• Karar No: 2007/UM.Z-2345
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :12
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2345
Şikayetçi:
 Yücel Elektrik - O.Yücel Nalbantoğlu, Marmaris Bulvarı Eren Apt. No:5 - MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. - 48000 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17615
Başvuruya konu ihale:
 2007/53409 İKN|li “İnşaat, Hırdavat, Sıhhi Tesisat ve Elektrik Malzemeleri Alımı (4. Kalem Elektrik Malzemeleri)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.07.2007 tarih ve 07.04.32.0165/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nce 18.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İnşaat, Hırdavat, Sıhhi Tesisat ve Elektrik Malzemeleri Alımı (4. Kalem Elektrik Malzemeleri)” ihalesine ilişkin olarak  Yücel Elektrik - O.Yücel Nalbantoğlu’nun 11.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.06.2007 tarih ve 17615 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif mektubu ekindeki birim fiyat cetvelinde teklif ettikleri ürünün markasını belirtmedikleri gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif ettikleri fiyattan idarece uygun görülen marka malı vermeyi taahhüt ettikleri halde taahhütlerinin dikkate alınmadığı, söz konusu eksikliğin teklifin esasını etkilemediği bu nedenle bilgi belge eksikliği tamamlatma kapsamında tamamlatılması gerektiği halde tamamlatılmadığı iddia edilmeketdir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin diğer hususlar bölümünde, “İstekliler, teklif edecekleri malzemelerin markalarını birim fiyat teklif cetvelinde yazacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklif mektubu ekinde bulunan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, teklif edilen ürün markalarına yer vermediği, ihaleye teklif veren diğer isteklilerin ise birim fiyat teklif cetvelinde teklif ettikleri ürünlerin markalarını belirttiği görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır…” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde; “İdareler, mal alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’yi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

Ayrıca, idareler Tip İdari Şartname’lerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da ihale konusu malın özelliklerini dikkate alarak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve  Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleme yaparak Tip İdari Şartname’lerde yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece gönderilen ihale dosyası incelendiğinde idari şartnamenin yukarıda belirtilen düzenlemeye ilişkin mevzuata aykırılık iddiasında bulunulmadığından ve ihale dokümanı kesinleştiğinden idari şartname gereği ihaleye katılan bütün isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde teklif ettikleri ürünün markalarını belirtmeleri gerekmektedir. Kaldı ki alımın konusu ve malzeme türünün çokluğu dikkate alındığında ihalenin tamamı için birim fiyat teklif cetvelinde marka belirtilmesi, malın teslimi ve muayene kabul aşamasında teklif edilen malın teslim edilip edilmediğinin tespiti ve sözleşmenin uygulanması açısından da önem arz etmektedir.

 

Diğer yandan 4734 sayılı Kanunun 36 ncı ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinde, ihale dokümanında istenildiği halde sunulmayan belgelerin sonradan tamamlatılamayacağı, ancak sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği düzenlemeleri yer almaktadır. Bu kapsamda istenildiği şekle uygun sunulmayan belgeler hiç sunulmamış sayılacağından bu belgelerin sonradan tamamlatılma imkanı da bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhalenin şikayete konu 4 üncü kısım elektrik malzemeleri bu kalem için tespit edilen yaklaşık maliyetin üzerinde 27.206,00.-YTL bedelle üçüncü sıradaki teklif sahibi olan Teknikerler Elektrik İnş. İhr. İth. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde, ihalenin 2 nci kısım sıhhi tesisat malzemeleri ise bu kalem için tespit edilen yaklaşık maliyetin üzerinde 26.116,50.-YTL bedelle Aydınlıoğlu Ticaret üzerinde bırakılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ile ilgili olarak; “İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında, anılan Tebliğde yer alan düzenleme gereği gerekli sorgulama işlemin yapıldığına ilişkin herhangi bir belge ve bilgiye rastlanmamıştır. Bu nedenle ihalenin 2 nci ve 4 üncü kısmının anılan tebliğ gereği gerekli sorgulama yapılmadan adı geçen istekliler üzerinde bırakılmasının ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalenin 4 üncü kısım Elektrik Malzemeleri Alımına ilişkin tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhalenin 4 üncü kısım Elektrik Malzemeleri yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren istekli üzerinde bırakıldığından, Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan düzenleme gereği gerekli sorgulama işlemi yapılarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul