En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2270
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :14
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2270
Şikayetçi:
 Tokat Semih İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., G.O.P. Bulvarı, Anadolu Pasajı No:6 TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hoca Ahmet Mah. Sağlık Sok. No:1 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.05.2007 / 15209
Başvuruya konu ihale:
 2007/38635 İKN|li 2 Kalem Tıbbi Cihaz Demirbaş Alımı (2. Kalem C Kollu TV’li Seyyar Röntgen Cihazı)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.07.2007 tarih ve 07.03.67.0110/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Kalem Tıbbi Cihaz  Demirbaş Alımı (2. Kalem C Kollu TV’li Seyyar Röntgen Cihazı) ihalesine ilişkin olarak Tokat Semih İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin 10.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.05.2007 tarih ve 15209 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleyi kazanan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uymadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından, Kurumca incelenen ihaleyi kazanan isteklinin teklif ettiği cihazın ihaleye ait teknik şartnamenin 3.1.2a, 3.2.8 ve 3.2.15 maddelerine uymadığı iddia edilmektedir.

 

Teknik Şartnamenin 3.1.2a maddesinde, “C kolun hasta alma derinliği en az 660 mm olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleyi kazanan firmanın idareye sunduğu Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde, “C kolun hasta alma derinliği 660 mm”dir. Bkz. Specification Document Syf:7”, firmanın katalogundaki ilgili bölümde ise, “DEPTH: 660 mm” ibareleri bulunmaktadır.

 

İdarenin gönderdiği belgelerin incelenmesi neticesinde, ihaleyi kazanan isteklinin teklif ettiği cihazın ihaleye ait teknik şartnamenin 3.1.2a maddesini karşıladığı görüldüğünden, başvuru sahibinin teknik şartnamenin 3.1.2a maddesi ile ilgili iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Teknik Şartnamenin 3.2.8 maddesinde, “Cihazda yapılan çalışmaya göre görüntünün optimizasyonunu sağlayacak anatomik programlar bulunacaktır. Bu programlar teklifte açıklanacaktır.”, 3.2.15 maddesinde ise, “Kontrol panelinde el, toraks ve göğüs vb. modlar seçilebilmeli ve cihaz ayarlarını otomatik olarak yapabilmelidir.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

İhaleyi kazanan firmanın idareye sunduğu Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde, teknik şartnamenin 3.2.8. ve 3.2.15. maddelerine ilişkin olarak, “ihale dokümanında yer almasına rağmen, 13.04.2007 tarihinde düzenlenen zeyilnamede şartnameden çıkarılan 1-5. maddesi “Cihazda anatomik mod olacaktır.” maddesiyle aynı paralellikte olmasından dolayı ve anatomik modun olmadığı bir sistemde anatomik programların da bulunması söz konusu değildir.” şeklinde açıklama yapılmış olup, idarenin anılan hususta yapılan itiraza verdiği cevapta yer alan açıklama da aynı doğrultudadır.

 

İdare tarafından 13.04.2007 tarihli zeyilname ile, teknik şartnamenin 1-5. maddesinde yer alan “Cihazda anatomik mod olacaktır.” düzenlemesinin  teknik şartnameden çıkarıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesini teminen 06.06.2007 tarih ve 7215 sayılı yazı ile teknik görüş istenilmesine rağmen, yazımıza herhangi bir cevap alınamamıştır.

 

Bu durumda, teknik şartnamenin 3.2.8. ve 3.2.15. maddelerine ilişkin iddia ile ilgili olarak, teklif edilen cihazın teknik şartnameyi tam olarak karşılayıp karşılamadığı hususu “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabileceğinden, başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul