• Karar No: 2007/UM.Z-2493
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :60
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2493
Şikayetçi:
 Çağla Medikal Dan. Tur. Tic. San. Ltd. Şti., Ata Plaza A-Blok, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi, Kat.9, D.28, 100 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi Baştabipliği, Kızılay Sokak, No:406100 Sıhhiye Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.06.2007 / 18558
Başvuruya konu ihale:
 2007/19208 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Tüm Klinikler 511 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (340. Kalem El Antiseptiği)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.07.2007 tarih ve 07.04.60.G022/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi Baştabipliği’nce 05.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Tüm Klinikler 511 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi (340. Kalem El Antiseptiği)” ihalesine ilişkin olarak Çağla Medikal Dan. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 12.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.06.2007 tarih ve 18558 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 05.04.2007 tarihinde yapılan ihalenin 340 ıncı kaleminin uhdelerinde kaldığının bildirilmesi üzerine alıma konu malları idareye teslim ettikleri, daha sonra teslim ettikleri ürünlerin geri alınması için firmalarının arandığı, 11.06.2007 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararıyla da ihalenin başka bir firmanın üzerinde kaldığının bildirildiği, ürünlerin kabul edilmesinden sonra geri iade edilmesinin istenilmesinin ve ihalenin başka bir firmanın üzerinde bırakılmasının kendilerini mağdur ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 511 kalem tıbbi sarf malzemesi alımı işi olduğu belirtilmiş, ihalenin 340 ıncı kaleminde ise 4000 litre el antiseptiği istenilmiş, anılan şartnamenin 36 ncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmış, ihaleye ait teknik şartnamede ise hastanede denenmek üzere ücretsiz olarak yeterli miktarda orijinal deneme numunelerinin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi firma Hastaneden aranılarak ihalenin üzerlerinde kaldığının bildirilmesi üzerine 22.05.2007 tarihinde 200 litre Desderman N-El Antiseptiği ile 100 adet Dozaj pompasının (ücretsiz) Hastaneye teslim edildiğini, fakat teslim edilen ürünlerin geri iade alınması için 31.05.2007 tarihinde firmalarının arandığını, ürünlerin kabul edilmesinden sonra geri iade edilmesinin istenilmesinin ve ihalenin başka bir firmanın üzerinde bırakılmasının kendilerini mağdur ettiğini iddia etmektedir.

 

05.06.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 340 ıncı kaleminin Santek Sağlık Turizm Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin ise ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak tespit edildiği, kesinleşen ihale kararının 07.06.2007 tarihinde iadeli posta yoluyla başvuru sahibine gönderildiği ve 11.06.2007 tarihinde de anılan firmaya tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan firmanın yasaklı olup olmadığına ilişkin olarak da Kamu İhale Kurumundan teyit yazısı alındığı anlaşılmıştır.

 

Başhekimliğe hitaben yazılan 06.06.2007 tarihli yazıda, Başhekimliğin ihaleye mahsuben alınması yolundaki yazısına istinaden başvuru sahibinden 200 litre istenildiği, firma tarafından getirilen malzemenin muayene edilmek üzere geçici olarak teslim alınarak depoya konulduğu, ancak Satınalma tarafından daha sonra ihalenin bu firmada kalmadığının bildirilmesi üzerine malzemenin kabulünün yapılamadığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece verilen 12.06.2007 tarihli cevapta; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahipleri ile ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin 05.06.2007 tarihli kesinleşen ihale kararına ilişkin yazı ekinde bildirildiği, firmalarının ikinci en avantajlı teklif sahibi olduğu, ihalenin üzerlerinde kaldığının sehven bildirildiği, teslim edilen malzemelerin Hastanenin deposundan alınması gerektiği bildirilmiştir.

 

Bu durumda, ihalenin kesin olarak sonuçlanmasından ve sözleşmenin imzalanmasından önce başvuru sahibinden ihalenin üzerlerinde kaldığı gerekçesiyle şifaen numune istenilmesi mevzuat hükümlerine uygun olmamakla birlikte, başvuru sahibine ihalenin 340 ıncı kaleminin Santek Sağlık Turizm Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığının, kendilerinin ise ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak tespit edildiğinin kesinleşen ihale kararıyla bildirildiği, ihalenin başvuru sahibinin üzerinde kaldığının sehven bildirildiği ve numune istenildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul