• Karar No: 2007/UM.Z-2319
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :95
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2319
Şikayetçi:
 Yerköy Dost Gıda Temizlik Medikal Petrol Ürünleri İhrc. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle Hükümet Cad. Halkbank Üzeri Kat.2 Yerköy/YOZGAT, Tem-Art İnşaat Taahhüt Temizlik Medikal Sağlık Sosyal Hizmetler İletişim ve Bilişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. (Ortak Girişimi) Kuleli Sok. No:49/16 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliği, Bağlarbaşı Mahallesi 71100/KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15497
Başvuruya konu ihale:
 2007/28860 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Kardiyoloji Servisine Flat Panel Anjiografi Ünitesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 07.03.73.0178/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliği’nce 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz Kardiyoloji Servisine Flat Panel Anjiografi Ünitesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yerköy Dost Gıda Temizlik Medikal Petrol Ürünleri İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Tem-Art İnşaat Taahhüt Temizlik Medikal Sağlık Sosyal Hizmetler İletişim ve Bilişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 15.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.05.2007 tarih ve 15497 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) EMD marka Catanolab model dedektör tüpünün flat panel olmadığı, başka bir dedektör sistemi olduğu gerekçesiyle tekliflerinin uygun görülmediği,

 

2) İdari şartnamede yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanacağı belirtildiği halde, yerli üretim olan teklif ettikleri cihaz için fiyat avantajı uygulanmadığı, ihaleyi en düşük fiyat esasına göre yapan idarenin, ihaleyi bu esaslar çerçevesinde sonuçlandırmadığı,

 

 3) Teklif ettikleri cihazın CE belgesinin bulunduğu,

 

4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi”nin olduğu, ancak söz konusu belgenin vizesinin eksik olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu eksikliğin  tamamlatılabileceği, ihale komisyonunca yeterli inceleme yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde; “Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik doküman, fotoğraf  ve benzeri tanıtım materyali.” istenilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 3. maddesinde sistemin Flat Panel detektör sitemine sahip olması istenilmiş, anılan şartnamenin 4.2.a maddesinde, “Sistem flat panel detektör teknolojisi ile donatılmış olmalıdır. Detektör boyutu diyagonalde en az 25 cm. olmalıdır. Detektör maddesi Amorf silikon-sezyum iyodür teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır. Source İmage Distance (SID) görüntü detektör üzerindeki butonlar aracılığı ile ayarlanabilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdareye yapılan şikayet başvurusu; “…idari şartnamenin 7.3.3.a. maddesi gereğince teklif zarfında sunulan cihaza ait katalogda teklif  edilen sistemin detektör tipinin flat panel olmadığı, farklı bir detektör sistemi olan CCD kamere ile çalışan görüntü kuvvetlendirici detektör sistemi olduğu, teklif sahibi ortak girişim firmalarının teknik şartnameye uygunluk cevabı ile üretici firmadan alınan ve teklif zarfında sunulan ürüne ait orijinal katalog belgelerinin çelişkili olmasından, teklif edilen ürünün teknik şartnamede nitelikleri belirlenen kriterlere uymadığı anlaşılmıştır.” şeklindeki gerekçeyle reddedilmiştir. 

 

Konuyla ilgili olarak, Akademik bir kuruluştan alınan teknik görüşte; “…SPECTUM cihazının “Flat Panel” olmadığı…” ifade edilmiştir.

 

            Başvuru sahibince teknik şartnameye uygunluk cevabında, sistemin flat panel detektör sistemine sahip olduğu taahhüt edilmiştir.        

 

            Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu ve cihazın teknik özelliklerinin yer aldığı kataloglarda, sistemin “CCD camera” sistemine sahip olduğu bilgisine yer verildiği, katalogda cihazın ihtiva ettiği opsiyonel üniteler ile opsiyonel parçaların yanına opsiyonel olduğunun belirtildiği, “CCD camera” sisteminin opsiyonel olduğuna ilişkin her hangi bir bilginin yer almadığı, bu durumda, teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde istenilen cihaza ait katalog bilgileri ile başvuru sahibinin teknik şartnameye uygunluk taahhüdünün çeliştiği, konu hakkında alınan teknik görüş ile dosyada yer alan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 3 ve 4.2.a. maddesinde istenilen teknik kriterleri karşılamadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 36.2. maddesinde; ekonomik bakımdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırılacağı, 36.7. maddesinde ise yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine % 5 oranında fiyat avantajı uygulanacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifinin, teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 3 ve 4.2.a maddesinde istenilen teknik özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından, bu aşamada yerli malı sunduğunu iddia eden başvuru sahibi lehine % 5 oranında fiyat avantajı uygulanmasına gerek bulunmadığı, kaldı ki ihalede fiyat bakımından en düşük teklifi veren başvuru sahibi lehine % 5 oranında fiyat avantajı uygulanmamasının ihale sonucuna etkili olmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “İstekli, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006/43 sayılı Genelgesi gereği, teklif ettiği Cihaz/Malzemenin hangi sınıfa girdiğini belirleyecek ve bu sınıf ile birlikte ‘AT’ Sertifikalarını verecektir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akredidasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Formu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akradite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlemesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006/43 sayılı Genelgesi doğrultusunda teklif ettiği cihazın hangi sınıfa girdiğini beyan etmediği, teklifi kapsamında sunduğu CE belgesinde de cihazın hangi sınıfa girdiğine ilişkin her hangi bir bilginin yer almadığı anlaşıldığından, başvurusu sahibinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 9.5.c. maddesinde; “Gerekli tamir, koruyucu bakım ve kalibrasyon hizmetlerinin zamanında, doğru ve usulüne uygun olarak satıcı firma bünyesinde bulunduğu ve/veya anlaşmalı olduğu yetkili, eğitimli ve ehil teknik elemanları vasıtasıyla verebileceğini açıklamak ve belgelemek zorunluluğu bulunmaktadır. Bu amaçla, Teknik Hizmetler Belgesi hazırlanması ve sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede, istekliler tarafından hazırlanacak “Teknik Hizmetler Belgesi”nin teklif kapsamında sunulmasının istenildiği, istekliler tarafından hazırlanıp sunulacak olacak olan “Teknik Hizmetler Belgesi”nin, “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” şeklinde değerlendirilemeyeceği, idari şartnamede Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi”nin sunulacağına ilişkin her hangi bir yeterlik kriterinin öngörülmediği, yeterlik kriteri olarak öngörülmeyen bir belgenin başvuru sahibi tarafından fazladan teklifle birlikte idareye sunulduğu, idarece ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak istenilmeyen bir belgeye dayanılarak değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul