• Karar No: 2007/UM.Z-2350
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :83
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2350
Şikayetçi:
 Karel Elektronik San .ve Tic. A.Ş., Kore Şehitleri Caddesi No: 16 Zeytinburnu/İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Baştabipliği,İstasyon Cad. Doğan Sokak No: 13 - Kartal/ İSTANBUL (Ana)
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19243
Başvuruya konu ihale:
 2007/48866 İhale Kayıt Numaralı “Telefon Santrali ve Telefon Tesisatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 07.04.84.0165/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Telefon Santrali ve Telefon Tesisatı” ihalesine ilişkin olarak Karel Elektronik San .ve Tic. A.Ş.’nin 08.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.07.2007 tarih ve 19243 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale yetkilisince ihalenin tüm isteklilerin teklifinin geçersiz olduğu gerekçesiyle iptal edildiği, itirazlarının ihale dokümanına yönelik olduğu ve süresinde yapılmadığı gerekçesiyle uygun bulunmadığı, ancak itirazlarının ihale dokümanının içeriğine ilişkin olmadığı ve ihale dokümanında istenen bütün koşulları karşıladıkları iddia edilmektedir.

 

İhalenin idarece iptaline ilişkin gerekçe ile sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin 7.1.(r).2 maddesinde, “Santral, ITU (CCITT) ETSI Uluslar arası ve Türk Telekom Standartlarına uyumlu olacaktır. Bu hususa dair belgeler ihale dosyasında verilecektir.” düzenlemesine, teknik şartnamenin “Standartlar” başlığı altında da aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            İhale komisyonunun iki üyesi tarafından düzenlenen 17.05.2007 tarihli tutanakta, ihale konusu ürünlere ait “Türk Telekomünikasyon Uygunluk Belgesi” olmasının, diğer uluslar arası standartları da sağladığı anlamına geldiği, bu uluslar arası standartlara uygunluk belgesini ülkemizde veren bir birim olmadığından “Türk Telekomünikasyon Uygunluk Belgesi” olmasının yeterli olduğu belirtilmektedir. İhale komisyonu da bu tutanağı dikkate alarak yaptığı değerlendirme isteklilerin sunmuş oldukları Türk Telekomünikasyon Uygunluk Belgesini yeterli bulmuş ve ihaleye ilişkin olarak 17.05.2007 tarihli karar ile bütün teklifleri geçerli kabul etmiştir.

 

            İhale yetkilisi ise, isteklilerin idari şartnamenin 7.1.(r).2 maddesinde istenen belgeyi sunmadığı gerekçesiyle bütün isteklileri yetersiz bularak ihale komisyonun bu kararını uygun bulunmayarak ihaleyi iptal etmiştir.

 

            Başvuru sahibi ITU (CCITT) ETSI Uluslararası Standartlarına Uygunluk belgesini Türkiye’de veren bir kuruluşun bulunmadığını, bu belge için Türk Telekom’a müracaat ettiklerini, ancak bu kurumca bu tür belgenin verilmediğinin beyan edildiğini, bunun için istenmesi gereken tek yasal belgenin CE standartlarına uygunluk bildirimi olduğunu, bu belgeler için de beyanın yeterli olduğunu, ihale dosyasında da ITU (CCITT) ETSI Uluslararası Standartlarına Uygunluk Taahhütnamesinin bulunduğunu beyan etmektedir.

 

            Başvuru sahibi ihale dokümanını 07.05.2007 tarihinde satın almış ve ihale 17.05.2007 tarihinde yapılmıştır. Başvuru sahibince ve diğer isteklilerce ihalenin yapıldığı tarihe kadar ihale dokümanına yönelik olarak herhangi bir itirazda bulunulmamıştır. İhale dokümanında da ITU (CCITT) ETSI Uluslararası Standartlarına Uygunluk Belgesinin sunulmasına gerek bulunmadığına dair bir zeyilname bulunmamaktadır. Bu nedenle ihale komisyonunun ihale mevzuatında ihale dokümanında değişiklik yapılabilmesini öngören süreler geçtikten sonra yeni kural koyarak istenmiş olan bir belgenin gereksiz olduğuna karar vererek ihaleyi sonuçlandırması ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

 

Diğer yandan isteklilerce teklif edilen ürünlere ilişkin uluslar arası standart belgelerinin mutlaka Türkiye’de faaliyette bulunan bir kuruluş tarafından düzenlenme zorunluluğu bulunmamaktadır. Kaldı ki Türkiye’de geçerli standartlara ilişkin olarak Türk Telekom Standartlarına Uygunluk Belgesi ayrıca istenmiş ve ihaleye katılan bütün istekliler bu belgeyi teklifleri ekinde sunmuşlardır. Ayrıca ihale mevzuatında idarelerin ihale konusu malın ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluğunu gösteren belgeleri istemesine engel bir durum da bulunmamaktadır.

 

            Yukarıda açıklanan nedenlerle ihaleye katılan bütün isteklilerin ihale dokümanında istenen bütün belgeleri sunması gerektiğinden, ihale yetkilisinin ihale dokümanında istenildiği halde ITU (CCITT) ETSI Uluslararası Standartlarına Uygunluk Belgesini sunmayan isteklilerin tekliflerini geçersiz saymasında ve geçerli teklif kalmadığından ihaleyi iptal etmesinde ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul