• Karar No: 2007/UM.Z-2313
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :78
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2313
Şikayetçi:
 Kırmızıyeşil Turizm Otom. ve Lastik Paz. A.Ş., E-5 Karayolu Üzeri Tepe İş Merkezi, No:4 SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya İl Özel İdare Müdürlüğü, Orta Mah. Kuzu Sokak 7 54040 Sakarya
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17604
Başvuruya konu ihale:
 2007/37827 İhale Kayıt Numaralı “Sakarya İl Özel İdaresi Köy Hizmetleri Araçları İçin İç ve Dış Lastik Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 07.04.33.G022/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya İl Özel İdare Müdürlüğü’nce 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sakarya İl Özel İdaresi Köy Hizmetleri Araçları İçin İç ve Dış Lastik Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Kırmızıyeşil Turizm Otom. ve Lastik Paz. A.Ş.’nin 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.06.2007 tarih ve 17604 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararıyla ihalenin Genç Jantsan Oto. ve Tic. Ltd. Şti.´nin üzerinde bırakıldığının belirtildiği, idari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” bölümünün 2 nci maddesi ve teknik şartnamenin 3.2. maddesi gereğince satın alınacak lastiklerle sınırlı olmak üzere lastik sökme-takma ve rot-balans yapma hizmetini bedelsiz olarak lastiklerin garanti süresince (en az 2 yıllık bir süre) yapma zorunluluğu getirildiği, oysa idari şartnamenin 9.2. maddesinde işin süresinin 30 takvim günü olduğunun açıkça belirtildiği, Sakarya İlinde yerleşik birimi bulunmayan ihaleyi kazanan firmanın söz konusu hizmetin 2 yıl boyunca istenen sürede ve kalitede nasıl yapılacağı konusunun açık olmadığı ve 30 günlük süre sonunda istenen hizmeti durdurması halinde idarenin yaptırımının ne olacağının belli olmadığı, anılan firmanın merkezinin İstanbul İli Maltepe ilçesinde bulunduğu, ihale itibariyle Sakarya ilinde lastik söküp-takma, rot-balans yapma hizmeti verebileceği bir şubesi bulunmadığı, istenen hizmeti ancak bir altyüklenici veya iş ortağına yaptırmak suretiyle yerine getirmek durumunda olacağı, oysa İdari Şartnamenin 17 nci ve Lastik Alımına Ait Sözleşme örneğinin 16-1. maddeleri gereğince işin bir kısmının dahi alt yükleniciler tarafından yaptırılmasının mümkün olmadığı, bu firmanın alt yüklenici kullanması durumunda olmasına rağmen bunu teklif zarfında belirtmediği, bu firmanın şartnamelerde istenen hükümleri karşılamasının mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “lastik alımı” işi olduğu, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21.1 inci maddesinde bu ihalede işin tamamı için teklif verileceği belirtildikten sonra, 36.2. maddesinde ise ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” bölümünün 2 nci maddesinde, yüklenicinin lastiklerin söküp-takma ve rot-balansını garanti süresi içerisinde ve idarenin belirleyeceği zamanlarda ücretsiz yapacağı belirtilmiş, teknik şartnamenin 3.2. maddesinde ise: “Lastikler fabrikasyon ve üretim hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır. Lastik imalat seri no´ları lastikler ile verilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 49.1. maddesinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip lastiklerin sözleşme süresi içerisinde (30 gün) ambara teslim edileceği belirtilmiş, 49.2. maddesinde işin süresinin sözleşme tarihinden sonra 30 (otuz) takvim günü olduğu düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde kalan firmanın araç lastikleriyle ilgili olarak idareye sunduğu “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü” tarafından düzenlenen garanti belgelerinin incelenmesi sonucunda;

 

1) Jantsan Jant Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen JK marka araç lastiği ile ilgili garanti belgesinde garanti süresinin 2 (iki) Yıl olduğunun belirtildiği, bu firmanın genel distribütörlüğünü yaptığı BKT marka JK TYRE markalı lastikleri satmaya, ihalelere girmeye temsilen bayileri olan Genç Jantsan Otomotiv ve Tic. San. Ltd. Şti.’ne yetki verildiği,

 

2) World Endüstriyel Lastik Dağıtım İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen Solideal marka iş makinesi lastikleri, iç lastikleri, kolonları ile ilgili garanti belgesinde garanti süresinin 2 (iki) Yıl olduğunun belirtildiği, anılan firma tarafından düzenlenen yazıda ihaleyi kazanan Genç Jantsan Otomotiv ve Tic. San. Ltd. Şti.’nin Solideal Lastiklerinin İstanbul Bölgesi bayisi olduğunun belirtildiği,

 

3) Genç Jantsan Otomotiv ve Tic. San. Ltd. Şti.’nin Matador lastiklerinin Türkiye’deki ithalatçısı ve distribütörü olduğu, firmaları adına düzenlenen garanti belgesinde de garanti süresinin 2 (iki) Yıl olduğunun belirtildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde kalan firmanın bu kapsamda sunduğu taahhütnamede: istediğiniz teknik ve mali kriterler için aşağıdaki taahhüdümüzü yerine getireceğimizi beyan ederiz…

 

“Lastikler üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

Lastiklerin üretim tarihleri (Dot) teknik şartnamenize uygun olacaktır.

Kamyon lastikleri On-Off grubu olacaktır.

Lastiklerin montaj işçiliği ilinizde yeterli ekipmana sahip serviste yaptırılacaktır. Bu işlem Kurumunuzun talebini içeren yazı tarafınıza gelir gelmez iki iş günü içinde başlatılacaktır.”

 

Şeklinde beyanlarının bulunduğu, böylece lastiklerin iki yıl boyunca garantili olduğunun taahhüt edildiği, birim fiyat teklif mektubunda ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin incelendiğinin, okunduğunun ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edildiğinin beyan edildiği, firmalarıyla Goodyear arasında 20.12.2007 tarihine kadar sürecek olan bayilik sözleşmesinin sunulduğu, sundukları iş deneyim belgelerinden birinin Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından düzenlendiği, muhtelif ebatlarda lastik alınması işine ait olduğu, diğer iş deneyim belgesinin ise Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından düzenlendiği ve muhtelif ebatta 120 adet hafriyat tipi dış lastik ve 18 adet dubleks jant alımı işine ait olduğu, böylece, söz konusu firmanın işyerinin adresinin İstanbul olmasının anılan işin yerine getirilmesine engel olacağı ya da söz konusu işin alt yüklenicilere yaptırılacağı yolunda hukuken geçerli somut delillerin tespit edilemediği ve ihalenin de ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmanın üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda yukarıda belirtilen düzenlemeler ile ihale üzerinde kalan firmanın sunduğu bilgi ve belgeler göz önüne alındığında, söz konusu işin yerine getirilmesine engel herhangi bir hususun varlığı tespit edilemediğinden, kaldı ki böyle bir hususun varlığı halinde de 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem tesis edilmesi tabii olduğundan, başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

            Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul