• Karar No: 2007/UM.Z-2272
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :19
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2272
Şikayetçi:
 EDS Elektronik Destek San. ve Tic.-Profilo Güvenlik Sist. AŞ., Meclis Mahallesi, Kılıç Sokak, No: 4 Sarıgazi /İSTANBUL(Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 2. Satınalma Şube Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalkmaz Cad., No: 2, 06101 Ulus/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2007 / 2525
Başvuruya konu ihale:
 2006/74111 İhale Kayıt Numaralı “PTT İşyerlerine Alarm Sistemi Kurulması ve İzleme Merkezinden Takibi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.07.2007 tarih ve 07.00.50.G022/2007-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 2. Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından 17.08.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “PTT İşyerlerine Alarm Sistemi Kurulması ve İzleme Merkezinden Takibi” ihalesine ilişkin olarak Eds Elektronik Destek San. ve Tic.-Profilo Güvenlik Sist. Aş.’nin 24.01.2007 tarih ve 2525 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 25.09.2006 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 13.11.2006 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 29.11.2006 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 24.01.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun süre yönünden reddine,

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vermelerine rağmen ihalenin başka bir firmaya verildiğinin bildirildiği, işin ihale edildiği firmadan alınacak malzemenin teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususunda tereddütlerinin olduğu, ayrıca fiyat konusunda da bu firmanın ihale fiyatına sadık kalmadığını düşündükleri, idarenin sözleşme imzalandığını gerekçe göstererek dilekçelerini cevaplandırmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 18.01.2007 tarihli başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.1.p maddesinde: “istekliler Alarm Merkezi Kurma İzin Belgeleri ile TSE İşyeri Uygunluk belgelerinin asılları veya noter onaylı suretlerini vereceklerdir.” şeklinde, anılan şartnamenin  7.1. maddenin son paragrafında ise: “İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c), (d), (l), (n), (o) ve (p) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlar da (b), (c), (d), (l), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, (p) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin belgelerin verilmesi gerekir.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi firma ihaleye iş ortaklığı şeklinde katıldığı, idari şartnamenin 7.1.p maddesi gereğince istenilen “Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesinin” iş ortaklıkları olan Profilo Güvenlik Sist. A.Ş. adına olduğu, EDS Elektronik Destek San. ve Tic. adına böyle bir belgenin sunulmadığı, ayrıca kendileri adına düzenlenmiş bir belgenin bulunduğu yolunda herhangi bir bilgi ve belgenin de sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda; yukarıda belirtilen düzenlemeler dikkate alındığında “Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesinin” iş ortaklıkları bulunan her iki firmada da olması gerektiğinden, başvuru sahibi firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu görülmüş ve bu konuyla ilgili iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibi firmanın, ihale üzerinde bırakılan firmadan alınacak malzemenin teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususunda tereddütlerinin olduğu yolundaki iddiasıyla ilgili olarak; idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde isteklilerin sistem bileşenlerine ait teknik kataloglar ile marka ve modellerini belirten dokümanları verecekleri belirtilmiş, anılan düzenlemeye teknik şartnamenin 1.23. maddesinde de yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği gereğince sunulması zorunlu belgeler dışında ihale konusu ile ilgili yönetmelikler gereğince ürünün herhangi bir işaret taşıması veya kalite yada standarda uygunluk belgesinin bulunması zorunluluğu olsa bile, idarelerin idari ve teknik şartname ile bu belgelerin sunulmasını veya tedarik edilecek malların numunelerini, katalogları ile fotoğraflarını isteyip istememek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, incelemeye konu ihalede teklif edilen ürüne ait teknik kataloglar ile marka ve modellerini belirten dokümanların sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

İhaleye katılan istekliler, teklif ettikleri ürün ve teklif veya başvuru mektubu içinde sunulan belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinde yer alan bilgi ve belgelerden, İhale Komisyonu ise bu belge ve bilgiler esas alınarak teklifin değerlendirmesinden sorumlu olmakla birlikte aynı zamanda İhale Komisyonunun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin son fıkrası uyarınca teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgileri isteme yetkisi bulunmaktadır. İdarelerce teklif veya başvuru mektubu içerisinde sunulan bu belge ve/veya bilgilerde herhangi bir tahrifat olduğunun tespiti veya sözleşme aşamasında ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen ürünün ihale dokümanında belirtilen şartları karşılamadığının Muayene ve Kabul Komisyonunca tespiti halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddelerinde yer alan yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere ihale komisyonunun istekliler tarafından sunulan belgelerin doğruluğunu teyidi konusunda takdir yetkisi bulunmakta olup bahse konu ihalede idarenin başvuru sahibinin iddialarını yerinde görmeyerek ihale üzerinde bırakılan firmanın itiraza konu hususlarla ilgili olarak herhangi bir eksikliğinin olduğunu belirtmediği ve verilen anılan firmayı yeterli gördüğü anlaşılmaktadır.

 

Cihazın teslimi aşamasında, muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilirken beyan edilen bilgilerin, sunulan belgelerin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir tespit yapılması halinde ilgili firma hakkında mevzuat gereğince yaptırım uygulanması söz konusu olacaktır. Bu nedenle, bu aşamada, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

Şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 25.09.2006 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 13.11.2006 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 29.11.2006 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadı gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 24.01.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Yönetmeliğin 21/c maddesi gereğince başvurunun süre yönünden reddine, İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul