• Karar No: 2007/UM.Z-2267
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :11
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2267
Şikayetçi:
 Aydın İnş. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aydın İnş. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Özveren Sokak 27/7 Demirtepe Merkez/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Belediye Başkanlığı, Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 19030 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16312
Başvuruya konu ihale:
 2007/25019 İhale Kayıt Numaralı “Asfalt Plenti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 07.03.95.0063/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Belediye Başkanlığı’nce 30.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Asfalt Plenti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aydın İnş. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.06.2007 tarih ve 16312 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Çorum Belediye Başkanlığınca 30.05.2007 tarihinde ihalesi yapılan asfalt plenti alımı işinin ihale dokümanını 19.04.2007 tarihinde satın alındığı, İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımında “Bu ihalede benzer iş olarak, en az 200 ton/h kapasiteli asfalt plenti sistemi kurmuş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir” denildiği,

 

Ayrıca, İdari Şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” bölümünde; “İstekliler; en az 200 ton/h kapasiteli asfalt plenti kurmuş oldukları yer ile ilgili Referanslarını gösterir listeyi ihale dosyaları ile birlikte sunmaları gerekmektedir. İstekliler iş deneyim belgesi ile ibraz edecekleri asfalt plentinin 200 t/h kapasiteye %4 nem oranında ulaştığının Karayolları Bölge Müdürlüğü teknik elemanları veya TSE elemanları ile noter huzurunda tespit edilmesi ve noter onaylı tespit tutanağının ihale dosyasında iş deneyim belgesi ile sunmaları gerekmektedir. İdare sunulan bu kapasite raporunu ihale uhdesinde kalan yüklenici ile sözleşmeyi imzalamadan önce Belediyemiz tarafından oluşturulacak teknik bir heyet tarafından başka bir yerde kurmuş olduğu asfalt plenti tesisini gözlemleyecek, kapasitesini tekrar kontrol ederek rapor düzenleyecektir” şartının getirildiği,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde iş deneyim belgesine ilişkin düzenlemeler yer almakta olup anılan Yönetmeliğe göre iş deneyim belgesinin ana kriterinin teklif edilen bedelin %50’sini aşmayan oranda tek sözleşmeye dayalı istenilmesi gerekmekte olup, plentin kapasitesine ilişkin bir kriter içermediği, İdari Şartnamede en az 200 ton/h kapasiteli asfalt plenti sistemi kurmuş olmak kriterinin aranmasının kendileri ve kendileri gibi firmaların ihaleye katılımını engelleyebileceği gibi rekabeti de ortadan kaldıracağı,

 

İdareye belirtilen şartların aranamayacağı hususunda şikayet başvurusunda bulunulmuş ise de idarenin 29.05.2007 tarihli yazı ile şikayetlerini uygun bulmadığı, firmalarının 30.05.2007 tarihinde yapılan ihaleye iştirak ettikleri,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.c maddesinde ihale konusu işin miktarı ve türü “Filitre – Doğalgaz ve Otomasyon Sistemi, 200 ton/h kapasiteli komple Asfalt Plentinin Alınması, Montaj İşleminin Yapılması işi” hükmü,

 

İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinde “İsteklinin son 5 yıl içinde yurt içinde ve dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir” hükmü,

 

Bahse konu Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş “Bu ihalede benzer iş olarak, en az 200 ton/h kapasiteli asfalt plenti kurmuş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir” hükmü,

 

Aynı zamanda İdari Şartnamenin “IV-Diğer Hususlar” maddesinde; “İstekliler; en az 200 ton/h kapasiteli asfalt plenti kurmuş oldukları yer ile ilgili Referanslarını gösterir listeyi ihale dosyaları ile birlikte sunmaları gerekmektedir. İstekliler iş deneyim belgesi ile ibraz edecekleri asfalt plentinin 200 ton/h kapasiteye %4 nem oranında ulaştığının Karayolları Bölge Müdürlüğü teknik elemanları veya TSE elemanları ile noter huzurunda tespit edilmesi ve noter onaylı tespit tutanağının ihale dosyasında iş deneyim belgesi ile sunmaları gerekmektedir. İdare sunulan bu kapasite raporunu ihale uhdesinde kalan yüklenici sözleşmeyi imzalamadan önce Belediyemiz tarafından oluşturulacak teknik bir heyet tarafından başka yerde kurmuş olduğu asfalt plenti tesisini gözlemleyecek, kapasitesini tekrar kontrol ederek rapor düzenleyecektir…” hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

İhale komisyonu tarafından bila tarihli düzenlenen, Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçesine İlişkin Tutanakta; Aydın Mak. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi özel firmadan alınmış olup, ekinde fatura sunulmadığı, benzer iş olarak 200 ton/h kapasiteli asfalt plenti kurmuş olmasının istenildiği, firmanın 160 ton/h kapasiteli iş bitirme belgesini sunduğu belirtmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ihaleye, katılacak isteklilerden ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenebileceği belirtilmiş olup, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ise bu belgelerin neler olduğu, nasıl tevsik edileceği, iş deneyiminde istenilmesini gereken oranların neler olduğu ve belgelerin nasıl değerlendirileceği vb hususlara açıklık getirilmiştir.

 

Anılan yönetmeliğin iş deneyiminin düzenlendiği 35 inci maddesinde;

 

“Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

…..

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellikteki işlerdir.

….

Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz….” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “I. Deneyime İlişkin Referans’ın” düzenlediği maddesinde;

“Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” denilmektedir.

 

Belirtilen mevzuat hükümleri ile idarece tesis edilen işlemler birlikte değerlendirildiğinde; anılan Yönetmelikte iş deneyim belgesi ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin olarak teklif bedelin belirli bir tutarı kadar istenilmesi gerektiği düzenlenmiş olup, bu kriter dışında işin fiziksel büyüklüğüne ilişkin ayrı bir kriter istenilmesi öngörülmemiştir.  Ayrıca anılan Yönetmelikte “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işlerdir.” şeklindeki düzenleme ihaleye katılımı genişletmek amacıyla ihale konusu iş dışında hangi işlerin benzer iş olarak belirleneceği noktasında idareye yol gösterici bir düzenleme niteliği taşımaktadır.

 

Dolayısıyla, söz konusu ihalede istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden fazla olmamak üzere ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirtilen benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin sunulması yeterlidir. Ancak ihale ilanında ve ihale dokümanında isteklilerin teklif bedelinin % 50’si tutarında iş deneyim belgesi sunulmasının istenilmesi yanı sıra kurulacak tesisin kapasitesi (200 ton/h) kadar işin yapılmış olmasının da tevsik edilmesi istenilmektedir. Söz konusu düzenleme iş deneyim tutarına karşılayan ancak ihale konusu işin kapasitesine eş büyüklüğü sağlayamayan firmaların ihaleye katılımını engellenmektedir. Bahse konusu düzenleme ihaleye katılımı daralttığından 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aykırıdır.

 

Diğer taraftan, İdari Şartnamenin “IV-Diğer Hususlar” maddesinde “İstekliler; en az 200 ton/h kapasiteli asfalt plenti kurmuş oldukları yer ile ilgili Referanslarını gösterir listeyi ihale dosyaları ile birlikte sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiş ve Referans istenilmesi yeterlik kriteri arasında sayılmamıştır.

 

Aynı zamanda bahse konu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır” denilmek suretiyle 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan kriterlerin dahi ihale konusu işle orantılı olacağı hüküm altına alınmış, iken ihale mevzuatı içerisinde yeterlik kriteri olarak belirtilmeyen bir kriterin İhale ilanı ve İdari Şartnamede düzenlenerek katılımcılardan buna ilişkin belge sunulmasın istenilmesi 4734 sayılı Kanun, anılan Yönetmelik ve Tebliğ hükmüne aykırıdır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul