacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun;

 

“İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemeyeceği, ihale ilânlarında yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin belirtilmesinin zorunlu olduğu,

 

“İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde, Kanunun 24 üncü maddesi hükmüne uygun olmayan ilânların yayımlanmalarını takibeden on gün içinde hatalı hususları için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle düzeltilebileceği aksi takdirde, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamayacağı,

 

“İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde, isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerine idari şartnamelerde yer verilmesinin zorunlu olduğu,

 

İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği,

 

Hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğin “Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler ve Kalite Belgeleri” başlıklı XI maddesinde, “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde de idarelerin mal alımı ihalelerinde alımın niteliğini göz önünde bulundurarak hangi belgeleri isteyebilecekleri düzenlenmiş olup, idarelerin bu konuda yapacakları düzenlemelerde anılan madde hükümlerini esas almaları gerekmektedir. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite belgelerinin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve  ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edebileceği hususuna dikkat edilmelidir. İhale konusu işte isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgeleri sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan hüküm ve düzenlemeler uyarınca, yeterlik kriteri olarak öngörülecek kalite belgelerine ihale ilanında ve idari şartnamelerde yer verilmesi gerektiği ve ilan ile idari şartnamede bu hususlara yer verilmemesinin düzeltme ilanı ve zeyilname yapılmasını gerektirdiği sonucuna ulaşılmakta ise de, başvuru konusu ihalede, idarece ihale ilanında ve idari şartnamede istenen kalite belgelerine tek tek yer verilmemiş olmakla birlikte her ikisinde de teknik şartnameye atıfta bulunulduğu görülmektedir. Başka bir anlatımla, teknik şartnamede yer alan kalite belgelerine ilişkin düzenlemenin, yapılan bu atıflarla, idari şartname ve ilan düzenlemesi haline getirildiği, dolayısıyla ihaleye katılım için istenen kalite belgelerinin “belirlenebilir” nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Sonuç olarak, idarece istenen kalite belgelerine ilanda ve idari şartnamede açıkça yer verilmemesinin eleştirilebilir niteliği açık olmakla birlikte, ilan ile idari şartnamede teknik şartnamede yer verilen kalite belgelerine atıf yapmak suretiyle bu düzenlemeye dolaylı olarak yer verildiği anlaşılmaktadır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; anılan durumun mevzuata aykırılık teşkil etmediği, bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece alınan ve başvuru sahibine tebliğ edilen kararda, “..17.05.2007 tarihinde yapılan ihalemize için firmanız tarafından verilen dilekçeniz Satınalma komisyonunca incelenmiş olup…” ifadelerine yer verildiği,

 

İhale işlem dosyası kapsamında idarece gönderilen belgelerden, şikayet başvurusu üzerine yapılan incelemenin ihale komisyonu üyelerinin bir kısmı ve onların dışında yer alan başka kamu görevlilerince beraber yapıldığı görülmüştür. 

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İdareye Şikayet” başlıklı 12 nci maddesinde, ihale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayetle ilgili kararını vereceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede ihale yetkilisince tespit edilen ve bir kısmı ihale komisyonu üyesi olan raportörlere şikayet başvurusu incelettirilmiştir. Kamu ihale mevzuatının geneli dikkate alındığında ihale komisyon üyelerinin şikayet başvurularını incelemek üzere raportör olarak tayin edilmesine engel bir hüküm veya düzenleme bulunmamaktadır. İdarece yapılan işlemde yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmüne her hangi bir aykırılığa rastlanmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul