• Karar No: 2007/UM.Z-2263
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :6
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2263
Şikayetçi:
 Genper Gençleştirilmiş Perlit San. ve Tic. Ltd. Şti., Av.Yusuf Bedirhanbeyoğlu Hocahanı Sokak 25/94 Yeşildirek / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa 14 06100 Yenişehir/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.07.2007 / 19011
Başvuruya konu ihale:
 2006/45581 İhale Kayıt Numaralı “Perlit M-2 Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 07.04.76.0017/2007-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 16.05.2006 tarihinde yapılan “Perlit M-2 Alımı ihalesine ilişkin olarak Genper Gençleştirilmiş Perlit San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.07.2007 tarih ve 19011 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 16.05.2007 tarihinde yapılan “143 ton Perlit M-2 alımı” ihalesinin 49.112,00 YTL bedelle müvekkil şirketin üzerinde kaldığı, ancak müvekkil firmanın SSK prim borcu bulunması sebebiyle geçici teminatlarının gelir kaydedildiği ve firmaya 6 ay süre ile yasaklama kararı verildiği, ancak yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu, bu sebeple yasaklama kararının kaldırılması ve geçici teminatın iade edilmesi gerektiği belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları" bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, "enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurul Kararıyla, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü´nün ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak "Perlit M-2 Alımı" işine ait Mal alımları Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen  şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi
.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul