En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2336
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :103
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2336
Şikayetçi:
 Artel Elektrifikasyon Ürün. Ltd. Şti., Gayret Sok. No:8 Gayrettepe Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cevizli Kavşağı Mevkii Denizer Cad. No:3 Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.07.2007 / 19227
Başvuruya konu ihale:
 2007/41578 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi Cihaz Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.07.2007 tarih ve 07.04.81.0134/2007-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 14.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi Cihaz Temini” ihalesine ilişkin olarak Artel Elektrifikasyon Ürün. Ltd. Şti.’nin 04.07.2007 tarih ve 19227 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

          Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 14.05.2007 tarihinde Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan “Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi Cihaz Temini” ihalesine katıldıkları, ihaleye katılımcı olarak katılan Simeks A.Ş. firmasının teklif etmiş olduğu sistemin teknik şartnameye uymamakta olduğu bu nedenle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarenin alım yapacağı sistemi önceden kontrol etmesi gerektiğinin idareye bildirildiği ancak olumsuz yanıt alındığı, Simeks A.Ş. firmasının teklif etmiş olduğu sistemin teknik şartnamenin “1.c” bölümünü kapsayan toplam 35 adet maddenin gereğini karşılamadığı, yeni bir şartname ile tüm katılımcılara uygun bir ihale yapılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

       

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 14.05.2007 ve 07.06.2007 tarihlerinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 11.06.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiğinin şikayetçi tarafından dilekçesinde belirtildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde (26.06.2007 tarihine kadar) Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.07.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Öte yandan idare ile ihale uhdesinde bırakılan Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş. arasında ihale konusu mal alımına ilişkin sözleşmenin 05.07.2007 tarihinde imzalandığı tespit edilmiştir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul