En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2321
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :97
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2321
Şikayetçi:
 Bülent Tekstil Kuyumculuk ve İnş. Taah. San.Tic. Ltd. Şti. Marmara Cad. 34/16 Güngören/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü İstanbul Makine İkmal İstanbul Başmühendisliği Evliyaçelebi Mah. Tersaneler Cad. Pk.26 34944 İçmeler Tuzla/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18851
Başvuruya konu ihale:
 2007/45265 İhale Kayıt Numaralı “Yazlık ve Kışlık Koruyucu Giyim ve Kişisel Korunma Teçhizatı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 07.04.70.0162/2007-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü İstanbul Makine İkmal İstanbul Başmühendisliği tarafından 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yazlık ve Kışlık Koruyucu Giyim ve Kişisel Korunma Teçhizatı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bülent Tekstil Kuyumculuk ve İnş. Taah. San.Tic. Ltd. Şti.’nin 02.07.2007 tarih ve 18851 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süre yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından 23.05.2007 tarihinde yapılan yazlık ve kışlık koruyucu giyim ve kişisel koruma teçhizatı alım ihalesinde, idari şartnamenin 7 nci maddesinin (d) bendi ile “bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istendiği, ancak idari şartnamenin eki standart formlarda “ihale tarihi itibariyle” alması gereken taahhütnamenin “imza tarihi itibariyle” şeklinde düzenlenerek ihaleye çıkıldığı, bu nedenle anılan ihalenin Yönetmeliğe aykırı yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 15.05.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 11.06.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan; başvuru dilekçesine eklenen 2007/45265 İKN’lı KİK027.0/M sayılı standart formun, Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenen standart forma uygun olarak birinci maddesi imza tarihi itibariyle, ikinci maddesi ise ihale tarihi itibariyle olmak üzere düzenlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının ciddi olmadığı hususları tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul