• Karar No: 2007/UM.Z-2262
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :5
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2262
Şikayetçi:
 Taşmetsan Metalurji San. Tic. ve Taah. A.Ş., Organize Sanayi Bölgesi 20 Nolu Cadde No:14 Başpınar Merkez/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Nalçacı Cad. Belediye Sarayı 42060 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17462
Başvuruya konu ihale:
 2007/35373 İhale Kayıt Numaralı “Sfero Döküm Kapak ve Yağmur Izgaraları Temini İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.07.2007 tarih ve 07.04.27.0027/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 26.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sfero Döküm Kapak ve Yağmur Izgaraları Temini İşi” ihalesine ilişkin olarak Taşmetsan Metalurji San. Tic. ve Taah. A.Ş.’nin 17.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.06.2007 tarih ve 17462 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Teklifleri ihale dokümanında belirlenen yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin, teklifleri ekinde sunulan numunelerin teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmalarınca verildiği, ancak idareye sunmuş oldukları numunenin teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teknik şartnamede numune ile ilgili herhangi bir teknik resim ve ölçü bulunmadığı, ayrıca teslim süresinin 25 gün gibi kısa bir süre olarak belirlenmesinin rekabet ortamını ortadan kaldırdığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan numunenin istenilen teknik özellik ve ölçülerini nasıl temin ettiğine ilişkin şaibeli bir durum yaratıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale ilanının “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 4.3.4 maddesinde ve İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde,

 

“Teknik şartnameye uygun 1’er adet sfero döküm kapağı ve yağmur ızgarası numunesini istekliler teklif dosyası ile birlikte teslim edecektir. Numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

Ayrıca, teknik şartnamede satın alınacak olan sfero döküm kapağı ve yağmur ızgaralarının sahip olması gereken teknik özellikleri, ölçüleri ve teknik resimlerine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası ile birlikte istenilen numuneyi idareye sunduğu, idarece yapılan değerlendirmede sunulan numunenin şartnameye uygun olmadığı 03.05.2007 tarihli “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmamasına İlişkin Tutanakta” belirtilmiştir. Aynı husus 03.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararında da “numunenin kontrolü sonucunda şartnamede belirtilen niteliklere haiz olmadığı, firmanın bu sebeple ihale dışı bırakıldığı” şeklinde ifade edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde, “... Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. ...” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya imalat aşaması ile sevkıyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir” hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin sunmuş olduğu numunenin uygun bulunmamasına ilişkin “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmamasına İlişkin Tutanakta”, numunenin uygun sayılmama gerekçesi olarak “numunesi şartnameye uygun olmadığından” hususu gösterilmiş, bunun dışında gerek başvuru sahibinin gerekse ihale üzerinde bırakılan isteklinin sundukları numunelerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak başkaca hiçbir bilgi yahut belgeye rastlanmamıştır.

 

Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, ihale konusu alımla ilgili olarak isteklilerden numune istenebileceği, anılan Kanun hükmü uyarınca da ihale komisyonunca idari şartnamede belirtilen yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin numunelerinin teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlaması koşulu ile tekliflerinin değerlendirilmeye alınarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Ancak, idarece başvuru sahibi tarafından sunulan numunenin teknik şartnamede belirtilen kriterlerden hangilerini karşılamadığı yada teknik şartname ekinde verilen teknik resme uygun olup olmadığı hususunda açıklama yapılmadığı, dolayısıyla değerlendirmenin bu şekliyle subjektif yapıldığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan numunenin teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunda idarece nasıl bir değerlendirme yapıldığı, eğer numuneye ilişkin bir değerlendirme yapıldı ise bunu belgeleyen bilgi ve belgeye ihale işlem dosyasında yer verilmediği görülmüştür.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifleri ekinde sunulan numunelerin ihale komisyonunca değerlendirilerek, değerlendirmenin hangi yönteme göre yapıldığı ve teknik şartnamenin hangi kriterlerini karşılamadığı yada karşıladığı hususuna açıklama getirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin teslim süresinin 25 gün gibi kısa bir süre olarak belirlenmesinin rekabet ortamını ortadan kaldırdığı yönündeki iddiası ile ilgili olarak;

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinin, “işin süresi 25 takvim günüdür” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Başvuru Süresi” başlıklı bölümünde;

 

“4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir.

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir.”

 

Hususları düzenlenmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 04.04.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 26.04.2007 tarihli teklif mektubu ile ihaleye teklif verdiği ve teklif mektubunda ihale dokümanının okunup aynen kabul edildiği beyanı yer almaktadır.

 

Ayrıca, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanına yönelik bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı, idari şartnamenin 49.2 maddesinde yer alan düzenlemeyi kabul ederek anılan ihaleye teklif verdiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir. Kuruma itiraz edilmiş olması, sözleşme imzalanması dışındaki karar gereklerinin yerine getirilmesini engellemez. Kurum tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmesi halinde işlemler durdurularak Kurumun nihai kararı beklenir ve bu karar gereği yerine getirilir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında  "Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz." hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan, şikayetin 23.05.2007 tarihli işlemle reddinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 06.06.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, idarece isteklilerin teklifleri ekinde sundukları numunelerin usulüne uygun olarak değerlendirildikten sonra, teknik şartnameye uygun olmayan numunelerin neden uygun olmadığı ve değerlendirmenin nasıl yapıldığı hususuna isteklileri tereddüde düşürmeyecek şekilde açıklama getirilmek suretiyle ihalenin yeniden sonuçlandırılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Teklifleri ihale dokümanında belirlenen yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin, teklifleri ekinde sunulan numunelerin teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul