• Karar No: 2007/UM.Z-2354
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :121
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2354
Şikayetçi:
 Almed Astım Alerji Kardiovasküler İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Fahrettin K.Gökay Cad. A Blok Yıldız Apt. 108 Göztepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. 5/2 34080 Horhor Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.06.2007 / 18559
Başvuruya konu ihale:
 2007/51058 İhale Kayıt Numaralı “1 Kalem Çoklu Prick Test Aplikatör Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.07.2007 tarih ve 07.04.61.0162/2007-33 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 25.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Kalem Çoklu Prick Test Aplikatör Temini” ihalesine ilişkin olarak Almed Astım Alerji Kardiovasküler İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 27.06.2007 tarih ve 18559 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından 25.05.2007 tarihinde yapılan 1 Kalem Çoklu Prick Test Aplikatörü Alımı ihalesine teklif verdikleri, tekliflerinin ortaklık hisse beyanını usulüne uygun olarak vermedikleri için idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ortaklık hisse beyanında şirket ortaklarının hisse oranları ile isimlerini belirttikleri,

 

2- Şartnamenin tek firmaya yönelik olarak hazırlandığı,

 

3- İdarece alınmak istenen ürünün beş başlıklı olduğu, ancak kendileri tarafından teklif edilen ürünün sekiz başlıklı olduğu, buna göre adet bazında ucuz görünen ürünün başlık bazında idareye daha pahalıya mal olduğu,

 

4- Alınmak istenen ürünün CE belgesinin olmadığı, FDA onayı ile ürünün alınacağının idare tarafından bildirildiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde; başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 06.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul