• Karar No: 2007/UM.Z-2343
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :10
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2343
Şikayetçi:
 Ertunç Özcan İthalat- Mümessillik, Tuna Caddesi 27/1-2-3-4 06410 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Devlet Hastanesi Başhekimliği, İstasyon Caddesi 49100 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18458
Başvuruya konu ihale:
 2007/24528 İhale Kayıt Numaralı “21 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı (9, 10, 11, 17, 18, 19 ve 20 inci Kalemler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.07.2007 tarih ve 07.04.55.0092/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muş Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 16.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “21 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı (9, 10, 11, 17, 18, 19 ve 20 inci Kalemler” ihalesine ilişkin olarak Ertunç Özcan İthalat- Mümessillik’in 29.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.06.2007 tarih ve 18458 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Adları belirtilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: ihaleye ilişkin idari şartnamede istenen marka model taahhütnamesinin içerik olarak uygun olmaması gerekçesiyle ihale dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kısmi teklife açık olan ihalede başvuru sahibi isteklinin, ihalenin 9, 10, 11, 17, 18, 19 ve 20 nci kalemleri olmak üzere, 7 ayrı kaleme teklif verdiği, tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri neticesinde idari şartnamede istenmesi nedeniyle sunmuş oldukları marka model taahhütnamesinin içerik olarak uygun olmaması gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları, diğer taraftan aynı gerekçeye dayanılmak suretiyle,  Barışlar Medikal Ltd. Şti. ile Eryiğit Tıbbi Cih. Ltd. Şti.’nin ve 1 inci kalemin ihalesine mahsus olmak üzere Bioses Biyomedikal Ltd. Şti.’nin ihale dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde, “Teklif edecekleri malzemelerin marka ve modellerini belirten noter onaylı taahhütnameyi vereceklerdir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin “Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi” başlıklı (b) bendinin 9 numaralı alt bendinde, “İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları istenebilir” ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları, Fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglarının verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların teyidi için üretim ve/veya imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir” hükümleri uyarınca, teklif edilecek malın özelliklerinin ne olduğunun belirtilmesi, dolayısıyla teknik şartname ile sunulan mal arasında karşılaştırma yapılması açısından, malın özelliklerinin ihale komisyonlarınca tam olarak bilinmesi önem arz etmektedir. Buradan hareketle temin edilmesi istenen malın marka ve modelinin tanımlı olması ve bunun da ihale dosyası içerisinde belirtilip taahhüt edilmesinin istenmesi yönünde düzenleme yapılması mümkün görülmüştür.

 

İhale dokümanı içerisinde isteklilerden noter onaylı olarak verilmesi istenen taahhütnamenin hiç verilmemesi halinde, tekliflerin değerlendirilmesinde ihale dışı bırakma gerekçesi olarak dikkate alınması gerektiği hususu açık olup, ancak sunulan bu belgelerin içeriğinin kabulü veya reddi konusunda matbu bir taahhütname formu tanzim edilerek isteklilere ihale dokümanı içerisinde önceden verilmemiş olması nedeniyle, ilgili belgelerde belirtilen marka ve modelin mutlak taahhüt edilmesi yönünde bir ifadenin aranmasının gerekmediği, söz konusu belgede ihalenin her bir kalemine hangi marka ve model cihazın öngörüldüğünün beyan edilmesinin ve yapılan ihaleyi belirtir şekilde idareye hitaben düzenlenmesinin yeterli kabul edilmesinin gerektiği belirlenmiştir.

 

Buna göre, yapılan düzenleme kapsamında başvuru sahibi istekli tarafından, “Marka Model Beyanı” başlığı altında, teklif verilen 7 ayrı kalemin her birisine ilişkin olmak üzere, idari şartnamedeki sıralamaya uygun şekilde hangi kalem için hangi marka ve model cihazların teklif edileceğini gösterir, Muş Devlet Hastanesine hitaben düzenlenen noter onaylı bir beyanın sunulmuş olduğu, bu haliyle sunulan söz konusu belgenin uygun sayılması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Eryiğit Tıbbi Cih. Ltd. Şti.’nin ve Bioses Biyomedikal  Ltd. Şti.’nin (1 sıra nolu kalem için) sunmuş oldukları noter onaylı marka model taahhütnamelerinin de başvuru sahibi istekli tarafından sunulan belge gibi içerik olarak istenen amacı sağlamaya uygun oldukları ve geçerli olarak kabul edilmeleri gerektiği sonucuna varılmış olup, ilgili isteklilerin ihale dışı bırakılma kararlarının yerinde olmadığı belirlenmiştir,

 

Ancak, Barışlar Medikal Ltd. Şti. tarafından marka model taahhütnamesi olarak sunulan belgelerin uygun olmadığı, söz konusu belgelerde ilgili istekli olan Barışlar Medikal Ltd. Şti.’nin hiçbir taahhüt veya beyanının bulunmadığı, marka model taahhütnamesi olarak sunduğu belgelerin yetkili satıcısı olduğu Eryiğit Tıbbi Cih. Ltd. Şti., AMS Medikal Ltd. Şti. ve Önder Mutfak Çamaşır Makinaları Ltd. Şti. tarafından düzenlendiği ve ihale dosyası kapsamında ilgili istekli tarafından noter onaysız bir şekilde idareye sunulduğu, söz konusu taahhütnamelerin ihaleye katılan Barışlar Medikal Ltd. Şti. adlı istekliye ait herhangi bir beyan veya taahhütü içermediğinden ve de noter onayı taşımadığından geçerli olarak kabul edilmesinin uygun olmadığı, buna göre idare tarafından bu yönde yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu belirlenmiştir.

 

Netice itibariyle, şikayet konusu edilen marka model taahhütnamesi ve bu konudaki mevzuat hükümleri ile ilgili isteklilerce bu kapsamda sunulan belgeler bir arada değerlendirildiğinde, model marka taahhütnamesinin içeriği uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılan başvuru sahibi istekli ile birlikte diğer iki isteklinin tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Adları belirtilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul