• Karar No: 2007/UM.Z-2346
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :13
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2346
Şikayetçi:
 ADS Elektronik Tıbbi Cihazlar İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti. Kıbrıs Sok. 19/1 Aşağı Ayrancı/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Halaskargazi Cad. Etfal Sok. 10 34394 Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.06.2007 / 17017
Başvuruya konu ihale:
 2007/49692 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı İhtiyacı 10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi (8. Kalem Video - Ürodinami Sistemi )” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.07.2007 tarih ve 07.04.15.0162/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 24.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı İhtiyacı 10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi (8. Kalem Video -Ürodinami Sistemi ) ihalesine ilişkin olarak ADS Elektronik  Tıbbi Cihazlar  İth. İhr.  San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.06.2007 tarih ve 17017 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 24.05.2007 tarihinde ihaleye çıkarılan 10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin Video-Ürodinami Sistemi alımına ilişkin kaleminin, idarece sistemin tamamen ayrı satılan çok fonksiyonlu küçük müdahale masasının teknik şartnameye sistemin zorunlu bir parçası gibi ilave edilmiş olduğu, üreticileri farklı olan bu iki sistemin tek kalem olarak ihaleye çıkarılmasının ihaleye katılımı engellediği, üro-jinekolojik masa üreticileri ile ürodinami üreticilerinin tek başına teklif vermelerinin engellendiği, ayrıca teknik şartnamenin 1.21, 1.22 ve 2.5 inci maddelerinde yapılan düzenlemelerin de bir firma tarafından sağlanabileceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin şikayete konu 8 inci  kaleminin 1 Adet Video-Ürodinami Sistemi Alımı ihalesi olduğu,

 

Video-Ürodinami Sistemine ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, Video-Ürodinami Sistemi ile ilgili özelliklere yer verildiği, 2 nci maddesinde ise Çok Fonksiyonlu Küçük Müdahale ve Ürodinami Masası ile ilgili özelliklere yer verildiği,

 

İdari şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 21 inci maddesinde; “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklifin verilme şekli: Firmalar teklif mektubunun ekinde her bir kalemin sıra numarasını belirterek fiyat teklif mektubu vereceklerdir. Teklif mektuplarında, teklifin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu açıkça belirtilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Anılan düzenleme kapsamında ihaleye kısmi teklif verilebileceği anlaşılmakla birlikte ihalenin şikayete konu kaleminin sistem ile masanın birlikte tek bir kalem olarak düzenlendiği, dolayısıyla sisteme teklif veren isteklinin masaya da teklif vermesini zorunlu kıldığı anlaşılmaktadır.

 

            Konu ile ilgili olarak, Kuruma ulaşmış bir başka itirazen şikayet başvurusu üzerine 21.12.2006 tarih 14840 sayılı yazımız ile; ihale konusu olan Video-Ürodinami Sistemi Alımı ihalesine ait teknik şartnameye, satışı tamamen ayrı yapılan, sistemin ayrılmaz bir parçası olmayan çok fonksiyonlu küçük müdahale ve ürodinami masasının da eklenerek tek firmaya işaret edildiği, üreticileri farklı olan bu iki sistem tek kalem olarak ihale edilerek, ihaleye katılımın engellendiği, ürodinami masası üreticileri ile ürodinami sistemi üreticilerinin tek başlarına teklif vermeleri imkansızlaştırılarak rekabet koşullarının bozulduğu yönünde iddia bulunduğu belirtilerek,

 

4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 12 inci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir….” hükmünün de yer aldığı hatırlatılarak,

 

İhale konusu alıma ait teknik şartname yazımız ekinde gönderilmek suretiyle, idarece belirlenen teknik kriterlerin, verimlilik ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olup olmadığı hususu da göz önünde bulundurularak başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığı hususunda teknik görüş istenmiştir.

 

Alınan cevabi teknik görüş yazısında; “Ürodinami masası üreticileri ile ürodinami sistemi üreticilerinin tek başına teklif vermeleri imkansızlaştırılarak rekabet koşullarının sağlanmadığı kanaatindeyim.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

Buna göre; alınan teknik görüş ve yapılan değerlendirme sonucunda, idarece ihalenin şikayete konu kalemi olan Video-Ürodinami Sistemi Alımı ihalesine ait teknik şartnameye, satışı tamamen ayrı yapılan, sistemin ayrılmaz bir parçası olmayan çok fonksiyonlu küçük müdahale ve ürodinami masasının da eklenerek ihaleye çıkılmasının, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabet koşullarını sağlamadığı anlaşılmış olup ihalenin şikayete konu 8 inci kalemi olan Video-Ürodinami Sistemi Alımının iptal edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin teknik şartnamenin 1.21, 1.22 ve 2.5 inci maddelerinde yapılan düzenlemelerin de bir firma tarafından sağlanabileceği iddiaları üzerinde herhangi bir inceleme yapılmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- İdari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (d) bendi ile; “Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istenmiş, bu taahhütname ile ilgili standart form da idare tarafından ihale dokümanına eklenmiştir.

 

Ancak ihalenin şikayete konu kalemine teklif veren her iki isteklinin de anılan taahhütnameyi standart forma uygun olarak vermediği tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu tekliflerin idari şartnamenin 32 nci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde belge eksikliği kapsamında idarece değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

2- Teknik şartnamenin 3.1 inci maddesinde; “Sistem üç yıl süre ile her türlü imalat hatasına karşı 3 yıl süre ile garantili olmalı bu süre içinde sistemdeki her türlü yeniliği (donanım ve software olarak) ücretsiz olarak ilave edilmelidir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Sistemin üreticisi Life-Tech International ile Orcan Tıbbi Cihazlar ve Tic. Zihni Tunç arasında yetkili distribütörlük anlaşmasının yapıldığı, buna göre üretici firmanın distribütör firmaya sadece ihaleye teklif verme ve servis hizmeti verme şeklinde yetki verdiği, ayrıca yapılan distribütörlük anlaşmasında; “Sadece bizim yetkili distribütörümüz bizim tarafımızdan eğitim verilmiş teknisyenleri ile Life-Tech tarafından ve aynı marka ismi ile üretilmiş bütün ürünler için servis hizmeti verebilir. Aksi takdirde Life-Tech hiçbir sorumluluk almayacaktır.” şeklinde hükme de yer verildiği, ancak buna rağmen Orcan Tıbbi Cihazlar ve Tic. Zihni Tunç’un ihaleye teklif veren Orjin Tıbbi Cıhazlar Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne “Türkiye distribütörü olduğumuz, Life-Tech Marka ürünlerin satış ve satış sonrası teknik hizmeti için yetkilidir.” şeklinde bir yetki verdiği, verilen bu yetkinin  sistemin üreticisi Life-Tech International ile Orcan Tıbbi Cihazlar ve Tic. Zihni Tunç arasında yapılan yetkili distribütörlük anlaşmasına göre bu haliyle geçerli olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan; sistemin üreticisi Life-Tech International, distribütör firma Orcan Tıbbi Cihazlar ve Tic. Zihni Tunç ile ihaleye teklif veren  Orjin Tıbbi Cıhazlar Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teknik şartnamenin 3.1 inci maddesi ile istenilen 3 yıllık garanti süresine karşılık 2 yıllık garanti taahhüdünü verdiği tespit edilmiştir. Bu haliyle söz konusu teklifin teknik şartnamenin anılan maddesine uygun olmadığı anlaşıldığından teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

3- Teknik şartnamenin 1.23 üncü maddesinde; “Sistem ISO 9001 ve 13485 kalite belgesine ve CE belgesine sahip olmalı bu belgeler teklif ile birlikte verilmelidir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Ancak ihale işlem dosyasından Orjin Tıbbi Cıhazlar Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ISO 9001 ve 13485 kalite belgesinin, Aymed Medikal Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise ISO 9001 kalite belgesinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle anılan tekliflerin idari şartnamenin 32 nci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde eksik belge kapsamında idarece değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Henüz idarece tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesinin yapılmadığı hususu da göz önünde bulundurulduğunda bu haliyle tarafımızdan yapılan değerlendirmeye göre ihalenin şikayete konu kalemi için geçerli teklif kalmadığı hususu da tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul