İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2494
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :61
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2494
Şikayetçi:
 Sega Elektronik Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti., Güzelyalı Mah., Uğur Mumcu Bulv., No.50 Akdamar Sitesi, C Blok, No: 46 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Adana ve Yöresi Hes İşletme Müdürlüğü, Seyhan Baraj İçi PK 1299 01121 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.07.2007 / 20604
Başvuruya konu ihale:
 2007/61856 İhale Kayıt Numaralı “Kapalı Devre Kamera Sistemi Kurulumu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 07.05.30.G022/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Adana ve Yöresi Hes İşletme Müdürlüğü tarafından 18.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kapalı Devre Kamera Sistemi Kurulumu” ihalesine ilişkin olarak Sega Elektronik Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti.’nin 18.07.2007 tarih ve 20604 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan başvuru üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; istekli olarak katıldıkları ihalenin üçüncü kez tekrarlandığı, ilk ihalenin 04.07.2007 tarihinde yapıldığı, Mak Bilişim ve Güv. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 318.000 YTL, kendilerinin ise 473.713 YTL teklif verdiği, bu ihalenin ihale yetkilisince tekliflerin değerlendirmede uygun görülmediği gerekçesiyle iptal edildiği, 25.08.2006 tarihinde yeniden yapılan ihalede firmalarının 298.395 YTL, Mak Bilişim ve Güv. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ise tam rakamı bilmemekle beraber kendilerinden ortalama 100.000 YTL pahalı fiyat verdiği, firmalarının sudan sebeplerle elendiği, ihalenin Mak Bilişim ve Güv. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.’ne verilmek istendiği, ihalenin iptal edilmesi istemiyle Kurum’a yaptıkları başvurunun kabul edildiği ve ihalenin iptaline karar verildiği, şikayet konu ihalede şartnamenin tek bir markayı işaret ettiği, idarenin kendilerine karşı cephe almasından dolayı ihaleye katılamadıkları, ihalenin yukarıda belirtilen firmaya verilmeye çalışıldığı, başkalarından istenilen malzeme ve standartların bu firmadan istenilmeyeceği ve rant sağlanmaya çalışılacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 18.06.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 07.07.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

 

İhalelere Yönelik  Yapılacak  Başvurular  Hakkında  Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine  geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş  olup incelenen ihalede öngörülen koşullar oluşmadığı  anlaşıldığından, iddiaların  incelenmesine  geçilmesine  gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan  nedenlerle;

 

1-     Başvurunun  süre yönünden reddine;

 

2-     İddiaların  incelenmesine  geçilmesine  gerek görülmediğinden 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı  maddesinin  ( c ) bendi uyarınca  başvurunun  uygun bulunmadığına;

 

 

 

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve  incelemenin doğrudan Kurumca yapılması gerektiği görüşüyle, karara katılmıyoruz.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ                Abdullah DÜNDAR                              Adem KAMALI

  Kurul Üyesi                               Kurul Üyesi                                          Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul