• Karar No: 2007/UM.Z-2347
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :80
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2347
Şikayetçi:
 Arhan Medikal Özel Sağlık ve Tarım Ürün. Kimya Tur. Tic. San. Ltd. Şti., Gençlik Mahallesi 1326 Sokak 59 K.6 07100 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.06.2007 / 16037
Başvuruya konu ihale:
 2007/24493 İhale Kayıt Numaralı “Ortopedi ve Beyin Cerrahisi Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (48. Grup Transpediküler Fiksasyon Seti)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 07.03.86.0017/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ortopedi ve Beyin Cerrahisi Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (48. Grup Transpediküler Fiksasyon Seti)” ihalesine ilişkin olarak Arhan Medikal Özel Sağlık ve Tarım Ürün. Kimya Tur. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 18.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.06.2007 tarih ve 16037 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.04.2007 tarihinde yapılan ihalenin 48 nci Grubuna (Transpediküler Fiksasyon Seti) teklif verdikleri ancak teklif ettikleri cihazın;

 

            1) Teknik Şartnamenin 3.23.12 nci maddesinde “Vida ve hooklar roda üstten kilitlenme mekanizmasına sahip olmalıdır.Kilitlenmesi sağlanan kapak vida başını içten yiv, dıştan ise emniyet silindiri olmalıdır” belirtilen kriterleri karşılamadığı,

 

            2) Teknik Şartnamenin 3.23.18 nci maddesinde istenilen “Setin içinde tork anahtarı, kobb ekartörü bulunmalıdır” kriterini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa en avantajlı ve en düşük teklifin kendileri tarafından sunulduğu ve teklif edilen cihazın istenilen kriterleri sağladığı belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; başvuru sahibinin anılan ihalenin 48 nci kalemi olan Transpediküler Fiksasyon Setine “TST marka” cihaz teklif ettiği, ancak teklif edilen cihazın teknik şartnamenin;

3.23.12 nci maddesinde belirtilen “Vida ve hooklar roda üstten kilitlenme mekanizmasına sahip olmalıdır. Kilitlenmesi sağlanan kapak vida başını içten yiv, dıştan ise emniyet silindiri olmalıdır”,

 

3.23.18 nci maddesinde belirtilen “Setin içinde tork anahtarı, kobb ekartörü bulunmalıdır” kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi Kuruma verdiği itirazen şikayet dilekçesinde, anılan ihaleye teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin yukarıda belirtilen kriterlerini karşıladığını iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibinin teknik şartnameye dayalı bu iddialarına ilişkin olarak bir Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte;

 

Başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameyi;

 

a)                 “3.23.12 nci maddede belirtilen şartları sağlamamaktadır”,

b)                 “3.23.18 nci maddede belirtilen şartları sağlamamaktadır” şeklinde görüş ifade edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile akademik kuruluştan alınan teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi neticesinde; teklif edilen cihazın, teknik şartnamenin 3.23.12 ve 3.23.18 nci maddelerinde idare tarafından belirtilen kriterleri sağlamadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul