• Karar No: 2007/UM.Z-2338
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :1
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2338
Şikayetçi:
 Çukurova İthalat ve İhracat Türk A.Ş., Ankara Asfaltı Tuzla Tersane Kavşağı No:36 Tuzla/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Gölköy Kampüsü 14280 - BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16195
Başvuruya konu ihale:
 2007/49770 İhale Kayıt Numaralı “3 Adet 1000 KVA (%5+,-) Sürekli Çalışma Gücünde, Yumuşak Geçişli, Tam Otomatik Dizel Jeneratör Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.07.2007 tarih ve 07.03.89.0027/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 11.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Adet 1000 KVA (%5+,-) Sürekli Çalışma Gücünde, Yumuşak Geçişli, Tam Otomatik Dizel Jeneratör Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çukurova İthalat ve İhracat Türk A.Ş.’nin 18.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.06.2007 tarih ve 16195 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede teknik şartnamenin bazı maddelerinin tek bir markayı işaret ettiği, söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin 3.01 “Dizel Motor” maddesinin, “Dizel motor, su soğutmalı tip ve dört zamanlı (4) zamanlı olacaktır. Dizel Motor ile Alternatörün soğutma donanımları ve yapıları 25C+50C ortam sıcaklığı ve %70 bağıl nem ortamında ve Bolu rakımında çalışmasına elverişli olmalıdır.

 

            Dizel motorları ile ilgili olarak yapılacak her türlü güç hesaplamasında esas alınacak güç değeri, dizel motorlarının üreticisince yayımlanmış, orijinal güç çizelgelerindeki, “Engine Output” (KW) cinsinden belirtilen güç değeridir. Bu güç değeri jeneratörün çalışma rakımında, 50C ortam sıcaklığı ve 1500 devir/dakika minimum 990 kW mekaniksel güce sahip olacaktır. Firmalar tekliflerinde Dizel motor performans eğrilerini gösteren belgelerle teklif edilen dizel motorun bu gücü sağladığını belgelendireceklerdir.

 

            Dizel jeneratör seti bir adımda 1000 kVA (%5+,-) yükü üzerine alabilmelidir. Bu yükleme sonucunda maksimum 5 saniye içinde %1 bandı içerisine dönmelidir. Jeneratörde kullanılan dizel motor buna göre kullanılacaktır.”,

 

            3.01.2. “Governor (hız kontrol cihazı) maddesinin, “Hız regülatörü Elektronik tip ve Dizel Motor imalatçı firmasınca üretilmiş olmalıdır. Hız ayarı potansiyometre ile yapılacaktır.”,

 

            3.01.8 “Start ve Şarj Sistemi” maddesinin, “Motor start sistemi elektrikli olup 24 VDC çift marş motoru, minumum 380 Ah 24 VDC akü grubu, bağlantı kabloları ve akü sehpaları içerecektir. Arka arkaya beş kez marş basabilecek kapasitede az bakımlı kurşun asit tip iki adet 12 Volt akü jeneratör seti ile birlikte teslim edilecektir.

 

            Dizel motor üzerinde en az 45 Ah kapasiteli Şarj Alternatörü bulunmalı ve D.C. gerilimleri Marş Motorlarının besleme gerilimlerine eşit olmalıdır. Akümülatörlerin şarjları sürekli olarak en fazla %+,-1 sınırlarında regülasyon yapabilen ve yeterli akım kapasitesine sahip SMPS özellikli akü şarj cihazından yapılacaktır. Marşa basılma esnasında Akümülatörün şarj akımı kesmelidir. Bu ünitelerin arızalanması halinde, şarj işlemi, Şarj Alternatörlerinden yapılacak, arızaların giderilmesini müteakip, tekrar otomatik olarak, Güç Kaynağı Ünitelerinden yapılmaya başlanacaktır.

 

            Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, 8 firmanın ihale dokümanı satın aldığı, başvuru sahibi dahil 5 istekli tarafından teklif verildiği anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 3.01.2. “Governor (hız kontrol cihazı) maddesinin, “Hız regülatörü Elektronik tip ve Dizel Motor imalatçı firmasınca üretilmiş olmalıdır. ...” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu”, aynı Kanunun 12 nci maddesinde “Teknik Şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

İhaleye teklif veren istekliler açısından, ihale konusu mala ilişkin olarak teknik şartnamede ölçülebilir, somut olarak belirlenen ve teknik özellikleri karşılayan malın teslim edilmesi esastır. Teknik şartnamelerde, ihale konusu malın asgari değerlere bağlı olarak teknik özelliklerinin belirlenmesi, istekliler tarafından da ihaleye teklif edilen malın teknik şartnamede belirlenen teknik özelliklere ilişkin sınır değerlere uygun olması gerekmektedir.

İhale işlem dosyasında yer alan ve yukarıda belirtilen düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; sistemin bir bölümünü oluşturan hız regülatörünün dizel motor imalatçı firmasınca üretilmiş olmasına yönelik düzenleme nedeniyle, ihale konusu işi yerine getirebilecek nitelikte cihaza sahip firmaların teklif veremeyecekleri, bu sebeple söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

 

            Bu itibarla, teknik şartnamenin 3.01.2 maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, ihaleye katılımın daraltıldığı ve rekabetin engellendiği düşünüldüğünden ihalenin iptal edilmesi ve 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olarak hazırlanacak ihale dokümanı ile yeniden ihaleye çıkılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, başvuru sahibi dahil anılan ihaleye teklif veren iki isteklinin teklif ettiği jeneratörlerin, teknik şartnamenin 3.0.1 maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle ve başka gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından, yeniden düzenlenecek bir teknik şartnamede başvuru sahibi tarafından ileri sürülen diğer iddiaların da idarece dikkate alınması ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 12 nci maddesinde belirtilen hükümlere uygun olması gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, isteklilerden teklif edilen bedelin en az %30’u oranında iş deneyim istenildiği,

 

7.3.5.2 maddesinin, “istekliler tarafından teklif ettikleri güçte, kendileri tarafından daha önceden kurulmuş olan yumuşak geçişli herhangi bir sistem referans gösterilecek ve bu sisteme ait referans mektupları (...) ihale komisyonuna sunulacaktır.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İhale komisyonu kararından, idari şartnamenin 7.3.5.2 maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, bir istekli tarafından söz konusu belgenin sunulmaması teklifin değerlendirilme dışı bırakılması gerekçeleri arasında yer alırken, söz konusu belgeyi sunmayan ihale üzerinde bırakılan isteklinin ise, bu belgeyi tamamlamasına izin verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ikinci fıkrasında ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde, isteklilerin yeterliklerini ölçmek amacıyla iş deneyim belgesi istenebileceği,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesi “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda, teknik şartnamede yapılan düzenlemelerde, ihale konusu alıma konu ürünün asgari değerlere bağlı olarak teknik özelliklerinin belirlenmesi, istekliler tarafından da ihaleye teklif edilen ürünün teknik şartnamede belirlenen teknik özelliklere ilişkin sınır değerlere uygun olması gerekmektedir.

Her ne kadar ihale konusu işe ilişkin olarak hazırlanan dokümana bir başvuru yapılmamışsa da, idari şartnamede yapılan referansa ilişkin düzenlemenin, 4734 sayılı Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükmüne aykırılık teşkil ettiği, bu sebeple de ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul