• Karar No: 2007/UM.Z-2352
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :91
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2352
Şikayetçi:
 Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Yolu 13 üncü Km. Gersan Sanayi Sitesi 658 inci Sokak No:46 06370 Ergazi/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şehitler Mah. Akhisar Cad. No:1 45000 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.07.2007 / 19668
Başvuruya konu ihale:
 2007/43831 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Üroloji Bölümü 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 07.05.00.0207/2007-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 07.05.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “2007 Yılı Üroloji Bölümü 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. A.Ş.’nin 09.07.2007 tarih ve 19668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan başvuru üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına, Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde istenen kalibrasyon belgesinin ölçüm cihazları için düzenlendiği, teklif ettikleri cihazın bir ölçüm cihazı olmadığı, bu nedenle böyle bir belge düzenlenemeyeceği, bu belgenin sunulmasının yanlış olacağı,

 

2) Alınmak istenen kombine Ultrasonik+Platonik Intrakorporeal taş kırma cihazının tedavi amaçlı bir cihaz olduğu, tedavi amaçlı kullanılan cihazlarla ilgili kalibrasyon gerekliliği konusunda herhangi bir açıklayıcı bilgi olmadığı, bu durumda kalibrasyon belgesinin ölçüm cihaz/ alet/ sistemlerine verilebileceği ve bunun dışındaki cihazlar için düzenlenemeyeceği,

 

3) Manisa Devlet Hastanesinin CE belgeleri olmadığı yönünde karar aldığı, ancak söz konusu ürünlerin ilgili onaylanmış kuruluş tarafından B+D Modülü’ ne göre sertifikalandırıldığı, modülün CE sertifiksındaki genel ürün grubunu tanımladığı, sertifika içeriğinde ihale konusu ürünü kapsadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 24.05.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 15.06.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan başvuru üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul