En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2348
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :81
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2348
Şikayetçi:
 Alfamed Tıbbi Sistemler Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Üniversite Bulvarı 64 Nolu Cadde No:6 Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Yenibaraj Mah., H.Ömer Sabancı Cad., Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.06.2007 / 17837
Başvuruya konu ihale:
 2007/2125 İhale Kayıt Numaralı “97 Kalem Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı (2,3,4,5. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 07.04.41.0200/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “97 Kalem Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı (2,3,4,5. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Alfamed Tıbbi Sistemler Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.06.2007 tarih ve 17837 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) En düşük teklifi verdikleri ihalenin 2, 3, 4 ve 5’inci kalemlerine ilişkin tekliflerinin idarece Teknik Şartnamenin 11’inci ve 13’üncü maddelerine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Teknik Şartnamenin 11’inci maddesinde “Örnek olarak getirilen filmlerin kutuları da dahil olmak üzere, tüm film kutularındaki seri numaraları ve son kullanma tarihleri orijinal baskı şeklinde yazılmış olmalıdır. Orijinal baskı dışında, örneğin kaşelenmiş izlenimi veren son kullanma tarihi yazıları olan film kutularını teklif eden firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu, bu maddeyle ilgili vermiş oldukları numunelerin kutuları üzerine seri numaraları ve son kullanma tarihlerinde orijinal printlenmiş etiketin bulunduğu, yani kaşelenmiş izlenimi vermediği, bunun dünya çapındaki diğer markalarda da aynı şekilde olduğu,

            2) Teknik Şartnamenin 13’üncü maddesinde “ Firmalar teklif ettikleri malzemelerin birer örneklerini orijinal kutuları ve ambalajları ile birlikte numune olarak getireceklerdir. Bu malzemeler ilgili birimde değerlendirilecektir. Evsafı uygun olmayan ve/veya deneme sonucunda optimum verim alınamayan malzemelerle ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır” düzenlemesinin bulunduğu, tekliflerinin bu maddeye uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif ettikleri filmlerin yurt içinde ve dışında birçok hastanede kullanıldığı, idarenin keyfi uygulama sonucunda optimum verim alınmadığına ilişkin sonuca ulaştığı,

 

            3) Firmaları tarafından 21.05.2007 tarihinde idareden açıklama talebinde bulunulduğu, açıklama talebine cevabın hastane tarafından 13.06.2007 tarihinde gönderildiği ve kendilerine 18.06.2007 tarihinde tebliğ edildiği, bunun Kamu İhale Kanununun 41’inci maddesi hükmüne aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-2) Kamu İhale Kanununun 10’uncu maddesinde: “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: …b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;… 9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.”,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41’inci maddesinde: “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.”

Hükümleri yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.3’üncü maddesinin c bendinde, “İhale komisyonu gerek gördüğü kalemler için örnek numune isteyebilir. İhaleye iştirak eden bütün firmalar, istenen numuneleri getirmek zorundadır.”

 

Teknik Şartnamenin 11’inci maddesinde, “Örnek olarak getirilen filmlerin kutuları da dahil olmak üzere, tüm film kutularındaki seri numaraları ve son kullanma tarihleri kutular üzerine orijinal baskı şeklinde yazılmış olmalıdır. Orijinal baskı dışında, örneğin kaşelenmiş vb izlenimi veren son kullanma tarihi yazıları olan film kutularını teklif eden firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.”

 

13’üncü maddesinde, “Firmalar teklif ettikleri malzemelerin birer örneklerini orijinal kutuları ve ambalajları ile birlikte numune olarak getireceklerdir. Bu malzemeler ilgili birimde değerlendirilecektir. Evsafı uygun olmayan ve/veya deneme sonucunda optimum verim alınamayan malzemelerle ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.”    

 

            Düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Şikayet konusu kalemlere teklif veren başvuru sahibinin teklif ettiği ürünlere ilişkin numuneleri Teknik Şartnamenin 11 ve 13’üncü maddelerine uygun bulunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış, diğer isteklilerin numuneleri ise teknik şartnameye uygun bulunmuştur. İdarenin numune değerlendirmesini, radyoloji uzman ı ve teknikerlerden oluşan üç kişilik heyete yaptırdığı, bu heyetin inceleme sonucunu bir tutanakla tespit ettiği, tutanaklarca uygun bulunmayan tekliflerin, ihale komisyonu kararı ile değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. İdare tarafından, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin istenilmesi, bunların işin uzman larına denetlettirilmesi, bu denetleme sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmadığı tespit edilen ürüne ilişkin teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemlerinde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir. Teklif edilen ürünlere ilişkin numunelerin, teknik şartnameye uygun olup olmadığına ilişkin yapılan değerlendirmeler ise idarenin takdir ve sorumluluğundadır.

 

             Teknik Şartnamenin 13’üncü maddesindeki “Evsafı uygun olmayan ve/veya deneme sonucunda optimum verim alınamayan malzemelerle ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır” düzenlemede optimum verim alınması ifadesi objektif kriterlere dayanmayan muğlak bir ifadedir. Ancak, uygulamada ilgili kalemlerde numune değerlendirmesine ilişkin olarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan tek istekli olan başvuru sahibinin teklif etmiş olduğu ürüne ilişkin numunelerin teknik şartnamenin 11’inci maddesine uygun olmadığının da numuneleri değerlendiren heyet tarafından tespit edildiği, idarenin sadece “optimum verim” alınamadığı için herhangi bir teklifi değerlendirme dışı bırakmadığı, bu nedenle bu aykırılığın esasa etkili olmadığı değerlendirilmiştir. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiaları uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 21.05.2007 tarihli başvurusunun açıklama talebi değil, şikayet başvurusu olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir.

Kamu İhale Kanununun 32’nci maddesinde, “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.”, 35’inci maddesinin ikinci fıkrasında ise, “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. 32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. ”,  hükümleri yer almaktadır.

İdari Şartnamenin 25’nci maddesinde, “25.2. İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirtilen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

25.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.

            25.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İdare, isteklilerden teklif sürelerini 60 gün süreyle uzatmalarını istemiş, istekliler tekliflerini 60 gün süreyle uzatmayı kabul etmiş, bunun üzerine idare ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci avantajlı teklif sahiplerine geçici teminat sürelerini de 30 gün süreyle uzatmaları gerektiğine dair yazı yazmış,  ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi bu yazı üzerine geçici teminat süresini 30 gün süreyle, 17.08.2007 tarihine kadar uzatmıştır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin cevabına ise ihale işlem dosyasında rastlanılmamıştır.

           

İhale tarihi 12.03.2007’dir. Dokümanda öngörülen teklif süresi ise 90 gündür. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması durumunda geçici teminata ilişkin sürenin de aynı süre ile uzatılması gerekmektedir. İdare tarafından teklif geçerlilik süresinin 60 gün uzatılması istenildiğinden geçici teminatın da en az 60 gün uzatılması ve geçici teminatın en erken 08.09.2007 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.

 

Emar Özel Sağlık Hiz. Ve Malz. San. Ltd. Şti. tarafından önerilen geçici teminatın süresi 30.07.2007 tarihine kadar, Barış Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin uzatılmış olan geçici teminatını süresinin 17.08.2007 tarihine kadar, Yeldan Tıbbi Malz. Ltd. Şti.’nin geçici teminatının ise 31.08.2007 tarihine kadar geçerli olduğu anlaşılmaktadır. İdarenin, geçerli teklif sahipleri ile sözleşme imzalayabilmesi için, isteklilerin geçici teminatlarını yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmaları gerekmektedir. Söz konusu durum mevzuata aykırı olmakla birlikte karar tarihi itibariyle şikayete konu kalemlere ilişkin tüm teklif ve geçici teminatların geçerlik sürelerinin henüz dolmadığı dikkate alındığında bu aykırılık, esasa etkili bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul