• Karar No: 2007/UM.Z-2264
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :7
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2264
Şikayetçi:
 İSBAK İstanbul Ulaşım Haber. ve Güv. Tek. San. ve Tic A.Ş, Cendere Yolu 52 34406 Kağıthane İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Belediye Başkanlığı, Denizli Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü Yücebağ Mh. Lise Caddesi 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.06.2007 / 18740
Başvuruya konu ihale:
 2007/44218 İhale Kayıt Numaralı “Trafik Yaya Sinyal Verici ve Geri Sayıcı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 07.04.68.0017/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Belediye Başkanlığı tarafından 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Trafik Yaya Sinyal Verici ve Geri Sayıcı Alımı ihalesine ilişkin olarak İSBAK İstanbul Ulaşım Haber. ve Güv. Tek. San. ve Tic A.Ş’nin 14.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.06.2007 tarih ve 18740 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Denizli Belediye Başkanlığı tarafından 10.05.2007 tarihinde yapılan “Trafik Yaya Sinyal Verici ve Geri Sayım Cihazı”  alımı ihalesine teklif verdikleri, ancak tekliflerinin;       

 

            1) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannamenin standart forma uygun olmaması sebebiyle,

 

            2)  İhale konusu alıma ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart belge/bilgilerin teklif dosyası içerisinde idareye sunulmaması gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa söz konusu belgelerin teklif dosyası içerisinde idareye sunulduğu belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

İdari Şartnamenin 7.1(I) maddesinde yapılan düzenleme ile istenilen “Ortağı olduğu ve hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannamenin”, standart form-KİK027.3/M standardında sunulmaması gerekçesiyle, başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, idarenin KİK027.3M standart formu başvuru sahibine doküman eki olarak verdiği, ancak başvuru sahibinin söz konusu  standart formu kullanmadığı ve kendileri tarafından 08.05.2007 tarih ve 700 sayı ile düzenlendiği anlaşılan ve Denizli Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılan ortaklık hisse beyanını teklif dosyası içerisinde idareye sunduğu ve söz konusu ortaklık hisse beyanında,

 

“Beyanı gerektiren bir ortaklık ve hisse mevcut bulunmamaktadır.

 

Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz”

 

Şeklinde bilgilerin mevcut olduğu ve bu bilgilerin KİK027.3/M standart formda belirtilen bilgilerle bire bir aynı olduğu görülmüştür.

 

Netice itibariyle; başvuru sahibinin teklif kapsamında sunduğu belgeler esas alındığında, isteklinin ortaklık yapısına ilişkin bilgiler, sunulan belge ile belli olmasına rağmen, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve eklerinde Standard form olarak düzenlenen ve İdari Şartnamenin 7.1-l maddesinde istenilen “Ortağı olduğu ve hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname” Standart Form-KİK027.3/M standardında sunulmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirmeye alınmaması hususu mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart belge/bilgi” başlıklı 7.1 (m) maddesinde yapılan düzenleme ile “Teklif edilen ürünlerde kullanılacak polikarbonat sinyal vericinin şartnameye uygun olduğunu belgeleyen resmi kurumdan alınmış raporların” istenildiği görülmüştür.

 

İhale komisyonu tarafından 10.05.2007 tarihinde düzenlendiği anlaşılan “Teklif Zarfı Açma ve Belge kontrol Tutanağı, Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak ve Teklif Zarfı Değerlendirme Sonucu Tutanağının” incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde “İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart belge/bilgilerin” idareye verilmediği hususunun belirtildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibine ait teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.1 nci maddesinde istenilen sanayi sicil belgesi ile 7.3.2 nci maddesinde istenilen İSO 9001:2000 kalite sistem belgesini idareye sunduğu, idari şartnamenin 7.1 (m) maddesinde istenilen ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan “Teklif edilen ürünlerde kullanılacak polikarbonat sinyal vericinin şartnameye uygun olduğunu belgeleyen resmi kurumdan alınmış raporu” idareye sunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idare tarafından tesis edilen işlemin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Netice itibariyla; yapılan inceleme sonucunda başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul