• Karar No: 2007/UM.Z-2495
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :63
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2495
Şikayetçi:
 Atak İnş. Nak. Tur. Teks. Gıda Tem. San Tic. Ltd. Şti., Belediye Caddesi No: 76 Ünye/ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Ünye M Tipi Ceza İnfaz Kurumu, Yüceler Köyü 52300 Ünye/ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18156
Başvuruya konu ihale:
 2007/51721 İKN|li 47 Kalem Kuru Gıda Maddeleri Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 07.04.53.0197/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ünye M Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nce 07.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 47 Kalem Kuru Gıda Maddeleri Alımı ihalesine ilişkin olarak Atak İnş.  Nak. Tur.  Teks.  Gıda  Tem.  San Tic. Ltd. Şti.’nin 13.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.06.2007 tarih ve 18156 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 07.06.2007 tarihinde iptal edildiği ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen  aykırılıklar nedeniyle iptal işlemi 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif verdikleri ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi oldukları 47 Kalem Kuru Gıda Maddeleri Alımı ihalesinde, verilen yedi (7) teklif fiyatından altı (6) tanesinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, kendi teklif fiyatlarının ise idare tarafından aynı konuya ilişkin olarak 16.03.2007 tarihinde yapılan ihaledeki ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 55.895.75 YTL üzerinde olduğu gerekçe gösterilerek 4734 Sayılı Kanunun 39 uncu maddesi hükmüne dayanarak ihalenin iptal edildiği iddia edilmekte ve ihalenin iptali kararının Kurumumuzca iptal edilmesi talep edilmektedir.

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak, başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihalenin, 6 isteklinin teklif fiyatının yaklaşık maliyet üzerinde olduğu, başvuru sahibinin teklif fiyatının ise aynı konuya ilişkin 16.03.2007 tarihinde yapılan ihaledeki ekonomik açıdan en avantajlı teklifin üzerinde olduğu gerekçeleri ile kamu yararı da düşünülerek 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi hükmüne göre ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından tekliflerin söz konusu ihalenin yaklaşık maliyeti, ihaleye istekliler tarafından verilen teklifler ile aynı konuya ilişkin yapılan ilk ihalede oluşan fiyatlar dikkate alınarak değerlendirme yapılarak ihalenin iptaline karar verilmesinin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul