• Karar No: 2007/UM.Z-2504
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :65
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2504
Şikayetçi:
 Eryiğit Tıbbi Cihazlar A.Ş., İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özanadolu Sanayi Sitesi 682.Sokak 1-3 06370 Ostim Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sivas Caddesi Üzeri 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.06.2007 / 18680
Başvuruya konu ihale:
 2007/42622 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı (B-grubu Buhar Sterilizatörü)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007  tarih ve  07.04.63.0197/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce  09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı (B-grubu Buhar Sterilizatörü) ihalesine ilişkin olarak  Eryiğit Tıbbi Cihazlar A.Ş.’nin 26.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  08.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.06.2007 tarih ve  18680  sayı ile Kurum kayıtlarına alınan  tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, B-grubu Buhar Sterilizatörü alımında ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

 İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından yapılan zeyilname ile teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde “Sterilizasyon odasının dışı 50mm fonotek malzeme ile izole edilmiş olmalıdır, izolasyon malzemenin üstü alüminyum varaklarla sarılarak korunmuş olmalıdır. Sterilizasyon odası 316 Ti kalite çelik kullanıldığı ve elektropoliş işlemi uygulandığına dair uluslar arası akredite edilmiş kuruluşlardan alınan onay belgesi olacaktır ve bu belge ihale dosyasında komisyona ibraz edilecektir. Sterilizasyon odası 6-8 cm kalınlığında izolasyon malzemesi ile kaplanmış olmalıdır. Sterilizasyon kazan ve kapısı paslanmaya ve deformasyona karşı en az 10 yıl garantili olmalıdır”  değişikliğinin yapıldığı, bu maddede istenen belgenin aslının teklif ettikleri cihazın işlevsel parçasını ithal ettikleri firmada olması nedeniyle idareye belgenin fotokopisini sundukları, idarenin sundukları belgenin fotokopi olduğu, noter tasdiki yapılmadığı ve Türkçe tercümesinin bulunmadığı sebebiyle ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı, oysa belge üzerindeki tedarikçi firmanın TÜV-CERT tarafından belgelendirilmiş ve akredite edilmiş bir olduğunun açıkça anlaşıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale İlanının “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” 4.3.3. maddesinde;

 

“Teklif edilecek tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaşlar CE belgesine sahip olmalıdır Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.”

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İlandaki bu düzenlemelere karşılık gelen idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde de aynı şekilde düzenleme yapıldığı, daha sonradan idare tarafından 27.04.2007 tarihli zeyilname ile  teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde yer alan;

 

 “Sterilizasyon odasının dışı 50mm fonotek malzeme ile izole edilmiş olmalıdır, izolasyon malzemenin üstü alüminyum varaklarla sarılarak korunmuş olmalıdır.Sterilizasyon odası cidar AISI 316L krom nikel molibden çeliğinden yapılmış olmalıdır. Sterilizasyon odası 6-8 cm kalınlığında izolasyon malzemesi ile kaplanmış olmalıdır” düzenlemesinin

 

“Sterilizasyon odasının dışı 50mm fonotek malzeme ile izole edilmiş olmalıdır, izolasyon malzemenin üstü alüminyum varaklarla sarılarak korunmuş olmalıdır. Sterilizasyon odası 316 Ti kalite çelik kullanıldığı ve elektropoliş işlemi uygulandığına dair uluslar arası akredite edilmiş kuruluşlardan alınan onay belgesi olacaktır ve bu belge ihale dosyasında komisyona ibraz edilecektir. Sterilizasyon odası 6-8 cm kalınlığında izolasyon malzemesi ile kaplanmış olmalıdır. Sterilizasyon kazan ve kapısı paslanmaya ve deformasyona karşı en az 10 yıl garantili olmalıdır” şeklinde değiştirildiği tespit edilmiştir.

           

4734 sayılı Kanunun “İlanın uygun olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde, “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilanların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesinde,  “4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükmü gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenir ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekir.

Ayrıca zeyilname ile ihale dokümanında değişiklikler yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ihale tarihinin de en fazla yirmi gün süreyle aynı zeyilname ile ertelenebilmesi de mümkündür.

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.”  şeklinde açıklamalar yapılmış olup,

 

Bu durumda idarece yapılan değişiklik, Kanunun “İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde düzenlenen ilanlarda belirtilmesi zorunlu hususlardan olan yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlere ilişkin olduğundan başvuru konusu grupta idarece zeyilname ile istenen belgenin Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında düzeltme ilanını gerektiren husus olduğu, ancak düzeltme ilanının yapılabilmesi için ilanın yayımlanmasını takip eden 10 günlük süre içinde idarece düzeltme ilanının yapılmadığı, bu nedenle yeterlik kriterlerine ilişkin olarak zeyilname ile değişiklik yapılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, B-grubu Buhar Sterilizatörü alımında ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul