• Karar No: 2007/UM.Z-2266
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :10
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2266
Şikayetçi:
 Özgün Kimyevi Madde Tıbbi Malzeme Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Av.Muhittin Ertuğrul ERTÜRK Sağlık 1 Sokak 59/15 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. Horhor Cad. No : 3/4 Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15630
Başvuruya konu ihale:
 2007/13463 İhale Kayıt Numaralı “165 Kalem Laboratuar Malzemesi Alımı (1-58. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.06.2007 tarih ve 07.03.76.0063/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 05.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 165 Kalem Laboratuar Malzemesi Alımı (1-58. Kalemler) ihalesine ilişkin olarak Özgün Kimyevi Madde Tıbbi Malzeme Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 10.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.05.2007 tarih ve 15630 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

05.04.2007 tarihinde yapılan 2007/13463 İKN’li ihaleye teklif verdikleri, söz konusu ihalenin Teknik Şartnamesinde zeyilname düzenlenmesi istemiyle 12.03.2007 tarihinde idareye başvuruda bulundukları, idarenin 02.04.2007 tarihli yazı ile zeyilname talebinin uygun bulunmayarak ihalenin rekabete açık olduğunun belirtilerek ihale sürecin devam edilerek tekliflerin alındığı, İdarenin ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi olan firmalarından cihaza ilişkin bir takım açıklamaların yapılmasının istenildiği ve firmalarının17.04.2007 tarihli yazı ile istenilen açıklamayı yaptığı, bu yazışmalar sonrasında ihalenin firmaları üzerinde kalması beklenirken 30.04.2007 tarih ve 3863 sayılı yazı ile 1-58 inci kalemlerin iptal edildiğinin bildirildiği,

 

İhalenin iptaline ilişkin 10.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve İdarenin 15.05.2007 tarih ve 4563 sayılı yazı ile şikayetti reddettiği, söz konusu kararın 23.05.2007 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği,

 

İdarenin 2005 ve 2006 yıllarında iptal gerekçesi maddenin yer aldığı Teknik Şartnameyle ihaleye çıkılarak iki firma ile sözleşme yapıldığı, iptal kararının kaldırılarak ihalenin kendilerine verilmesi gerektiği,

 

12.03.2007 tarihli dilekçe ile rekabeti engelleyen bir takım maddelerin değiştirilmesi istemi ile zeyilname talebinde bulunulmasına rağmen idarenin 02.04.2007 tarihli yazısı ile mevcut düzenlemelerin ihaleyi rekabete kapatmadığı, şartnamenin birden fazla firmaya açık olduğu ve ihale sonucunun bunu göstereceği, başka bir şikayet olmadığı ve şikayetlerin yersiz ve mesnetsiz olduğu belirtilerek taleplerinin uygun görülmediği,

 

Söz konusu yazı akabinde ihaleye teklif verdikleri, ihalenin iptal gerekçesi yapılan Teknik Şartnamenin II-8 inci maddesine karşılık gelmek kaydıyla firmalarının “Analizörler stat moduna sahiptir. Otoanalizör sisteminde gerçek anlamda acil çalışma yapılmaktadır. Rutin çalışma sırasında acil numune geldiğinde rutin çalışmaya engel olmadan en geç 15 dakika içinde acile programlanabilmektedir. Acil numuneler çalışıldıktan sonra rutin çalışma kaldığı yerden devam edebilmektedir. Cihazımızda stat bölmesinin soğutmalı olmasına gerek yoktur. Cihazların çalışması için gerekli olan ortam firmamız tarafından sağlanacaktır.” denildiği, bu ifade ile Şartnamenin söz konusu maddesinin her ne kadar pratik faydadan uzak ve gereksiz de olsa karşılanmasının mümkün olduğu, cihaza entegre olmuş bir takım özellikler arz etmediği ve hariçten yapılacak modifikasyonlar ile bu şartın fazlasıyla karşılanabileceğinin beyan edildiği, ihalenin iptalinin kaldırılmasına ilişkin şikayete verilen 15.05.2007 tarih ve 4536 sayılı cevapta ihale makamınca “Uzmanlardan alınan cevap ve yapılan araştırma neticesinde, Teknik Şartnamenin II-8 inci maddesinde istenilen ‘stat bölmesi soğutmalı olmalıdır’ koşulunun ancak belli markalar tarafından karşılanabileceği, halbuki teklif edilebilecek başka markalarda farklı özellikler olması sebebiyle bu koşula gerek olmayacağının öngörüldüğü, dolayısıyla bu koşulun aranmasının sistemin çalışması için her zaman mutlaka zorunlu olmadığı halde ancak belli firmaların bu ihaleye katılabilmesine sebep olacağından ve böylece ihaledeki rekabeti kısıtlayıcı koşulların oluşmasına sebep olduğunun” belirtildiği,

 

Daha önce rekabete açık tanımlaması yapan ihale makamının bu defa şikayet konusu yapılmamış ve gerçekten gereksiz olduğu için dikkate alınmaksızın ihale sürecine devam edilmesi uygun olan bir madde nedeniyle ihale işlemlerine devam etmeyerek ihaleyi iptal ettiği, ortada bir şikayet olmadığı halde ve ihale konusu kalemlere ilişkin firmalarının açık taahhüdü ve beyanı varken resen harekete geçerek ihalenin iptal edilmesi işleminin doğru olmadığı, İdare tarafından talep edilen cihazın özellikli ve dünyada Roche Diagnostik ve Abbott marka cihazlarda bulunulabilen bir cihaz olduğu, cihazlarda istenilen özelliklerin Türkiye’nin sayılı laboratuarlarında kullanıldığı,

 

İptal kararı ile birlikte yazılan yazıda firmalarının Teknik Şartnamenin II-8 inci maddesine uygun cihaz teklif edilmediğinin beyan edilmesine rağmen bu konuda firmalarına bir yazı veya sorunun gelmediği, sadece firmalarından cihaza ilişkin teknik hususların açıklanmasının talep edildiği, açıklanması talep edilen hususlar arasında Teknik Şartnamenin II-8 inci maddesinin yer almadığı, başka firmanın yazılı beyanı üzerine Teknik Şartnamenin II-8 inci maddesine uygun cihaz teklif edilmediğine karar verilerek firmalarının ihale dışı bırakılmasını anlayamadıkları, firmalarının taahhütname ile şartnameye uygun cihaz teslim edeceğini kabul ve taahhüt ettikleri, bu konuda sorumluluğun firmalarında olduğu, şartnameye uygun mal teslim edilmemesi halinde yaptırımlarının neler olduğunun açık olduğu, şartnameye uygun olup olunmadığının ancak cihazın kurulması ve muayenesi ile mümkün olabileceği,

 

İdareye Teknik Şartnamenin II-8 inci maddesi konusunda bir şikayet gelmediği, gelmiş ise de söz konusu şikayetin firmalarına ait cihazın Teknik Şartnamenin özelliklerini karşılamadığına ilişkin olduğu, idarenin firmalarınca Teknik Şartnameye uygun cihaz verip vermeyeceği dahi sorulmadan bahse konu kalemlerin ihalesinin iptal edilmesinin uygun olmadığı, idareye bu konuda şikayet gelmediği, bu konuda şikayet yapılmış ise de süresinde yapılmadığının kesin olduğu, nitekim iptal gerekçesinin de Teknik Şartnamenin kendisi olduğu, ancak şartnameye itirazın dokümanın alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerektiği, idare tarafından her nasıl olduysa söz konusu durumun ihale ilanından 3 ay sonra fark edilerek ihaleyi rekabete kapattı gerekçe yapılarak en avantajlı oldukları kalemde ihalenin iptal edildiği,

 

İhalenin iptalinden sonra idarenin açık ihale usulü ile ihaleye çıkması gerekirken doğrudan temine çıktığı, cihazın ihale ile alınmaması neticesinde halihazırda kurulu cihazlarla tetkik yapılmaya devam edileceği,idarede kurulu cihazın End Med firmasının Abbott marka cihaz olduğu, ihalenin iptal kararının kaldırılarak düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi Özgün Kimya A.Ş. tarafından 27.02.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alınmış, doküman alınması akabinde başvuru sahibi tarafından 12.03.2007 tarihli dilekçe ile Teknik Şartnamenin IV- Biyokimya ve Hormon–Tümör Marker Kitlerini Verecek Firmanın Kuracağı Preanalitik (Ön İşlemci) Sistem Teknik Şartnamesinin (1-58. Kalemler) 7 nci maddesi ile Teknik Şartnamenin V-Ayrıca Fakülte Dahilinde Tüm Ünitelerde Kullanılacak Sistemlerin (1-58No’lu Kalemler) 4 üncü maddesinde yer alan düzenlemelere ilişkin zeyilname düzenlenmesi talep edilmiş, anılan firmanın zeyilname talebine ilişkin başvurusu idarenin 02.04.2007 tarih ve 2813 sayılı yazısı ekinde yer alan 22.03.2007 tarih ve 138 sayılı yazı ile uygun görülmemiştir.

 

İdare tarafından zeyilname talebinin uygun görülmemesine rağmen başvuru sahibinin 05.04.2007 tarihinde yapılan ihalede şikayete konu I. Kısma ilişkin (1-58. kalemler) teklif vermiştir.

 

05.04.2007 tarihinde ihalenin yapılarak teklif zarfları açılmış ve İdare, başvuru sahibinden 13.04.2007 tarih ve 3348 sayılı yazı ile Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde (1-58) nolu kalemlerin Biyokimya ve Hormon–Tümör Marker Testleri Teknik Şartnamesinin II-10 maddesinde “Analizör için teklif edilecek kitler tüm sistemler için aynı cins (aynı yöntem, aynı referens aralığına sahip) olmalıdır” şeklinde olduğu teklif edilen ürünlerde, bu özeliklerin mevcut olup olmadığının, ayrıca Teknik Şartnamenin V-4 maddesinde “Analitik sistemler ve LIS’e bağlantıları en geç 1 hafta içerisinde, yedek preanalitik ve LIS’e bağlantısı 15 gün içinde kurulmalıdır” şeklinde düzenlendiği, söz konusu kurulum işlemlerinin Teknik Şartnamede belirtilen sürelerde yapılıp yapılmayacağı hususunda açıklama yapılması istenilmiş, başvuru sahibinin idare kayıtlarına 17.04.2007 tarih ve 1626 sayılı evrak kaydı ile giren aynı tarihli cevap yazısında teklif ettikleri ürünün Teknik Şartnamenin II-10 uncu maddesini karşıladığı, Teknik Şartnamenin V-4 maddesine aynen uyulacağı belirtilmiştir.

 

İhale Komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi devam ederken End–Med Ltd. Şti. İdare kayıtlarına 18.04.2007 tarih ve 1644 sayılı yazı ile giren şikayet başvurusunda bulunmuş, söz konusu  şikayet başvurusunda özetle;

II-Biyokimya Test Kitlerinin Kullanılacağı Analizörlere Ait Teknik Şartnamenin 8 inci maddesinde; “Analizörler stat moduna sahip olmalıdır. Otoanalizör sisteminde gerçek anlamda acil çalışma yapılmalıdır. Rutin çalışma sırasında acil numune geldiğinde rutin çalışmaya engel olmadan en geç 15’ içinde acile programlanabilmelidir. Acil numuneler çalışıldıktan sonra rutin çalışma kaldığı yerden devam etmelidir. Stat bölmesi soğutmalı olmalıdır. Cihazların çalışması için gerekli olan ortam sağlanmalıdır” düzenlemesini içerdiği, Özgün Ltd. Şti. tarafından teklif edilen analizörlerin Teknik Şartnamenin Stat bölmesi soğutmalı olmalıdır maddesini karşılamadığı, İdarenin İ.Ü. Tıp Fakültesi (Çapa) Merkez Laboratuarında bahsi geçen cihazların kurulu olduğu, inceleme yapıldığında bu hususun doğruluğunun tespit edileceği,

Ayrıca, anılan Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesinde “Analizörler için teklif edilecek olan kitler tüm sistemler için (aynı yöntem aynı referans aralığına sahip) olmalıdır” Bu özelliklere sahip olmak koşulu ile Acil Birimler ve Çocuk Hastalıklarında kullanılacak kitlerin ambalajları kullanıma uygun olarak küçük paketler olmalıdır” düzenlemesini içerdiği, Özgün Kimya’nın Merkez Laboratuarı, Acil Birimler ve Çocuk Hastalıkları Laboratuarında kullanılmak üzere farklı model otoanalizörler teklif edildiği, Acil Birimler ve Çocuk Hastalıkları Laboratuarında teklif edilen Cobas model analizörlerin kaset sistemi kitler ile çalıştığı, Cobas model analizörlerin tamamen kapalı sistemler olup bahsi geçen kaset tipi biyokimya kitleri harici hiçbir kitle çalışmadığı ve aplikasyonu yapılamadığı, Merkez Laboratuarında öngörülen Modüler P model otoanalizörlerin kaset tipi reaktifle çalışmadığı, Modüler P model otoanalizörlerin klasik sulu sistem kitler ile çalıştığı, Acil Birimler ve Çocuk Hastalıkları Laboratuarı için teklif edilen kitlerin tamamen farklı cins olup, hiçbir koşulda Merkez Laboratuarı için teklif edilen cihazlarda kullanılamadığı, aynı şekilde Merkez Laboratuarı için teklif edilen kitler farklı cins olup, hiçbir koşulda Acil Birimler ve Çocuk Hastalıkları Laboratuarında kullanılamayacağı, anılan firmanın belirtilen Laboratuarlarda aynı kitleri kullanan otoanalizörleri bulunmasına rağmen ihalede farklı kitleri kullanan otoanalizörlerin teklif edildiği, dolayısıyla “Analizörler için teklif edilecek olan kitler tüm sistemler için aynı cins olmalıdır” maddesine uymadığı, ayrıca anılan Teknik Şartnamenin “aynı referans aralığına sahip olmalı” maddesini karşılayamayacağı” iddia edilmiştir.

 

İdare, End-Med firmasının söz konusu şikayeti üzerine yapılan inceleme sonucunda uzmanlar tarafından düzenlenen ve İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılan 18.04.2007 tarih ve 176 sayılı yazıda; Teknik Şartnamenin 8 inci maddesi belirtilerek “End- Med firmasının ihaleye teklif veren Özgün Kimya A.Ş. tarafından teklif edilen sistemlerin bu özelliği karşılamadığı iddiasının doğruluğunun anılan firmanın ihale dosyası içerisine sunulan Teknik Şartnameye cevap yazısından anlaşıldığı,

İdarenin tüm ihalelerinde olduğu gibi bu ihalede de adı geçen ürünlere teklif verebilecek tüm firmaların görüşlerinin alınarak hazırlandığı, 2006 yılı ihalesine de aynı Şartname ile çıkıldığı, gerek 2006 yılı ihalesine giren 2B Diagnostik Ltd. Şti.’nin (Beckman-Coulter Bayii), Altay Reaktif Ltd. Şti.’nin (Dade Behring Bayii), End-Med Ltd. Şti.’nin (Abbott Bayii), gerekse 2007 ihalesine tahmini bedel esas olmak üzere teklif veren Turmed Ltd. Şti.’nin (Beckman-Coulter Bayii) ile ihaleye giren Özgün Kimya A.Ş.’nin (Roche Bayii) (2 ayrı şikayet dilekçesi bulunmasına rağmen) bu konuda herhangi bir itirazı olmadığı için ilgili şartın genel olduğu kanaatinin hasıl olduğu,

End-Med Ltd. Şti.’nin 18.04.2007 tarihli itirazı ile bu koşulun sadece Abbott firmasında bulunduğunun anlaşıldığı, diğer sayılan sistemlerde stat bölümünün çalışabilmesi için zorunlu olmayan bu şartın, ihalede rekabeti kısıtlayacağı gibi ünitelerinin genel prensiplerine aykırı olduğu” belirtilmiştir.

 

Söz konusu yazı üzerine İhale Komisyonu Başkanının İ.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne hitaben yazdığı bila tarihli yazısında özetle; End-Med Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarih ve 3654 sayılı şikayet dilekçesi ile Teknik Şartnamenin II-8 inci maddesinde yer alan “ Stat bölmesi soğutmalı olmalıdır.” koşulunun kullanılacak ürün bakımından objektif olarak zorunlu olup olmadığının konu ile ilgili uzmanlara sorulduğu, bu uzmanlardan alınan cevap ve yapılan inceleme neticesinde, teknik şartnamenin II-8 inci maddesinde istenilen “Stat bölmesi soğutmalı olmalıdır.” koşulunun ancak belli markalar tarafından karşılanabileceği, halbuki teklif edilebilecek başka markalarda farklı özellikler olması sebebiyle, bu koşula gerek olmayacağının görüldüğü, dolayısıyla bu koşulun aranması, sistemin çalışması için her zaman mutlaka zorunlu olmadığı halde, ancak belli firmaların, bu ihaleye katılabilmesine sebep olacağından ve böylece rekabeti kısıtlayıcı koşulların oluşmasına sebep olacağından “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33.1,34,35,36,37,38,39,4,41,42,43,44,45.1,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56.1,57,58 nolu kalemlerin iptal edilmesi yönünde karar alındığı” belirtilmiş ve söz konusu durum İdarenin 26.04.2007 tarih ve 3788 sayılı yazısı ile başvuru sahibi End–Med Ltd. Şti.’ne gönderilmiştir.

 

26.04.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile şikayete konu I. Kısım ihalenin Teknik Şartnamenin II-8 inci maddesinde rekabeti engelleyici hüküm olduğu gerekçesiyle söz konusu kalemlerin ihalesi iptal edilmiş ve komisyon kararı 30.04.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanmıştır.

 

30.04.2007 tarih ve 3863 sayılı kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine tebliği üzerine başvuru sahibinin idare kayıtlarına 10.05.2007 tarih ve 2010 sayılı şikayet dilekçesi ile idarenin iptal kararına itiraz edilmiş, İdarenin 15.05.2007 tarih ve 4536 sayılı yazısında iptal gerekçeleri belirtildikten sonra kararın alınma gerekçesinin objektif olduğu, her bir ihalenin kendi içinde bağımsız olduğu ve daha önceki ihalelerdeki kararların bu ihaleyi bağlayıcı nitelikte olmadığı, hukuka uygun ve objektif gerekçeler ile ihalenin iptal edildiğinden firmanın talebinin uygun olmayacağı belirtilmiştir.

 

İdarenin iptal gerekçesinin yerinde olup olmadığının tespit edilebilmesi açısından Teknik Şartnamenin II-8 inci maddesinde yer alan “Stat bölmesi soğutmalı olmalıdır” düzenlemesinin bir marka ve modeli tanımlayıp tanımlamadığı, söz konusu düzenlemenin ihaleyi katılımı daraltıp daraltmadığı ile Roche marka cihazın Teknik Şartnamenin 8 inci maddesinde düzenlenen “Stat bölmesi soğutmalı olmalıdır.” hükmünü karşılayıp karşılamadığı hususlarında teknik görüş istenilmiştir. Alınan teknik görüşte “Piyasada, mevcut şartnameye prenalitik, hormon, biyokimyaya bir arada başvurabilecek 3 firmanın bulunduğu (Bechman, Roche, Abbott), Bechman ve Roche firmalarının cihazlarında Teknik Şartnamenin II-18 maddesinde belirtilen soğutmalı stat bölmesinin bulunmadığının tespit edildiği, bu nedenle Abbott firmasının Şartnamenin ilgili maddesine haiz tek firma olduğunun görüldüğü, İntegro 400 hariç (küçük bir sistem) Roche cihazlarında soğutmalı stat bölmesinin bulunmadığının öğrenildiği” belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin Teknik Şartnamenin bazı maddelerinde değişlik yapılması için 12.03.2007 tarihinde zeyilname talebinde bulunulduğu ancak idarenin zeyilname talep edilen maddelerin katılımı daraltmadığı gerekçesiyle talebinin uygun bulunmadığı görülmüş olmakla birlikte zeyilname talep edilen Teknik Şartnamenin maddeleri ile idarece iptal gerekçesi yapılan Teknik Şartname maddesinin aynı olmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan, her ihalenin ihale ve şikayet süreçleri birbirinden bağımsız olarak işlediği gibi idarenin şikayete konu ihalede tesis ettiği hukuka aykırı işlemi her zaman geri alma hakkı bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar ve alınan teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Teknik Şartnamenin II-8 maddesinde yapılan düzenlemenin tek firmayı tanımlaması ve düzenlemenin rekabeti engelleyici hüküm taşıdığının tespit edilerek söz konusu kalemlerde ihalenin iptal edilmesinde ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul