• Karar No: 2007/UM.Z-2342
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :9
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2342
Şikayetçi:
 Teknosite Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Değirmenyolu Cad. Şakirbey Sokak Oto Sanayi Girişi Türk İş Merkezi 7 K.5 Üstbostancı/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Pendik Devlet Hastanesi Baştabipliği, Dr. Orhan Maltepe Cad. No 17 Pendik/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.05.2007 / 14986
Başvuruya konu ihale:
 2006/196957 İhale Kayıt Numaralı “267 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (172. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.07.2007 tarih ve 07.03.58.0092/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Pendik Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “267 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (172. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Teknosite Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.05.2007 tarih ve 14986 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en düşük fiyatı verdikleri 172 nci kalemin ihalesinde, idare tarafından gerçek dışı rapor hazırlandığı ve tekliflerinin haksız yere ihale dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayete konu edilen 172 nci kalemin ihalesinin, 48 adet polyglactin 8/0 spatül 6 mm x 30 cm cerrahi sütur malzemesinin teminine yönelik olduğu, başvuru sahibi isteklinin teklif ettiği ürüne ait numunelerin ilgili kalemin teknik şartnamesinde yer alan; cerrahi iğnelerin dokuya girişi kolaylaştırmak için silikonize olması, ayrıca iğnelerin portegüde stabil olabilmesi için iğne iç yüzeyinde ripler kanallar olması ve süturların ilk ve son kullanım tarihlerinin poşet üzerinde yazması ile son kullanma tarihine en az 5 yıl kalmış olması şartlarını sağlamadığı hususları gerekçe gösterilmek suretiyle ihale dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları, teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik dokümanlar verilmelidir” başlıklı 7.3.5 numaralı maddesinin altında “Firmalar teklif verecekleri ürünlerin numunelerini karton kutuya yerleştirerek ihale tarihinde ihale zarfı ile beraber komisyona teslim edeceklerdir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen ilgili teknik şartnamenin 5 ve 6 sıra numaralı maddelerinde ise, “Dokuya girişini kolaylaştırmak için cerrahi iğneler silikonize olmalıdır. Ayrıca, cerrahi iğnenin portegüde stabil olabilmesi için iğne iç yüzeyde ripler kanallar olmalıdır. Süturun ilk ve son kullanma tarihlerinin poşetin üzerinde yazılı olmalı ve son kullanma tarihine en az 5 yıl kalmış olmalıdır” düzenlenmesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin “Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi” başlıklı (b) bendinin 9 numaralı alt bendinde, “İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları istenebilir” ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları, Fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglarının verilmesi istenilebilir” hükümleri uyarınca, ihale komisyonuna teklif edilen malzemenin ihale dokümanındaki şartlara uygunluğunun anlaşılabilmesi için numune isteyerek bunun değerlendirilmesine ve bu değerlendirme sonucunda karar verilmesine imkan verilmiştir.

 

Başvuru sahibi ve diğer isteklilerce verilen numunelerin alındığına ve ihale esnasında ihale komisyonu tarafından incelendiğine dair herhangi bir tutanağa Kuruma gönderilen dosya içerisinde rastlanılmamıştır. İhale yetkilisince onaylanan 27.03.2007 tarihli ihale komisyonu kararında ise en düşük fiyatı veren istekli olan Teknosite Sağlık Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı ve bahse konu kalemin ihalesinde hiçbir isteklinin ihale dışı bırakılmadığı belirlenmiştir.

 

Ancak, bahse konu 172 nci kaleme teklif veren isteklilerden İnterfarma Tıbbi Malz. A.Ş. tarafından 02.04.2007 tarihinde yapılan şikayet üzerine, oluşturulan teknik bir komisyon tarafından ihale üzerinde bırakılan Teknosite Sağlık Ltd. Şti.’den alınan numunelerde teknik şartnamede öngörülmüş bulunan bazı özelliklerin bulunmadığına ve İnterfarma Tıbbi Malz. A.Ş. dışında bu kaleme teklif veren diğer isteklilerin numunelerinin de istenen kriterlerin bir kısmını sağlamadığına dair bir raporun hazırlandığı, bu rapor doğrultusunda idarenin ilgili kalemin ihalesini İnterfarma Tıbbi Malz. A.Ş. üzerinde bırakan 19.04.2007 tarihli düzeltilmiş ihale kararını aldığı anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında istendiği halde, isteklilerce verilen numuneler üzerinde herhangi bir inceleme yapılmaksızın, tüm tekliflerin geçerli kabul edilerek en düşük fiyat veren istekli üzerinde ihalenin bırakılması şeklinde gerçekleştirilen ilk tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri uygun görülmemekle birlikte, daha sonra yapılan şikayet üzerine teknik şartnamedeki düzenlemeler doğrultusunda verilen numuneler üzerinde inceleme yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılmış olmasında herhangi bir uygunsuzluğun bulunmadığı belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından ihale işlem dosyası kapsamında idareye sunulan Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanında teknik şartnamede istenen tüm özelliklerin sağlandığının belirtilmesine karşılık, idareye yapılan başvuruda ise ihalede ripli iğne istenmesinin gerekli olmadığı, ripli iğne istemekle sınırlı sayıda firma tarifinin yapıldığı, bunun rekabete aykırı olduğu ve aradaki fiyat farkına değecek kadar ripli iğne istenmesinin gerekmediği, teklif ettikleri ürünün teknik şartnamedeki kriterlerin büyük bir kısmına sahip olduğu hususlarının belirtildiği, dolayısıyla tutulan inceleme tutanağında yer aldığı üzere teklif edilen iğnenin iç yüzeyinde ripler kanallarının bulunmadığının başvuru sahibi istekli tarafından kabul edildiği anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, ihale dokümanında yer verilen “iğne iç yüzeyde ripler kanallar olmalıdır” şeklindeki düzenleme ile, sınırlı sayıda firma tarifi yapıldığı ve rekabet ilkesinin ihlal edildiği şeklinde ihale dokümanına yönelik bir iddiada bulunulmaktadır. Ancak, bu konu ile ilgili olarak şikayet edilen durumun fark edildiği veya fark edilmesi gerektiği tarih olan ihale dokümanının satın alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve teklif vermeden önce idareye şikayet başvurusunda bulunması gerektiği halde, başvuru sahibi isteklinin bu konudaki şikayetini ihale üzerinde bırakılmaması üzerine yapmış olduğu, bu nedenle konunun itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, iddiaların incelenmesi kapsamında bir değerlendirme yapılması gerektiği, iddiaların incelenmesi kapsamında konu incelendiğinde ise bir firmanın değil sınırlı sayıda firmanın tarif edildiğinin dilekçede belirtildiği, buna göre bir firmadan daha fazla sayıda ripli kanallı iğne üreticisi firmanın piyasada faaliyet gösterdiği anlaşıldığından, rekabet ilkesinin ihlalinin söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Netice itibariyle, ihaleye ilişkin teknik şartname, başvuru sahibinin kendi beyanları ve idarece yapılan tespitler ile ilgili mevzuat bir arada değerlendirildiğinde, idare tarafından gerçekleştirilen tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin yerinde olduğu, başvuru sahibi isteklinin teklifinin teknik şartnamede istendiği halde, teklif edilen numunelerde iğne iç yüzeyinde ripler kanal olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmasının mevzuat açısından uygun olduğu ve yapılan şikayetin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihaleye konu edilen 172 nci kalemin ihalesine ise 4 (dört) isteklinin katıldığı ve bu kalemin yaklaşık maliyetinin 3.878,40 YTL olduğu, ihalenin 1.392,00 YTL tutarı teklif eden İnterfarma firması üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 38. maddesinde “ İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedelin, yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olması sebebiyle; idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekirken aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaması işlemi yukarıda zikredilen Kanun hükmüne aykırılık taşımaktadır. Bu nedenle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmak suretiyle ihale işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. Anılan gerekçeyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul